Phim phật giáo

HÃNG PHIM NGHIỆP THẮNG GIỚI THIỆU: CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ Giám đốc sản xuất: Thích Chân Tính Biên kịch: Đỗ Tài Thẩm định nội dung: Minh Mẫn Nam mô phật, nam…