CHÙA ĐẠI BI
3720 E. 14th St Plano , TX 75074
Phone: 469.573.5782 - Website: www.daibitemple.org
ĐƠN GHI DANH THAM DỰ KHÓA TU
Retreat Application
..................................
Tên Khóa Tu/The Course Name:
Date:
Thông tin ghi danh/Registration Infomation
Họ và tên/Full name: Pháp danh/Dharma’s name:
Ngày sanh/Date of birth: Giới tính/Gender:
Địa chỉ/Address: Thành phố/City:
Tiểu bang/State: Zip code:
Phone: Email: