CÁC NGHI THỨC Nghi Thức Tụng Niệm

500 DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

quanam 2

Tháng mười năm 2023 chúng tôi có tham dự khóa tu học ba ngày tại tu viện Liên Trì, ở Mt Vernon thuộc tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Tại đây các Phật tử được lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi lần một trăm lạy sau thời kinh Lăng Nghiêm buổi sáng. Có ngày, lạy thêm một trăm lạy vào buổi trưa, để lạy đủ năm trăm lạy cho ba ngày tu học. Mỗi lần lễ lạy Phật tử tham gia rất đông, đầy cả đạo tràng và cả trước sân của chánh điện.

Nhận thấy đa số Danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát theo âm chữ Hán rất khó hiểu, và để cho hành trì lễ lạy dễ dàng, chúng tôi mạn phép soạn lại nghi thức nầy gồm có phần căn bản nghi thức quán tưởng Phật, và phần xướng lạy năm trăm Danh Hiệu Của Bồ Quán Thế Âm, hoàn toàn theo Việt Ngữ. Những danh hiệu Bồ Tát Quan Âm được chép ra từ các kinh sách dịch giải Kinh Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát đã xuất bản, dịch thuật bởi Quý Lão Hòa Thượng, Cư Sĩ tinh thông Hán, Việt.

Cuốn nghi thức nầy được trình bày ngắn gọn để tiện việc trì sám, tuy nghiên vẫn không thể tránh lỗi lầm. Nếu quý thiện hữu thấy khiếm khuyết nào cần hoàn chỉnh, xin vui lòng chỉ dạy.

Nam Mô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chánh Tâm.

Plano, Texas 2023

Nghi Thức Xướng Lạy

500 Danh Hiệu Quán Thế Âm

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gửi theo đám mây hương,

Phảng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới Chúng Sanh,

Cầu Phật từ gia hộ.

Tâm Bồ Đề kiên cố, Chí tu học vững bền,

Xa bể khổ nguồn mê, Chóng quay về bờ giác.

DÂNG HƯƠNG

Xin cho khói trầm thơm, Kết thành mây năm sắc.

Dâng lên khắp mười phương,

Cúng dường vô lượng Phật, Vô lượng chư Bồ Tát,

Cùng các Thánh, Hiền, Tăng.

Nơi pháp giới dung thông, Kết đài sen rực rỡ.

Nguyện làm kẻ đồng hành, Trên con đường giác ngộ.

Xin mọi loài Chúng Sanh, Từ bỏ cõi lãng quên,

Theo đường Giới Định Tuệ, Quay về trong tỉnh thức.

Giới hương, định hương dữ huệ hương.

Giải thoát, giải thoát tri kiến hương.

Quang minh vân đài biến pháp giới,

Cúng dường thập phương Tam bảo tiền.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng.

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời, người.

Cha lành chung bốn loại.

Quy y tròn một niệm.

Dứt sạch nghiệp ba kỳ.

Xưng dương cùng tán thán.

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật Chúng Sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng.

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

 • Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận hư-không, biến pháp giới, quá, hiện, vị-lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế

 • Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.(1 lạy)

(Tán 1 trong 2 bài tán sau đây)

TÁN LƯ-HƯƠNG

Lư hương sạ nhiệt,

Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

TÁN DƯƠNG CHI

Dương chi tịnh thủy,

Biến sái tam thiên.

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên.

Pháp giới quảng tăng diên,

Diêt tội tiêu khiên.

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI-BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam Mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ Đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam Mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam Mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha Bồ Đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam Mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

(Tán 1 trong các bài tán sau đây)

TÁN TRÍ HUỆ

Trí huệ hoằng thâm đại biện tài,

Đoạn cư ba thượng tuyệt trần ai.

Tường quang thước phá thiên sanh bệnh,

Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai,

Túy liễu phất khai kim thế giới,

Hồng liên dõng xuất ngọc lâu đài,

Ngã kim khể thủ phần hương tán,

Nguyện hướng nhơn gian ứng hiện lai.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

TÁN PHẬT

Ðại từ, đại bi thương chúng sanh,

Ðại hỷ, đại xả cứu muôn loài.

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam Mô Bổn-sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

TÁC BẠCH

Kính Nghe, Đấng Viên thông giáo chủ, dung sắc ánh vàng tợ trăng tròn. Hầu Đức Phật A Di Đà nơi cõi Cực Lạc, giúp Đức Phật Thích Ca trong cõi Ta Bà. Ở núi Lưu Ly đầy báu, ngồi trên toà sen hồng nghìn cánh. Quá khứ là Chánh Pháp Minh Vương, hiện tiền là Quán Tự Tại, Ba mươi hai ứng thân, rộng độ quần sanh. Bảy nạn, hai cầu nhiều phương đều hiện. Lực vi diệu thù thắng tán thán tận kiếp không cùng. Ngữa trông hồng từ, cúi xin xét tỏ.

