Phổ Am Thần Chú HT. Thích Từ Phượng tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Phổ…

Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầy Thích Trí Thoát tụng —oOo— MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Quán Tự Tại Bồ Tát,…

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại-Bi Tâm Đà-La-Ni. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da…