Lời Tựa Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được đại đức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương…

I/ Mở đề: Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là…

Oai nghi của một người Phật tử   Oai nghi tế hạnh của người Phật tử được thể hiện trong những hành động như: Xá chào, lạy Phật, đi, đứng,…

BA PHÁP ẤN HT. Thích Nhất Hạnh giảng   Pháp ấn Pháp ấn là khuôn dấu của chánh pháp. Khuôn dấu chứng thực tính cách chính thống và đích thực.…

Danh sách các phần01 Nghi thức quá đường?02 Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?03 Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật.04…

100 CÂU HỎI PHẬT PHÁP (TẬP 2) Tỳ kheo THÍCH PHƯỚC THÁI   Danh sách các phần1. Tượng Phật bị sứt mẻ có thờ được không?2. Thọ bát quan trai có…

CẦU NGUYỆN LÀ CHÁNH TÍN HAY MÊ TÍN? HT Thích Thanh Từ   Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện…

TIỂU SỬ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC Môn Đồ Pháp Quyến —o0o— Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm…

Để Thành Một Phật Tử Cố HT. Thích Trí Thủ  1) HỎI: Một tín đồ Phật giáo trước hết phải hiểu và phải làm những gì? ĐÁP: – Trước hết…