Hôm nay đệ (tử tên ____, pháp danh ____,) nguyện vì bản thân, vì thân nhân, vì mọi người, vì chúng sanh, mà lễ lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm. Nguyện cầu cho tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo mật thùy chứng minh gia hộ, nhiếp thọ cho con, chứng minh cho con sám hối ác nghiệp. Vì hoặc chướng và vì báo chướng, con đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Thân làm, miệng nói, ý nghĩ, toàn là phi chánh pháp. Ngày nay con xin sám hối tất cả, nguyện cắt đứt sự liên tục của ác nghiệp. Ngưỡng nguyện Đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo gia trì cho con vượt

qua mọi nghịch cảnh, thắng được mọi thói quen, chí hướng thượng không thoái lui, tâm tu hành không suy giảm, trừ sạch nghiệp chướng, thể hội pháp thân. Con lại xin cho cha mẹ thân nhân, thay cho đa sinh phụ mẫu, thay cho mọi người, thay cho Chúng Sanh, mà sám hối như vậy. Ngưỡng mong đức đại bi Quán Thế Âm, cùng Phật Pháp Tăng Vô thượng Tam bảo từ bi gia trì cho sự sám hối của con được thành tựu.

CA NGỢI TAM NGHIỆP ĐỨC QUÁN ÂM

Ngưng đọng mắt sen khai khóe biếc

Thiên thanh mày nguyệt mới phân ly

Đảnh tròn đầy hoàng kim ánh sáng

Chuỗi anh lạc lấp lánh trân châu.

Chớm nụ sen hồng dừng tướng lưỡi

Tần bà phô vẻ đẹp môi mềm

Dáng tượng vương uy nghi thân tướng

Tiếng nói pháp đồng sư tử rống.

Phó cảm ứng cơ không tạm dứt

Tầm thanh cứu khổ chưa từng ngơi

Ba không, không quán, quán không không

Bốn tâm vô lượng tâm đồng đẳng.

LỄ HỒNG DANH

Nhất tâm cung kính: Đức Viên Thông giáo chủ, Chánh pháp đạo sư, ở tại núi Bổ Đà bên Thiên Trúc (Ấn Độ), hiện thân Tăng già, hóa thành Đạt Ma, biến ra ngàn mắt nghàn tay, đầy đủ sáu thần thông. Mi nằm ngang như trăng mới mọc xinh xinh, mắt uyển chuyển

như sao rung lấp lánh. Tóc xanh như màu liễu mùa Xuân, má hồng như hoa sen mùa hạ. Áo dệt sáu loại quý, mũ thêu bảy đồ hiếm. Lần theo tiếng kêu cầu để cứu khổ, cứu nạn, phát ra lời nguyện làm cho muôn vật và người người đều lợi lạc. Kẻ cúng dường, phước được nhiều như cát sông Hằng, người xưng tán, tội tiêu nhiều kiếp số. Xin chứng minh cho công đức nầy, đầy đủ các tâm nguyện. Chúng con chí thành, nhất tâm đảnh lễ.

(Xướng và lạy mỗi câu từ câu 1 đến câu 500. Trước mỗi câu tùy hỷ xướng thêm:”Kính lạy:” hoặc. “Chí tâm đảnh lễ:” hay “Nhất tâm đảnh lễ:”).

