THAY LỜI TỰA Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp mở…

Tháng mười năm 2023 chúng tôi có tham dự khóa tu học ba ngày tại tu viện Liên Trì, ở Mt Vernon thuộc tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Tại đây…

Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (Cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại của Phật) Đại Chánh Tân Tu, Bộ Niết Bàn, Kinh số…

Nghi Thức Khai Kinh Tán Thán Phật Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loài, Quy y trọn…

NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO I.            NHẬP LIỆM Dương chi tịnh thủy, Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên, Diêt…

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa sen Rạng ngời như Bắc đẩu Xin quay về nương tựa Bậc Thầy của nhân…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Ngũ- Đột sắc tra chất đa, A mạt đát rị chất đa, Ô xà ha ra, Dà ba ha ra, Lô địa ra ha ra,…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM -Đệ Tứ- Bà dà phạm, Tát đác đa bát đác ra, Nam mô tý đô đế, A tất đa na ra lặc ca, Ba ra bà…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Tam-   Ra xà bà dạ, Chủ ra bạt dạ, A kỳ ni bà dạ, Ô đà ca bà dạ, Tỳ xa bà dạ, Xá…