Niệm Phật 3 lần: Nếu như thỉnh chuông vào lúc: Buổi sáng niệm: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối niệm: Nam mô A Di Đà…