 1. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trình Thưa Nhân Hạnh Xưa Trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
 3. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Vị Phật Xưa Thị Hiện.
 4. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đương Lai Bổ Xứ Của Đức Phật A Di Đà.
 5. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Gặp Đức Phật Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Được Đại Bi Tâm Chú.
 6. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trước Phật Lập Thệ Như Điều Nguyện Tức Hiện Ngàn Tay Ngàn Mắt.
 7. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kiếp Quá Khứ Là Chánh Pháp Minh Vương Như Lai.
 8. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tám Vạn Bốn Ngàn Tay Mẫu Đà La.
 9. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Tay Ngàn Mắt.
 10. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bốn Mươi Hai Tay.
 11. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Mười Tám Tay.
 12. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Mười Hai Tay.
 13. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tám Tay.
 14. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bốn Tay.
 15. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Muôn Chuyển Biến.
 16. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Mười Hai Gương Mặt.
 17. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Mười Một Gương Mặt.
 18. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Giới Thiệu Ngài Chánh Thú Cho Thiện Tài Đồng Tử Đến Tham Học.
 19. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chú Lực Tỳ Câu Chi.
 20. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Uy Lực Mã Đầu Minh Vương.
 21. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thần Chú A Da Yết Lỵ Bà.
 22. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chú Lực Pháp Tịnh.
 23. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Áo Lá Xanh.
 24. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chú Lực Tiêu Dẹp Độc Hại.
 25. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ban Bảo Luân Như Ý.
 26. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ban Thần Chú Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm.
 27. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Phá Sạch Tất Cả Nghiệp Chướng.
 28. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ban Linh Chú Ma-Ha Ba-Đầu Ma Chiên Đàn Ma Ni Tâm.
 29. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Diệt Các Đường Ác.
 30. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đem Lại Nhiều Lợi Ích Cho Chúng Sanh.
 31. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Mãn Mọi Điều Nguyện Cho Chúng Sanh.
 32. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Cứu Khổ Những Người Khó Sinh.
 33. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đầy Đủ Tâm Đại Bi.
 34. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đầy Đủ Tâm Đại Từ.
 35. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Mở Toan Cửa Địa Ngục.
 36. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Đủ Loại Âm Thanh.
 37. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Đủ Loại Sắc Tướng.
 38. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Đủ Các Sự Lợi Lạc.
 39. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Đủ Loại Cứu Khổ, Cứu Nạn.
 40. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Đủ Loại Thần Thông.
 41. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Đầy Đủ Tất Cả Các Nguyện.
 42. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Cứu Thoát Khỏi Tội Trọng Ngũ Nghịch.
 43. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Giải Trừ Bùa Chú Thuốc Độc Trù Yếm.
 44. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chữa Các Bệnh Đầu Óc, Ngực Và Hông.
 45. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chữa Các Bệnh Cổ Họng.
 46. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chữa Các Bệnh Ở Miệng, Bụng, Eo Lưng.
 47. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chữa Các Bệnh Mắt, Tai, Môi, Lưỡi.
 48. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chữa Các Bệnh Răng, Nướu, Mũi, Thân.
 49. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chữa Các Bệnh Tay, Chân.
 50. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chữa Các Bệnh Cùi Hủi, Điên Cuồng.
 51. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Các Quỷ Thần Hại Người.
 52. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Các Tai Ách Đao Binh, Nước, Lửa.
 53. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Sấm Sét, Động Đất, Khủng Bố.
 54. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Oan Gia, Trộm Cướp.
 55. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Những Quân Giặc Tàn Ác.
 56. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Ba Tai Nạn Và Chín Hoạnh Tử.
 57. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Những Ác Mộng Quái Dị.
 58. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Các Loại Rắn, Rết, Bò Cạp.
 59. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Hàng Phục Các Loài Thú Độc Dữ.
 60. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Giải Trừ Việc Quan Lại Kiện Tụng.
 61. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Thị Hiện Thế Giới Cực Lạc Làm Lợi Lạc Chúng Sanh.
 62. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Người Trì Niệm Được Nhiều Người Kính Mến.
 63. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Người Trì Niệm Được Đầy Đủ Tài Lộc Thế Gian.
 64. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Người Được Tăng Trưởng Tất Cả Các Món Đồ Vui Thích.
 65. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Chúng Sanh Tăng Trưởng Tất Cả Thế Lực.
 66. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Ban Cho Mạng Sống Dài Lâu.
 67. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Ban Cho Chúng Sanh Được Giàu Sang Và Sống Lâu.
 68. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Vô-
 69. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Không Ô Nhiễm.
 70. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Quán Không.
 71. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Cung Kính.
 72. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Khiêm Nhường.
 73. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Không Tán Loạn.
 74. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Nhớ Nghĩ Đà La Ni.
 75. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thệ Độ Tất Cả Chúng Sanh.
 76. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Mắt Soi Khắp.
 77. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Tay Gìn Giữ.
 78. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Tám Mươi Bốn Ngàn Loại Bệnh.
 79. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Hàng Phục Các Ác Quỷ Thần.
 80. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Hàng Phục Các Thiên Ma.
 81. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chế Phục Ngoại Đạo.
 82. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Các Sơn Tinh Và Các Loại Quỷ Lỵ Mỵ Vọng Lượng.
 83. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Tâm Tà.
 84. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Tâm Tham Nhiễm.
 85. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Chúng Sanh Được Quả Lành.
 86. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Đầy Đủ Kho Tàng Thân Phật
 87. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Làm Cho Đầy Đủ Kho Tàng Thân Quang Minh.
 88. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Từ Bi.
 89. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Diệu Pháp.
 90. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Thiền Định.
 91. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Hư Không.
 92. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Vô Úy.
 93. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Thường Trụ.
 94. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Giải Thoát.
 95. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Dược Vương.
 96. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kho Tạng Thần Thông.
 97. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tự Tại Rộng Lớn.
 98. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tự Tại Lắng Nghe Âm Thanh Thế Gian.
 99. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Hiệu Nhiên Sách.
 100. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Con Mắt Sáng
  • Nay Con Cúi Đầu Đảnh Lễ, Xin Cùng Các Chúng Sanh Nguyện Cầu Gì Đều Được Đầy Đủ.

