Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu Dẫn Hiệu quả của kinh…

Phổ Am Thần Chú HT. Thích Từ Phượng tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Phổ…

NGHI THỨC TỤNG TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI (Đại chúng vân tập chánh điện, người thọ giới trước đứng trước, đứng thứ lớp trang nghiêm). NIỆM HƯƠNG (Vị Duy na…

Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầy Thích Trí Thoát tụng —oOo— MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Quán Tự Tại Bồ Tát,…