Nghi Thức Khai Kinh Tán Thán Phật Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loài, Quy y trọn…

NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO I.            NHẬP LIỆM Dương chi tịnh thủy, Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên, Diêt…

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa sen Rạng ngời như Bắc đẩu Xin quay về nương tựa Bậc Thầy của nhân…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Ngũ- Đột sắc tra chất đa, A mạt đát rị chất đa, Ô xà ha ra, Dà ba ha ra, Lô địa ra ha ra,…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM -Đệ Tứ- Bà dà phạm, Tát đác đa bát đác ra, Nam mô tý đô đế, A tất đa na ra lặc ca, Ba ra bà…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Tam-   Ra xà bà dạ, Chủ ra bạt dạ, A kỳ ni bà dạ, Ô đà ca bà dạ, Tỳ xa bà dạ, Xá…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Nhị- Ô hồng, Rị sắc yết noa, Bác lặc xá tất đa, Tát đác tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, Đô lô ung,…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Nhứt- Nam mô tát đa tha, tô già đa da a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà-tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc…

  Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu Dẫn Hiệu quả của kinh…