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

 101. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát An Lạc Thành Tựu Chúng Sanh.
 102. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Làm Cho Chúng Sanh Đầy Đủ Nguyện Lực Đại Bi.
 103. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Làm Công Hạnh Bồ Tát.
 104. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bất Không Quyến Sách.
 105. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Mắt.
 106. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Tai.
 107. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Mũi.
 108. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Lưỡi.
 109. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Răng.
 110. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Nướu Răng.
 111. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Môi.
 112. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Tim, Ngực.
 113. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Rốn.
 114. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Xương Sống.
 115. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Sườn Nách.
 116. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Xương Quai Hàm.
 117. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Xương Cùng.
 118. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Đầu Gối.
 119. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Khớp Xương.
 120. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Tay Chân.
 121. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Đầu Và Mặt.
 122. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Cổ Họng.
 123. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Đau Bả Vai Và Bắp Thịt.
 124. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Phong Hàn.
 125. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Thời Khí.
 126. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Trĩ.
 127. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Kiết Lị.
 128. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Đường Tiểu.
 129. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Bướu.
 130. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Cùi.
 131. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Ung Thư.
 132. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Sốt Rét Và Ghẻ Lở.
 133. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Bọc Nhọt.
 134. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Nhọt Màu Cam.
 135. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Nhọt Đốm Hoa.
 136. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Nhọt Lậu.
 137. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Nhọt Độc.
 138. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Nhọt Sưng Phù.
 139. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Ban Đỏ.
 140. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Nhọt Đầu Đinh.
 141. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Sãi Rạ.
 142. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Sưng Nhức.
 143. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Động Kinh.
 144. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Bệnh Đau Gan.
 145. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Giải Trừ Khỏi Giam Cầm Xiềng Xích.
 146. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Giải Trừ Khỏi Sự Đánh Mắng, Phỉ Báng.
 147. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Giải Trừ Khỏi Sự Mưu Hại, Khủng Bố.
 148. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Giải Trừ Những Sự Không Lợi Ích.
 149. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Chú Lợi Chúng Sanh.
 150. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Chú Nước Tắm Người Tắm Được Tiêu Trừ Tội Chướng.
 151. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Chú Gió Thổi Khiến Thân Người Lợi Lạc.
 152. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Chú Lời Nói Được Người Hoan Hỷ, Yêu Kính.
 153. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Chú Gió Thổi Người Gặp Được Diệt Tội.
 154. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Người Trì Chú Được Trời, Rồng Ủng Hộ.
 155. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Năng Lực Thần Chú Hay Trừ Tai Nạn Cho Đất Nước.
 156. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Năng Lực Thần Chú Hay Trừ Oán Địch Của Nước Khác.
 157. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Năng Lực Thần Chú Khiến Cho Đất Nước Được Mùa.
 158. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Năng Lực Thần Chú Hay Trừ Bệnh Dịch Lan Tràn.
 159. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Trừ Nạn Lụt Lội, Khô Cạn.
 160. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Những Hiện Tượng Tan Biến Của Mặt Trời, Mặt Trăng.
 161. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Ngăn Ngừa Những Người Mưu Nghịch Làm Phản.
 162. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Cho Oán Địch Nước Ngoài Tự Đầu Hàng.
 163. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Đất Nước Trở Về Nền Chính Trị Chân Chính.
 164. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Mưa Gió Thuận Thời.
 165. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Cây Trái Vật Thực Dồi Dào.
 166. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Nước Thịnh, Dân An.
 167. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Việc Ác Tiêu Diệt.
 168. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Đất Nước An Ổ
 169. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Bồ Tát Nhật Quang Ủng Hộ Chúng Sanh.
 170. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Bồ Tát Nguyệt Quang Ủng Hộ Chúng Sanh.
 171. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Cho Mầm Pháp Đại Thừa Tăng Trưởng.
 172. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Làm Tăng Trưởng Và Thành Tựu Sự Tu Hành.
 173. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Giải Trừ Mười Lăm Loại Chết Không Lành.
 174. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Khổ Chết Đói.
 175. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Giam Cầm Đánh Đập.
 176. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Oan Thù Đối Nghịch.
 177. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Giết Nhau Trong Quân Trận.
 178. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Không Bị Chết Khổ Vì Kẻ Oán Thù.
 179. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Chết Vì Rắn Độc Cắn.
 180. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Lửa Cháy Nước Cuốn.
 181. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Trúng Thuốc Độc.
 182. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Bùa Chú Độc Hại.
 183. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Cuồng Loạn, Thất Niệm.
 184. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Cây Đổ, Bờ Sụp.
 185. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Người Ác Thư Yếm.
 186. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Tà Thần Ác Quỷ.
 187. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Bệnh Khó Chữa Trị.
 188. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Bị Chết Vì Không Biết Thân Phận Tự Hại.
 189. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Được Sanh Vào Mười Lăm Cõi Lành.
 190. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Sanh Ra Gặp Vua Lành.
 191. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Thường Sanh Vào Đất Nước An Lành.
 192. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Thường Sanh Vào Thời Tốt.
 193. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Thường Gặp Bạn Lành.
 194. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Thân Căn Đầy Đủ.
 195. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Đạo Tâm Thuần Thục.
 196. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Chẳng Phạm Giới Cấm.
 197. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Cùng Gia Quyến Hoà Thuận.
 198. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Cho Được Người Cung Kính.
 199. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Cho Tài Sản Không Bị Người Cướp Đoạt.
 200. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Cầu Gì Được Nấy.
  • Nay Con Cúi Đầu Đảnh Lễ, Xin Cùng Các Chúng Sanh Nguyện Cầu Gì Đều Được Đầy Đủ.

