CÁC NGHI THỨC Nghe Kinh, Niệm Phật

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Ngũ

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

-Đệ Ngũ-

Đột sắc tra chất đa,

A mạt đát rị chất đa,

Ô xà ha ra,

Dà ba ha ra,

Lô địa ra ha ra,

Ta bà ha ra,

Ma xà ha ra,

Xà đa ha ra,

Thị tỷ đa ha ra,

Bạt lược dạ ha ra,

Kiền đà ha ra,

Bố sử ba ha ra,

Phả ra ha ra,

Bà tỏa ha ra,

Bác ba chất đa,

Đột sắc tra chất đa,

Lao đà ra chất đa,

Dược xoa yết ra ha,

Ra sát ta yết ra ha,

Bế lệ đa yết ra ha,

Tỳ xá giá yết ra ha,

Bộ đa yết ra ha,

Cưu bàn trà yết ra ha,

Tất kiền đà yết ra ha,

Ô đát ma đà yết ra ha,

Xa dạ yết ra ha,

A bá tất ma ra yết ra ha,

Trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha,

Rị Phật đế yết ra ha,

Xà di ca yết ra ha,

Xá câu ni yết ra ha,

Lao đà ra nan địa ca yết ra ha,

A lam bà yết ra ha,

Kiền độ ba ni yết ra ha,

Thập Phật ra yên ca hê ca, Trị đế dược ca,

Đát lệ đế dược ca,

Giả đột thác ca, Ni đề thập phạt ra,

Tỷ sam ma thập phạt ra,

Bạt để ca, Tỷ để ca, Thất lệ sắc mật ca, Ta nể bát để ca,

Tát bà thập phạt ra,

Thất lô kiết đế, Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, A ỷ lô kiềm,

Mục khê lô kiềm,

Yết rị đột lô kiềm,

Yết ra ha yết lam,Yết noa du lam,

Đản đa du lam,

Hất rị dạ du lam,

Mạt mạ du lam,

Bạt rị thất bà du lam,

Tỷ lật sắc tra du lam,

Ô đà ra du lam,

Yết tri du lam,

Bạt tất đế du lam,

Ô lô du lam,

Thường già du lam,

Hắc tất đa du lam,

Bạt đà du lam,

Ta phòng án già bát ra trượng già du lam,

Bộ đa tỷ đa trà, Trà kỳ ni thập bà ra, Đà đột lô ca, Kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, Tát bát lô ha lăng già,

Du sa đát ra,

Ta na yết ra,

Tỳ sa dụ ca, A kỳ ni ô đà ca, Mạt ra bệ ra,

Kiến đa ra,

A ca ra

Mật rị đốt đát liểm bộ ca, Địa lật lặc tra, Tỷ rị sắc chất ca, Tát bà na câu ra, Tứ dẫn già tệ, yết ra rị dược xoa đác ra sô, Mạt ra thị, Phệ đế sam,

Ta bệ sam,

Tất đát đa bát đát ra, Ma ha bạt xà lô sắc ni sam,

Ma ha bác lặc trượng kỳ lam, Dạ ba đột đà xá dụ xà na, Biện đát lệ noa,

Tỳ đà da bàn đàm ca lô di,

Đế thù bàn đàm ca lô di,

Bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di,

Đát điệc tha.

Án, A na lệ, Tỳ xá đề, Bệ ra bạt xà ra đà rị, Bàn đà bàn đà nể, Bạt xà ra bán ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, Ta bà ha. (3 lần)

Đột sắc tra chất đa,

A mạt đát rị chất đa,

Ô xà ha ra,

Dà ba ha ra,

Lô địa ra ha ra,

Ta bà ha ra,

Ma xà ha ra,

Xà đa ha ra,

Thị tỷ đa ha ra,

Bạt lược dạ ha ra,

Kiền đà ha ra,

Bố sử ba ha ra,

Phả ra ha ra,

Bà tỏa ha ra,

Bác ba chất đa,

Đột sắc tra chất đa,

Lao đà ra chất đa,

Dược xoa yết ra ha,

Ra sát ta yết ra ha,

Bế lệ đa yết ra ha,

Tỳ xá giá yết ra ha,

Bộ đa yết ra ha,

Cưu bàn trà yết ra ha,

Tất kiền đà yết ra ha,

Ô đát ma đà yết ra ha,

Xa dạ yết ra ha,

A bá tất ma ra yết ra ha,

Trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha,

Rị Phật đế yết ra ha,

Xà di ca yết ra ha,

Xá câu ni yết ra ha,

Lao đà ra nan địa ca yết ra ha,

A lam bà yết ra ha,

Kiền độ ba ni yết ra ha,

Thập Phật ra yên ca hê ca, Trị đế dược ca,

Đát lệ đế dược ca,

Giả đột thác ca, Ni đề thập phạt ra,

Tỷ sam ma thập phạt ra,

Bạt để ca, Tỷ để ca, Thất lệ sắc mật ca, Ta nể bát để ca,

Tát bà thập phạt ra,

Thất lô kiết đế, Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, A ỷ lô kiềm,

Mục khê lô kiềm,

Yết rị đột lô kiềm,

Yết ra ha yết lam,Yết noa du lam,

Đản đa du lam,

Hất rị dạ du lam,

Mạt mạ du lam,

Bạt rị thất bà du lam,

Tỷ lật sắc tra du lam,

Ô đà ra du lam,

Yết tri du lam,

Bạt tất đế du lam,

Ô lô du lam,

Thường già du lam,

Hắc tất đa du lam,

Bạt đà du lam,

Ta phòng án già bát ra trượng già du lam,

Bộ đa tỷ đa trà, Trà kỳ ni thập bà ra, Đà đột lô ca, Kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, Tát bát lô ha lăng già,

Du sa đát ra,

Ta na yết ra,

Tỳ sa dụ ca, A kỳ ni ô đà ca, Mạt ra bệ ra,

Kiến đa ra,

A ca ra

Mật rị đốt đát liểm bộ ca, Địa lật lặc tra, Tỷ rị sắc chất ca, Tát bà na câu ra, Tứ dẫn già tệ, yết ra rị dược xoa đác ra sô, Mạt ra thị, Phệ đế sam,

Ta bệ sam,

Tất đát đa bát đát ra, Ma ha bạt xà lô sắc ni sam,

Ma ha bác lặc trượng kỳ lam, Dạ ba đột đà xá dụ xà na, Biện đát lệ noa,

Tỳ đà da bàn đàm ca lô di,

Đế thù bàn đàm ca lô di,

Bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di,

Đát điệc tha.

Án, A na lệ, Tỳ xá đề, Bệ ra bạt xà ra đà rị, Bàn đà bàn đà nể, Bạt xà ra bán ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, Ta bà ha. (3 lần)

*******

Đọc tụng: Giọng quý Thầy miền trung tụng

Đánh máy & trình bày: Bông Nguyễn

Nguồn: vuonhoaphatgiao

Post: Admin

Post Comment