CÁC NGHI THỨC Nghe Kinh, Niệm Phật

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM – Đệ Tứ

THẦN CHÚ LĂNG NGHIỆM

-Đệ Tứ-

Bà dà phạm, Tát đác đa bát đác ra,

Nam mô tý đô đế, A tất đa na ra lặc ca, Ba ra bà tất phổ tra, Tỳ ca tát đát đa bát đế rị, Thập Phật ra Thập Phật ra, Đà ra, Đà ra, Tần đà ra, Tần đà ra, Sân đà, Sân đà. Hổ hồng, Hổ hồng, Phấn tra, Phấn tra, Phấn tra, Phấn tra, Phấn tra,

Ta ha, Hê hê phấn,

A mâu ca da phấn,

A ba ra đề ha da phấn,

Ba ra bà ra đà phấn,

A tố ra tỳ đà ra ba ca phấn,

Tát bà đề bệ tệ phấn,

Tát bà na già tệ phấn,

Tát bà dược xoa tệ phấn,

Tát bà kiền thát bà tệ phấn,

Tát bà bổ đơn na tệ phấn,

Ca tra bổ đơn na tệ phấn,

Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn,

Tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn,

Tát bà thập bà lê tệ phấn,

Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn,

Tát bà xá ra bà noa tệ phấn,

Tát bà địa đế kê tệ phấn,

Tát bà đát ma đà kê tệ phấn,

Tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn,

Xà dạ yết ra ma độ yết ra, Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn,

Tỳ địa dạ giá lê tệ phấn,

Giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn,

Bạt xà ra câu ma rị, Tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn,

Ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn,

Bạt xà ra thương yết ra dạ, Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn,

Ma ha ca ra dạ, Ma ha mạt đát rị ca noa.

Nam mô ta yết rị đa da phấn,

Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn,

Bột ra ha mâu ni duệ phấn,

A kỳ ni duệ phấn,

Ma ha yết rị duệ phấn,

Yết ra đàn trì duệ phấn,

Miệc đát rị duệ phấn,

Lao đát rị duệ phấn,

Giá văn trà duệ phấn,

Yết la ra đát rị duệ phấn,

Ca bát rị duệ phấn,

A địa mục chất đa ca thi ma xá na, Bà tư nể duệ phấn,

Diễn kiết chất, Tát đỏa bà tỏa, Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

*******

Đọc tụng: Giọng quý Thầy miền trung tụng

Đánh máy & trình bày: Bông Nguyễn

Nguồn: vuonhoaphatgiao

Post: Admin

Post Comment