THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Ngũ- Đột sắc tra chất đa, A mạt đát rị chất đa, Ô xà ha ra, Dà ba ha ra, Lô địa ra ha ra,…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM -Đệ Tứ- Bà dà phạm, Tát đác đa bát đác ra, Nam mô tý đô đế, A tất đa na ra lặc ca, Ba ra bà…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Tam-   Ra xà bà dạ, Chủ ra bạt dạ, A kỳ ni bà dạ, Ô đà ca bà dạ, Tỳ xa bà dạ, Xá…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Nhị- Ô hồng, Rị sắc yết noa, Bác lặc xá tất đa, Tát đác tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, Đô lô ung,…

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Nhứt- Nam mô tát đa tha, tô già đa da a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà-tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc…

Phổ Am Thần Chú HT. Thích Từ Phượng tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Phổ…