Quyển Thứ Ba

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.

Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Ba

Ðại Từ đại bi thương chúng sanh

Ðại hỷ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt sáng suốt để tự nghiêm

Chúng con hết lòng qui mạng lễ.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Thắng Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thường Ðắc Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô An Ổn Phật.

Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Phương Tác Phật.

Nam-mô Diệu Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Cự Nhiên Ðăng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Hỏa Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Hiền Vô Cấu Oai Ðức Quang Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiến Trí Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Quang Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Công Ðức Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Di Lặc Phật.

Nam-mô Quang Minh Ba-Ðầu-Ma Quang Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hải Tu-Di Phật.

Nam-mô Diệu Kiến Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Thắng Danh Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Phân-Biệt Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Nam-Phương, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Phổ Cái Phật.

Nam-mô Cái Hành Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Kiến Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Ðại-Vân Quang-Minh Phật.

Nam-mô La Võng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Ðắc Bình-Ðẳng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Hiệp Tụ Phật.

Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðảnh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bắc Phương, Bất Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Bất Không Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Bất Không Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ta La Vương Phật.

Nam-mô Phổ Cái Vương Phật.

Nam-mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Ốc Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

( 1 lậy )

Pháp thân chư Phật, tướng thân trên như sư tử chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. ( 1 Lạy )

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát ( 3 lần 1 lậy )

Trên đây một ngàn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Trang-Nghiêm Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Công Ðức Phật.

Nam-mô Phật Hoa Thành-Tựu Công Ðức Phật.

Nam-mô ThiệnTrụ Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam-mô Bất Không Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Bộ Phật.

Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quan Trí Tuệ Khởi Hoa Phật.

Nam-mô Hư Không Tịch Phật.

Nam-mô Hư Không Thinh Phật.

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hạ Phương Ðại Tự Tại Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hữu Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Sinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Sư Tử Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Giáp Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Di-Lưu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Không Túc Bộ Phật.

Nam-mô Hư Không Tượng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Hương Tích Phật.

Nam-mô Bảo Chúng Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Tịnh-Di Lưu Phật.

Nam-mô Kiên Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Bất Không Quá Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật.

Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Ðoạn Nghi Phật.

Nam-mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang Minh Di-Lưu Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Cao Cái Phật.

Nam-mô Hương Cái Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Tu-Di Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Công Ðức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Thành Tựu Tích Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam-mô Tối Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Nhân Vương Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật.

Nam-mô Ðông Nam Quang Nhất Thiết Phật Hình Kính Như-Lai dùng làm thượng thủ.

Nam-mô Hỏa Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Không Quá Phật.

Nam-mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật.

Nam-mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Hoa Tích Phật.

Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tích Bộ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật.

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng thân ngay thẳng, con nay và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát…

Trên đây hai ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam-mô Chuyển Thai Phật.

Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật.

Nam-mô Bất Hành Niệm Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Hư Không Phật.

Nam-mô Hữu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phương Tây Nam Thành Tựu Nghĩa Như-Lai làm thượng thủ.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật.

Nam-mô Thành Tựu Viêm Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Viêm Phật.

Nam-mô Thường Phát Hành Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam-mô Phổ Tu Hành Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Phổ Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Sơn Phật.

Nam-mô Vô Biên Hình Tượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Phật.

Nam-mô Mạn-Ðà-La Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam-mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam-mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Vương Quang Minh Bộ Phật.

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật.

Nam-mô Vô Biên Hống Thinh Phật.

Nam-mô Lạc Tích Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam-mô Bất Nhị Luân Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Cao Minh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhật Diện Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật.

Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hành Phật.

Nam-mô Tây Bắc Phương, Phổ Hương Quang Minh Như-Lai làm thượng thủ.

Nam-mô Phát Sơ Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thân Phật.

Nam-mô Hương Luân Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Diệu Ba-Ðầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô An-Lạc Phật.

Nam-mô Khoái Thắng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Cái Hành Phật.

Nam-mô Hoa Trương Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Hương Hoa Phật.

Nam-mô Cao Vương Phật.

Nam-mô Thiện Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Hoa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Bảo La-Võng Tượng Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Phổ Nhất Cái Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hiệp Tụ Phật.

Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam-mô Hương Phong Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Bất Không Hành Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Thượng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðế Tướng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Phật Quốc Ðộ Nhất Thiết Chúng Sinh, Bất Ðoạn Nhạo Thuyết Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

( 1 lạy )

Pháp thân chư Phật, tướng vai tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát…

Trên đây hai ngàn một trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô A Lầu Na Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Phương Ðông Bắc, Ðoạn Nhất Thiết Ưu Não Như-Lai làm thượng thủ.

Nam-mô Ly Ưu Phật.

Nam-mô Lạc Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thắng Di Lưu Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Ðại Thể Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hống Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Cao Sơn Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Nguyệt Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hống Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Thân Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.

Nam-mô An-Ổn Vương Phật.

Nam-mô Ðại Tích Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Tăng Thượng Vân Thinh Ðăng Phật.

Nam-mô Cao Tích Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên Tích-Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ưu Bát-La Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Phạm Quang Phật.

Nam-mô Hạnh Tịnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Nhựt Thiên Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Vô Cấu Minh Phật.

Nam-mô Thế Gian Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Nhân Tự Tại Cung Kỉnh Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Hương Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam-mô Diệu Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Biến Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Ma-Ni Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật.

Nam-mô Thủy Tụ Nhựt Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Phật.

Nam-mô Hoa Hương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Mạn-Ðà-La Hương Hí Phật.

Nam-mô Câu Lân Trí Viêm Phật.