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

 201. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Cho Thiên Long, Thiện Thần Thường Ủng Hộ.
 202. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Sanh Ra Được Gặp Phật, Nghe Pháp.
 203. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nghe Được Chánh Pháp, Hiểu Nghĩa Thâm Sâu.
 204. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Sớm Biết Tất Cả Các Pháp.
 205. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Sớm Được Mắt Trí Tuệ.
 206. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Nhanh Chóng Độ Tất Cả Chúng Sanh.
 207. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Sớm Được Phương Tiện Thiện Lành.
 208. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Chóng Lên Thuyền Bát Nhã.
 209. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Sớm Vượt Qua Biển Khổ.
 210. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Chóng Được Con Đường Giới Định.
 211. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Sớm Lên Cõi Niết Bàn.
 212. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Sớm Gặp Nhà Vô Vi.
 213. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Sớm Được Đồng Thân Pháp Tánh.
 214. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Thường Thấy Mười Phương Chư Phật.
 215. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Thường Nghe Tất Cả Thiện Pháp.
 216. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Con Thường Thấy Ngàn Tay Ngàn Mắt.
 217. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Ở Núi Phổ Đà.
 218. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Nói Chú Đại Bi Tâm.
 219. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Thần Kim Cang Mật Tích Ủng Hộ.
 220. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Thần Ô-Sô Kim Cang Ủng Hộ.
 221. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Quân-Trà- Lợi Kim Cang Ủng Hộ.
 222. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Uyên-Câu- Thi Kim Cang Ủng Hộ.
 223. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bát Bộ Lực Sĩ Ủng Hộ.
 224. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Thưởng-Ca-La Kim Cang Ủng Hộ.
 225. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Ma-Hê-Thủ- La Ủng Hộ.
 226. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Na-La-Diên Ủng Hộ.
 227. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Kim-Tỳ-La Ủng Hộ.
 228. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bà-Tỳ-La Ủng Hộ.
 229. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bà-Cấp-Bà Ủng Hộ.
 230. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Ca-Lâu-La Ủng Hộ.
 231. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Mãn-Hỷ-Xa-Bát Ủng Hộ.
 232. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Chân-Đà- La Ủng Hộ.
 233. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bán-Kỳ-La Ủng Hộ.
 234. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Tất Bà-Già- La Vương Ủng Hộ.
 235. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Ưng-Đức- Tỳ-Đa Ủng Hộ.
 236. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Tát-Hòa-La Ủng Hộ.
 237. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Tam-Bát-La Ủng Hộ.
 238. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Ngũ-Bộ Tịnh-Cư Ủng Hộ.
 239. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Diễm-La Ủng Hộ.
 240. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Vua Đế- Thích Ủng Hộ.
 241. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Đại-Biện Thiên Ủng Hộ.
 242. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Công-Đức Thiên Ủng Hộ.
 243. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bà-Niết-Na Ủng Hộ.
 244. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Vua Trời Đề-Đầu-Lại-Tra Ủng Hộ.
 245. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bổ-Đan-Na Ủng Hộ.
 246. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Đại Lực Chúng Ủng Hộ.
 247. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Vua Trời Tỳ- Lâu-Lặc-Xoa Ủng Hộ.
 248. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Vua Trời Tỳ Lâu Bát Xoa Ủng Hộ.
 249. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Vua Trời Tỳ-Sa-Môn Ủng Hộ.
 250. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Vua Kim Sắc Khổng Tước Ủng Hộ.
 251. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Hai Mươi Tám Bộ Đại Tiên Chúng Ủng Hộ.
 252. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Vua Ma-Ni Ủng Hộ.
 253. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bạt-Đà-La Ủng Hộ.
 254. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Tán-Chỉ Đại Tướng Ủng Hộ.
 255. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Phất-La-Bà Ủng Hộ.
 256. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Nan-Đà Long Vương Ủng Hộ.
 257. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bạt-Nan-Đà Long Vương Ủng Hộ.
 258. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Bà-Già-La Long Vương Ủng Hộ.
 259. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Y-Bát-La Long Vương Ủng Hộ.
 260. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến A-Tu-La Ủng Hộ.
 261. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Càn-Thát- Bà Ủng Hộ.
 262. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Khẩn-Na- La Ủng Hộ.
 263. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Ma-Hầu-La Ủng Hộ.
 264. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Thủy Thần Ủng Hộ.
 265. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Hỏa Thần Ủng Hộ.
 266. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Phong Thần Ủng Hộ.
 267. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Địa Thần Ủng Hộ.
 268. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Lôi Thần Ủng Hộ.
 269. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Điện Thần Ủng Hộ.
 270. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Cưu-Bàn- Trà Ủng Hộ.
 271. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Tỳ-Xá-Xà Ủng Hộ.
 272. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nhanh Chóng Đầy Đủ Hạnh Lục Độ.
 273. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nhanh Chóng Chứng Quả Thanh Văn.
 274. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nhanh Chóng Được Tín Căn Đại Thừa.
 275. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nhanh Chóng Được Thập Trụ Địa.
 276. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nhanh Chóng Đến Phật Địa.
 277. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nhanh Chóng Thành Tựu Ba Mươi Hai Tướng.
 278. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Nhanh Chóng Thành Tựu Tám Mươi Vẻ Đẹp.
 279. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Cửa Địa Ngục Mở, Tội Nhân Giải Thoát.
 280. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Chúng Sanh Được Đại Thắng Lạc.
 281. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Chúng Sanh Được Lợi Ích Lớn.
 282. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chú Lực Hay Khiến Nghiệp Chướng Ác Tan Vỡ.
 283. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chú Lực Hay Khiến Đọa Địa Ngục Liền Được Giải Thoát.
 284. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Muốn Cầu Vật Gì Được Nhanh Như Gió.
 285. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Điều Tâm Mong Muốn, Trọn Đều Ban Cho.
 286. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nếu Muốn Thấy Phật Sẽ Được Thấy Phật.
 287. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Bí Mật Cùng Lời Nguyện.
 288. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ban Mưa Báu Lớn.
 289. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Như Cây Đại Kiếp.
 290. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ngọc Như Ý.
 291. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tất Cả Điều Nguyện Trọn Đều Đầy Đủ.
 292. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tất Cả Mong Cầu Không Bị Chướng Ngại.
 293. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chẳng Cần Chọn Ngày Đọc Liền Thành Tựu.
 294. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chẳng Cần Trì Trai Đọc Liền Ứng Nghiệm.
 295. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Luân Chú Không Chú Nào Bằng.
 296. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Năm Tội Vô Gián Tiêu Diệt Không Còn.
 297. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nếu Có Tai Nạn Trì Chú NầyĐều Trừ.
 298. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Lâm Vào Chiến Trận Đều Được Thắng Lợi.
 299. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tất Cả Đồ Tốt Đẹp Đều Tự Trang Nghiêm.
 300. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thẳng Tới Bồ Đề Xa Lìa Cõi Ác.
  • Nay Con Cúi Đầu Đảnh Lễ, Xin Cùng Các Chúng Sanh Nguyện Cầu Gì Đều Được Đầy Đủ.

