Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát (Buddhist Celebration Dates) Tính theo ngày Âm lịch (Based on the Lunar calendar) Ngày 1 Tháng 1 âm lịch – Vía Đức Di Lặc (Celebration of Happy Buddha) Ngày…