CÁC NGHI THỨC

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN

Nghi Thức Khai Kinh Tán Thán Phật Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung…
NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO

TỤNG KINH: Ba Sự Quay Về Nương Tựa (Tăng Thân Làng Mai tụng)

Kinh Tụng về Đức Phật Lịch Sử

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

Sinh hoạt

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2023

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2023

Thư mời Lạy KINH VẠN PHẬT 2023

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!…

VIDEO/AUDIO

Nghệ Thuật Sống

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan

Nghĩ Đến Công Ơn Tương Quan Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ,…

Văn học

Bụt trong con sanh chưa?

Thầy hỏi con Con có thì giờ để thương…? Con giật mình Hai mắt con…