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

 301. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tội Ác Tiêu Diệt, Rốt Ráo Thành Phật.
 302. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Thực Phẩm Tăng Trưởng.
 303. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đồ Dùng Sang Quý Không Hề Thiếu Thốn.
 304. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Niệm Quán Âm Làm Nơi Nương Tựa Lâu Dài.
 305. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Từ Vô Lượng Kiếp Thành Tựu Tâm Đại Bi.
 306. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đầy Đủ Các Hy Vọng Mong Cầu.
 307. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tăng Trưởng Các Pháp Thanh Tịnh.
 308. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Tựu Tất Cả Căn Lành.
 309. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Xa Lìa Tất Cả Các Sợ Hãi.
 310. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Khiến Thiện Thần Thường Ủng Hộ.
 311. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Bồ Tát Hóa Độ Chúng Sanh.
 312. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hạt Giống Cây Trái Không Bị Hư Hại.
 313. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Châu Như Ý.
 314. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Sợi Dây.
 315. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Bát Báu.
 316. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Gươm Báu.
 317. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Bạt-Triết-
 318. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Chày Kim Cang.
 319. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Ban Vô Úy.
 320. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Nhật Tinh Ma-
 321. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Nguyệt Tinh Ma-
 322. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Cung Báu.
 323. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Tên Báu.
 324. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Cành Dương.
 325. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Phất Trần Trắng.
 326. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Bình Hồ Lô.
 327. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Lệnh Bài.
 328. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Búa.
 329. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Vòng Ngọc.
 330. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Hoa Sen Trắng.
 331. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Hoa Sen Xanh.
 332. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Gương Báu.
 333. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Hoa Sen Tím.
 334. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Nâng Mây Năm Sắc.
 335. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Bình Quân- Trì.
 336. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Hoa Sen Hồng.
 337. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Kích Báu.
 338. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Loa Báu.
 339. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Tích Trượng Đầu Lâu.
 340. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Chuỗi Tràng Ngọc.
 341. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Bình Báu.
 342. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Ấn Báu.
 343. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Kích Câu-Thi-Thiết.
 344. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Tích Trượng.
 345. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hai Tay Chắp Lại.
 346. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Nâng Hóa Phật.
 347. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Nâng Hóa Cung Điện.
 348. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Kinh Báu.
 349. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Bánh Xe Kim Cang Bất Thối.
 350. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Nâng Hóa Phật Trên Đỉnh Đầu.
 351. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tay Cầm Chùm Nho.
 352. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đủ Bốn Mươi Hai Tay.
 353. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đủ Mắt Thần Thông.
 354. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đủ Tai Thần Thông.
 355. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đủ Mũi Thần Thông.
 356. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đủ Lưỡi Thần Thông.
 357. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đủ Thân Thần Thông.
 358. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đủ Ý Thần Thông.
 359. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thiên Nhãn Thông.
 360. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thiên Nhĩ Thông.
 361. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thiên Tỷ Thông.
 362. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thiên Thiệt Thông.
 363. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thiên Thân Thông.
 364. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thiên Ý Thông.
 365. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Ngàn Tay.
 366. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Ngàn Mắt.
 367. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Tâm Đại Bi Đà- La-
 368. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Phổ Môn Thị Hiện.
 369. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Tâm Độ Sanh.
 370. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Như Nguyện.
 371. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Nói Tâm Đại Bi Đà-La-
 372. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Được Quả Thập Địa.
 373. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Chứng Tứ Quả.
 374. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Không Quên Mất Đại Đà-La-
 375. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Thường Đọc Chú Nầy Không Bị Gián Đoạn.
 376. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chế Ngự Tâm Một Nơi.
 377. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Mắt Soi Thấy.
 378. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Tay Bảo Vệ Giữ Gìn.
 379. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Khẩu Ngôn Âm.
 380. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Chín Mươi Chín Ức Hằng Hà Sa Chư Phật Thương Nghĩ.
 381. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Dùng Thật Tướng Quán Chúng Sanh.
 382. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Ánh Sáng Của Tất Cả Như Lai Soi Chiếu.
 383. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Luôn Dùng Đà-La-Ni Cứu Chúng Sanh.
 384. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Được Trăm Ngàn Tam Muội Hiện Tiền.
 385. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Khiến Trời Rồng Tám Bộ Ủng Hộ.
 386. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kiếp Tam Tai Không Thể Hại.
 387. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Dùng Đà-La-Ni Chữa Bệnh Chúng Sanh.
 388. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Tự Tại Đi Khắp Các Nước Phật.
 389. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng Chú Nầy Tiếng Vang Không Dứt.
 390. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nơi Con Sống, Mọi Người An Lạc.
 391. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đầy Đủ Uy Thần Bất Khả Tư Nghì.
 392. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Bày Công Đức Sáu Chữ Đà-La-
 393. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đầy Đủ Các Loại Pháp Lạc Lợi Lạc Chúng Sanh.
 394. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Hóa Thân Nói Pháp.
 395. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Phật Nói Pháp.
 396. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Bích Chi Phật Nói Pháp.
 397. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Thanh Văn Nói Pháp.
 398. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Phạm Vương Nói Pháp.
 399. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Đế Thích Nói Pháp.
 400. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Tự Tại Thiên Nói Pháp.
  • Nay Con Cúi Đầu Đảnh Lễ, Xin Cùng Các Chúng Sanh Nguyện Cầu Gì Đều Được Đầy Đủ.

