Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa Quý Phật tử thân mến, Mùa Hạ năm 2023, Chùa Đại Bi sẽ khai Tụng Kinh Bái Sám…