THAY LỜI TỰA Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp mở…

Tháng mười năm 2023 chúng tôi có tham dự khóa tu học ba ngày tại tu viện Liên Trì, ở Mt Vernon thuộc tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Tại đây…

Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (Cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại của Phật) Đại Chánh Tân Tu, Bộ Niết Bàn, Kinh số…

Nghi Thức Khai Kinh Tán Thán Phật Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loài, Quy y trọn…

NGHI THỨC TANG LỄ PHẬT GIÁO I.            NHẬP LIỆM Dương chi tịnh thủy, Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhơn thiên. Pháp giới quảng tăng diên, Diêt…

    Nghi Thức Tụng Cúng Dường Phật Đản TÁN PHẬT Xinh tốt như hoa sen Rạng ngời như Bắc đẩu Xin quay về nương tựa Bậc Thầy của nhân…

  Dược Sư Kinh Sám HT Thích Trí Quang dịch 2538 – 1994 Đánh máy & trình bày: PT. Quảng Chánh Tâm (Bông Nguyễn) Tiểu Dẫn Hiệu quả của kinh…

NGHI THỨC TỤNG TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI (Đại chúng vân tập chánh điện, người thọ giới trước đứng trước, đứng thứ lớp trang nghiêm). NIỆM HƯƠNG (Vị Duy na…

Nghi Thức (Chủ Lễ Mật Niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN Án lam tóa ha. (3 lần) TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta…

SÁM NHẤT TÂM Nhứt tâm quy mạng, Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật, Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ Nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng…