CÁC NGHI THỨC Nghe Kinh, Niệm Phật

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Tam

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

-Đệ Tam-

 

Ra xà bà dạ,

Chủ ra bạt dạ, A kỳ ni bà dạ,

Ô đà ca bà dạ,

Tỳ xa bà dạ,

Xá tát đa ra bà dạ,

Bà ra chước yết ra bà dạ,

Đột sắc xoa bà dạ,

A xá nể bà dạ,

A ca ra mật rị trụ bà dạ,

Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ,

Ô ra ca bà đa bà dạ,

Lặc xà đàn trà bà dạ,

Na già bà dạ,

Tỳ điều đát bà dạ,

Tô ba ra noa bà dạ,

Dược xoa yết ra ha,

Ra xoa tư yết ra ha,

Tất rị đa yết ra ha,

Tỳ xá giá yết ra ha,

Bộ đa yết ra ha,

Cưu bàn trà yết ra ha,

Bổ đơn na yết ra ha,

Ca tra bổ đơn na yết ra ha,

Tất kiền độ yết ra ha,

A bá tất ma ra yết ra ha,

Ô đàn ma đà yết ra ha,

Xa dạ yết ra ha,

Hê rị bà đế yết ra ha,

Xả đa ha rị nẩm,

Yết bà ha rị nẩm,

Lô địa ra ha rị nẩm,

Mang ta ha rị nẩm,

Mê đà ha rị nẩm,

Ma xà ha rị nẩm,

Xà đa ha rị nữ,

Thị tỷ đa ha rị nẩm,

Tỳ đa ha rị nẩm,

Bà đa ha rị nẩm,

A du dá ha rị nữ,

Chất đa ha rị nữ,

Đế sam tát bệ sam, Tát bà yết ra ha nẩm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Trà diễn ni hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Ma ha bát du bát đác dạ, Lô đà ra hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Na ra dạ noa hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Ma ha ca ra ma đác rị già noa hất ri đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Ca ba rị ca hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Xà dạ yết ra, ma độ yết ra Tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Tỳ rị dương hất rị tri, Nan đà kê sa ra dà noa bác đế, Sách hê dạ hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Na yết na xá ra ba noa hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

A-la-hán hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Tỳ đa ra già hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Bạt xà ra ba nể, Câu hê dạ, câu hê dạ Ca địa bát đế hất rị đởm,

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di,

Ra xoa võng, Bà dà phạm, Ấn thố na mạ mạ tỏa.

*******

Đọc tụng: Giọng quý Thầy miền trung tụng

Đánh máy & trình bày: Bông Nguyễn

Nguồn: vuonhoaphatgiao

Post: Admin

Post Comment