Linh Ứng Quán Thế Âm (Quyển 1) HT Thích Tịnh Từ Mục Lục (1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA (NAMMO RATNATRAYAYA)  Tay lần tràng hạt…

Cuộc Đời Tôn Giả Xá Lợi Phất Tác giả: NYANAPONIKA THERA Dịch giả: NGUYỄN ĐIỀU *****************  NÓI ÐẦU Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng tìm thấy không biết…

Quán Thế Âm Bồ Tát  Là Huynh Đệ Của Chúng Ta Hòa Thượng Tuyên Hóa ————————————- Trong tâm mỗi chúng sanh đều có một vị Quán Thế Âm Bồ-tát. Chúng…

A-LA-HÁN, PHẬT và BỒ TÁT  (Arahants, Buddhas and Bodhisattvas)  Nguyên tác : Venerable Bhikkhu Bodhi  Việt dịch   :  Nguyên Nhật Trần Như Mai   Tỳ Kheo Bodhi Lời giới thiệu…

BA MƯƠI BA VỊ TỔ ẤN HOA H.T Thích Thanh Từ soạn dịch —-o0o—- Ấn Độ 1.- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahakasyapa) Đồng thời đức Phật Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước…