THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM -Đệ Nhứt- Nam mô tát đa tha, tô già đa da a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà-tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc…

Lời Tựa Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được đại đức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương…

I/ Mở đề: Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là…

Oai nghi của một người Phật tử   Oai nghi tế hạnh của người Phật tử được thể hiện trong những hành động như: Xá chào, lạy Phật, đi, đứng,…

BA PHÁP ẤN HT. Thích Nhất Hạnh giảng   Pháp ấn Pháp ấn là khuôn dấu của chánh pháp. Khuôn dấu chứng thực tính cách chính thống và đích thực.…

Danh sách các phần01 Nghi thức quá đường?02 Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?03 Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật.04…

100 CÂU HỎI PHẬT PHÁP (TẬP 2) Tỳ kheo THÍCH PHƯỚC THÁI   Danh sách các phần1. Tượng Phật bị sứt mẻ có thờ được không?2. Thọ bát quan trai có…

VIỆN TRIẾT LÝ VIỆT NAM VÀ TRIẾT HỌC THẾ GIỚI Tái bản lần thứ nhất 2544-2000 HƯỚNG ĐẾN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT Nguyên Tác: THE WAY TO FREEDOM Tác giả:…

CHUYỂN HÓA TÂM (PHÁT KHỞI TÂM TỪ BI) Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Nguyên tác: TRANSFORMING THE MIND (Teaching on Generating Compassion) Anh Ngữ: Geshe Thupten Jinpa Việt…