Ngày Ăn Chay

Ngày Ăn Chay

 

Phương cách ăn chay gồm có : Trường chay  và  Kỳ chay.

Trường chay hay Ăn chay trường, là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm, không thọ dụng  đồ huyết nhục.

Kỳ chay hay Ăn chay kỳ là những kỳ hạn ấn định như sau : Nhị Trai, Tứ Trai, Lục Trai, Thập Trai, Nhứt Ngoạt Trai, Tam  Ngoạt  Trai.

Nhị Trai là ăn chay mỗi tháng 2  ngày : 1 và 15.

Tứ Trai là ăn chay mỗi tháng 4 ngày : 1, 8, 15, 23  hay 30, 1, 14, 15.

Lục Trai là ăn chay mỗi tháng 6 ngày : 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tháng thiếu 28, 29) theo kinh Tứ Thiên Vương

Thập Trai là ăn chay mỗi tháng 10 ngày : 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 (tháng thiếu 27, 28, 29)  theo Kinh Ðịa Tạng

Nhứt Ngoạt Trai là ăn chay một tháng trong năm :  tháng giêng hoặc tháng bảy, hay tháng mười.

Tam Ngoạt Trai là ăn chay 3 tháng trong năm : tháng giêng, tháng năm, tháng chín, theo các phạm điển như: kinh Phạm Võng, kinh Ðề Vị, bộ Hành Sự Sao Tư Trì Ký.

Thọ Trì Bát Quan Trai Giới là giữ Tám Giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang điểm, không tự hành và cố ý xem nghe ca múa âm nhạc không ngồi hay nằm chỗ cao rộng sang đẹp, và Ăn Chay  không ăn quá ngọ.

Mười ngày chay của muời vị Phật trong hằng tháng gọi là Thập Trai Nhựt Phật :

Ngày 01 : Vị Phật Định Quang.
Ngày 08 : Vị Phật Dược Sư.
Ngày 14 : Vị Bồ tát Phổ Hiền.
Ngày 15 : Vị Phật A Di Đà.
Ngày 18 : Vị Bồ Tát Quan Âm.
Ngày 23 : Vị Bồ Tát Thế Chí.
Ngày 24 : Vị Bồ Tát Địa Tạng.
Ngày 28 : Vị Phật Tỳ Lô Gía Na.
Ngày 29 : Vị Bồ Tát Dược Vương.
Ngày 30 : Vị Phật Thích Ca.

h 2