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

 401. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Đại Tự Tại Thiên Nói Pháp.
 402. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Thiên Đại Tướng Quân Nói Pháp.
 403. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Tỳ Sa Môn Nói Pháp.
 404. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Tiểu Vương Nói Pháp.
 405. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Trưởng Giả Nói Pháp.
 406. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Cư Sĩ Nói Pháp.
 407. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Tể Quan Nói Pháp.
 408. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Bà-La-Môn Nói Pháp.
 409. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Tỳ Kheo Nói Pháp.
 410. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Tỳ Kheo Ni Nói Pháp.
 411. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Ưu-Bà-Tắc Nói Pháp.
 412. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Ưu-Bà-Di Nói Pháp.
 413. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Phụ Nữ Nói Pháp.
 414. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Đồng Nam Nói Pháp.
 415. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Đồng Nữ Nói Pháp.
 416. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Trời Nói Pháp.
 417. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Rồng Nói Pháp.
 418. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Dạ Xoa Nói Pháp.
 419. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Càn-Thát- Bà Nói Pháp.
 420. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân A-Tu-La Nói Pháp.
 421. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Ca-Lầu-La Nói Pháp.
 422. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Khẩn-Na-La Nói Pháp.
 423. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Ma-Hầu-La-Già Nói Pháp.
 424. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Người Nói Pháp.
 425. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Phi Nhân Nói Pháp.
 426. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Thần Chấp Kim Cang Nói Pháp.
 427. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ban Cho Sự Không Sợ Hãi.
 428. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tự Tại.
 429. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cảm Ứng.
 430. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thân Như Vậy.
 431. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Mắt Như Vậy.
 432. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Tai Như Vậy.
 433. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Mũi Như Vậy.
 434. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Lưỡi Như Vậy.
 435. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Ý Như Vậy.
 436. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thấy Như Vậy.
 437. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Nghe Như Vậy.
 438. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Dụng Như Vậy.
 439. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Hạnh Như Vậy.
 440. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Ái Như Vậy.
 441. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Kính Như Vậy.
 442. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đảnh Lễ Ngài Như Đảnh Lễ Chư Phật.
 443. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Gần Ngài Như Gần Chư Phật.
 444. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Ngài Như Được Chư Phật.
 445. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nhớ Ngài Như Nhớ Chư Phật.
 446. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Phụng Sự Ngài Như Phụng Sự Chư Phật.
 447. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cúng Dường Ngài Như Cúng Dường Chư Phật.
 448. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tịnh Ba Nghiệp.
 449. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Danh Hiệu Vi Diệu Quán Âm.
 450. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ Khổ Não Ba Đường.
 451. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Giới Được Thanh Lương.
 452. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Dễ Dàng Giải Thoát Các Khổ Chúng Sanh.
 453. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Âm Thanh Nầy Mà Được Giải Thoát.
 454. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Thuốc Độc Biến Thành Nước Cam Lồ.
 455. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Người Lìa Dục.
 456. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Người Lìa Sân.
 457. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khiến Người Lìa Si.
 458. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Cho Người Được Con Trai, Con Gái.
 459. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nhận Người Lễ Bái Phước Không Mất Đi.
 460. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nhận Người Cúng Dường Phước Không Cùng Tận.
 461. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Dùng Đủ Loại Hình Đi Các Thế Giới.
 462. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đi Các Quốc Độ Độ Thoát Chúng Sanh.
 463. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khéo Ứng Hiện Vào Các Nơi.
 464. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thệ Nguyện Lớn Sâu Như Biển.
 465. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Trải Nhiều Kiếp Chẳng Nghĩ Bàn.
 466. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hầu Nhiều Ngàn Ức Phật.
 467. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Phát Nguyện Lớn Thanh Tịnh.
 468. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nghe Danh Chẳng Bỏ
 469. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thấy Thân Chẳng Bỏ
 470. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Niệm Chẳng Bỏ
 471. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Diệt Các Khổ Nơi Khổ Đau.
 472. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Kẻ Định Hãm Hại Liền Khởi Tâm Từ.
 473. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đầy Đủ Lực Thần Thông.
 474. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Rộng Tu Trí Tuệ Phương Tiện.
 475. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Không Cõi Nào Chẳng Hiện Thân.
 476. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Khổ Sanh Lão Bệnh Tử Liền Diệt.
 477. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Nhìn Đúng Sự Thật.
 478. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Thanh Tịnh Quán.
 479. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Có Trí Tuệ Quảng Đại Quán.
 480. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Bi Quán.
 481. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Được Từ Quán.
 482. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Nguyện Thường Được Chiêm Ngưỡng.
 483. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ánh Sáng Trong Lành Không nhơ.
 484. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Là Mặt Trời Trí Tuệ Phá Các Tối Tăm.
 485. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ánh Sáng Chiếu Khắp Thế Gian.
 486. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bản Thể Từ Bi Của Giới Đức Rền Vang Như Sấm.
 487. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ý Niệm Từ Bi Mây Lành Lớn.
 488. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Rải Mưa Pháp Cam Lồ.
 489. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Diệt Trừ Lửa Phiền Não.
 490. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Các Oán Thù Đều Lui Tan.
 491. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bậc Diệu Âm.
 492. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bậc Phạm Âm.
 493. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bậc Hải Triều Âm.
 494. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bậc Thánh Thanh Tịnh.
 495. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Mắt Lành Nhìn Chúng Sanh.
 496. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Biển Phước Tụ Vô Lượng.
 497. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nơi Nương Tựa Lúc Khổ Não Nạn Chết.
 498. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ủng Hộ Phật Pháp Khiến Thường Còn.
 499. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ngày Đêm Tự Thân An Trụ Trong Chánh Pháp.
 500. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Sống Nơi Nào Cũng Thấy An Lạc.
  • Con nay Cúi Đầu Kính Lễ, Xin Cùng Các Chúng Sanh Nguyện Cầu Gì Đều Được Đầy Đủ.

