Giáo Pháp Căn bản Phật Pháp

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Lời Tựa

Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được đại đức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài Gòn đem bộ kinh Phật-Thuyết Phật Danh yêu cầu dịch ra Việt văn cho tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ bề đọc tụng. Chúng tôi toàn thể tăng chúng kiết đông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Ðức chùa Hội Long ( Long An ) lãnh đạo rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam-Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.

Kinh Phật Thuyết Phật Danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối-thượng đại-thừa, phước đức vô-lượng vô-biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự phát quảng-đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lời của Phật, đồng chứng cảnh Niết-Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Ðạo.

Nam mô Thường Tinh-Tấn Bồ-Tát

Năm Kỷ Dậu (1969 – PL. 2512)

Sa-môn: Thích Thiện Chơn

Cẩn Chí

Post Comment