CHÙA ĐẠI BI
3720 E. 14th street, Plano, TX 75074
Phone: 469.573.5782 - Website: www.daibitemple.org
DÂNG SỚ CẦU AN
Date:
Tên gia chủ/Full name: Pháp danh/Dharma’s name:
Địa chỉ/Address: Thành phố/City:
Tiểu bang/State: Zip code:
Phone: Email:

Xin cầu an cho:

Ghi chú/ notes:
* Xin vui lòng ghi rõ tên họ bằng tiếng Việt có dấu để dễ dàng đọc tên khi tuyên sớ. (Please write all names in all CAPITAL LETTERS with the Vietnamese signage accents for accurate pronunciation).

*Tùy hỷ cúng dường/ Arbitrary donation