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy). 

  Nguyện cho cha mẹ nhiều đời, oán thân nhiều kiếp, tám nạn, ba đường, cô hồn, trệ phách, siêu sanh nước an lạc, tội lỗi sinh ra từ vô lượng kiếp thảy đều tiêu diệt.

  QUÁN ÂM BỒ TÁT TÙY TÂM CHÚ

  Án, đa rị đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, đốt rị sa hạ (3 lần).

  QUY MỆNH SÁM HỐI

  Ngưỡng bạch Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, giữ niệm từ bi, ghi tâm lợi lạc, chỉ cho phương pháp đầu thành kính lễ, mở ra con đường sửa đổi lỗi lầm tự thân mới mẻ.

  Ngài thương xót chúng con và các chúng hữu tình, trong đời nầy, kiếp nầy đã gây ra các tội lỗi. Những duyên trước, nghiệp xưa đã gây ra chắc chắn phải có oan khiên. Nay chúng con đem thân nầy làm nghi thức sám hối. Kính mong Ngài dùng cái đức mà dung thứ cho sự lỗi lầm.

   MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

  Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức diệc phục như thị.

  Xá Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô Sắc, vô Thọ Tưởng Hành Thức, vô Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý, vô Sắc Thinh Hương Vị Xúc Pháp, vô Nhãn giới, nãi chí vô ý-thức giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão-tử, diệc vô lão-tử tận, vô Khổ Tập Diệt Đạo, vô Trí diệc vô Đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật đa cố, tâm vô quái-ngại, vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

  Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

  NIỆM PHẬT

  Sông Ái dài muôn dặm. Bến mê sóng vạn tầm.

  Cõi luân hồi muốn thoát, Niệm Phật hãy nhất tâm.

  Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật

  Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)

  Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần)

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần)

  KỆ HỘ PHÁP

  Trời, A-tu-la và Dược-xoa

  Đến đây nghe Pháp hãy hết lòng

  Ủng hộ đạo Phật cho bền lâu

  Tất cả làm theo lời Phật dạy

  Những ai đã đến đây nghe Pháp

  Hoặc ở dưới đất hoặc trên không

  Hãy nhìn mọi loài bằng mắt thương

  Ngày đêm an trú trong chánh pháp

  Nguyện cho thế giới thường an ổn

  Thắm nhuần phước trí và từ bi

  Tất cả tội chướng đều tiêu trừ

  Lìa xa khổ não thường an lạc

  Đại chúng nhất tâm trì giới luật

  Công phu thiền định phải tinh chuyên.

  Thiên, A Tu La, Dược Xoa đẳng

  Lai thính Pháp giả ứng chí tâm

  Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn

  Các các cần hành Thế Tôn giáo

  Chư hữu tín đồ lai chí thử

  Hoặc tại địa thượng hoặc hư không

  Thường ư nhân thế khởi từ tâm

  Trú dạ từ thân y pháp trụ

  Nguyện chư thế giới thường an ổn

  Vô biên phước trí ích quần sanh

  Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ

  Viễn ly chúng khổ quy viên tịch

  Hằng dụng giới hương đồ khuynh thể

  Thường trì định phục dĩ tư thân

  Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm

  Khắp nơi mọi loài đều hạnh phúc

  Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm

  Tùy sở trụ xứ thường an lạc.

  NGUYỆN AN LÀNH

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành.

  Đêm ngày sáu thời đều an lành.

  Tất cả các thời đều an lành.

  Xin nguyện từ bi thường gia hộ. (3 lần)

  Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ tát. (3 lần)

  Lễ sám kinh thâm diệu

  Tạo công đức vô biên

  Đệ tử xin hồi hướng

  Cho Chúng Sanh mọi miền.

  Pháp môn xin nguyện học

  Ân nghĩa xin nguyện đền

  Phiền não xin nguyện đoạn

  Quả Phật xin chứng nên.

   BA SỰ QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

  • Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời: Namo Buddhaya.
  • Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết: Namo Dharmaya
  • Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức: Namo Sanghaya.

   

  • Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Namo Buddhaya.
  • Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Namo Dharmaya.
  • Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Namo Sanghaya.
  • Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Namo Buddhaya.
  • Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Namo Dharmaya.
  • Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. Namo Sanghaya.
  • chap tay

Post Comment