Bông Hồng Dâng Mẹ Nhạc: Giác An Thơ: Chân Y Nghiêm   Từ thuở sơ sinh con bé bỏng ra đời Kìa tiếng tu oa con thơ đang đòi mẹ…