Nam-mô Ðại Nguyệt Hương Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Vô Trước Trí Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Qui mạng như vậy cả thẩy vô lượng ức Tỳ-Bà-La-Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.

Pháp thân chư Phật, tướng bốn mươi răng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát…

Trên đây hai ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Nhơn-Vương Phật.

Nam-mô Lực Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Mãn Hoa Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Hỏa-Hành Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quan Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Ðẳng Hỷ Xưng Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhân mười ngày lễ bái đọc tụng danh chư Phật này, xa lìa tất cả nghiệp chướng mãi dứt các tội.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật.

Nam-mô Quá Chủng-Chủng Ðịch-Ðối Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Bảo Ba-Ðầu-Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Thiện-Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Nan-Hàng Phục Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Ngân-Tràng Phật.

Nam-mô Tràng Nhựt Vương Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Tác Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Kim Cang Túc Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Chư-Ma-Nghi Phấn Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng danh chư Phật này, một kiếp a tằng kỳ siêu vượt thế gian chẳng vào đường dữ.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Giáo Hóa Bồ Tát Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Ðoạn Nhất-Thiết Nghi Phiền Não Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam-muội Thắng-Thượng Vương Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thinh Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hương Phật.

Nam-mô Quyết Ðịnh Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Kim Thánh Phật.

Nam-mô Tu-Di Tụ Phật.

Nam-mô Nhơn Vương Phật.

Nam-mô Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Di-Lặc Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Nhiên Cự Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Thánh Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật.

Nam-mô Ðại Chúa Phật.

Nam-mô Ðại Tý Phật.

Nam-mô Ðại Lực Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Tụ Phật.

Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam-mô Nhật Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diệm Phật.

Nam-mô Thiện Minh Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Nhứt Sa Phật.

Nam-mô Ðại Minh Phật.

Nam-mô Trụ Trì Mang Phật.

Nam-mô Công Ðức Minh Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Diệu Ca Phật.

Nam-mô Dược Thượng Phật.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Ðảnh Kiên Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô La Hầu Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mọ Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Ý Phật.

Nam-mô Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Ðại Cao Sơn Phật.

Nam-mô Kiên Cang Tiên Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Thượng Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Ba-Ðầu-Ma Nhãn Lực Tiên Phật.

Nam-mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhựt Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Bộ Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng răng trắng sạch bằng khít gốc sâu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát…

Trên đây hai ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật.

Nam-mô Lực Hộ Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Pháp Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Ái Tác Phật.

Nam-mô Công Ðức Trí Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Thiện Quan Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Thiện Thức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Ma-Ni Bảo Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Thọ Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tích Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Kiên Ý Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên Hành Phật.

Nam-mô Thiện Kiết Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Công Ðức Phật.

Nam-mô Cúng Dường Phật.

Nam-mô Tịnh Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Hoa Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam-mô Pháp Thượng Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Xưng Tuệ Phật.

Nam-mô Ý Xưng Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Thập Lực Vương Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô La-Hầu Thiên Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Giới Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Thượng Tu Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật.

Nam-mô Ðại Giác Phật.

Nam-mô Vô Thượng Phật.

Nam-mô Tam-Giới Tôn Phật.

Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Ma Hương Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Tỳ-La Bà Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Thị Hiện Hữu Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Kim Sơn Phật.

Nam-mô Sư Tử Ðức Phật.

Nam-mô Bất Khả Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Xưng Nguyện Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Thí Dụ Xưng Phật.

Nam-mô Ly Úy Phật.

Nam-mô Ứng Thiên Phật.

Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Ða Thế Gian Phật.

Nam-mô Diệu Hương Phật.

Nam-mô Trụ Trì Công Ðức Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Phật.

Nam-mô Tự Nhiên Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Ly Chư Quá Phật.

Nam-mô Trụ Trì Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Nhơn-Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ma-Ni Quang Phật.

Nam-mô Sơn-Tích Phật.

Nam-mô Cao-Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tác Phật.

Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam-mô Thâm-Tâm Phật.

Nam-mô Bảo-Tụ Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Kiếp Bá Phật.

Nam-mô Phổ Thị Công Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát…

Trên đây hai ngàn bốn trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Trụ Trí Phật.

Nam-mô Phân Minh Phật.

Nam-mô Thắng Kiến Phật.

Nam-mô Bất Khởi Phật.

Nam-mô Công Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Hống Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Nhơn Tín Phật.

Nam-mô Long Vương Phật.

Nam-mô Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Long- Hỷ Phật.

Nam-mô Hương Tự Tại Phật.

Nam-mô Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Thiên Lực Phật.

Nam-mô Công Ðức Man Phật.

Nam-mô Long Công Ðức Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Hành Trí Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Tuệ Chiếu Phật.

Nam-mô Thiệt Ngữ Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam-mô BảoThượng Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Ly Nghi Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Bất Không Bộ Phật.

Nam-mô Giác Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Hiện Ác Phật.

Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Thiên Phật.

Nam-mô Trụ Nghĩa Trí Phật.

Nam-mô Mãn Túc Trí Phật.

Nam-mô Bất Hiệp Liệt Danh Xưng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Ly Cấu Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Ðịa Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hoa Nhãn Phật.

Nam-mô Sai Biệt Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam-mô Cụ Túc Kiến Phật.

Nam-mô Tín Công Ðức Phật.

Nam-mô Tam Giới Tôn Phật.

Nam-mô Nguyệt Diệp Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Quảng Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Thân Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tuệ Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Nguyệt Cao Phật.

Nam-mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam-mô Nguyệt Vô Úy Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Diệm Phật.

Nam-mô Quảng Trí Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Thiên Quang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật.

Nam-mô Hi Thắng Phật.

Nam-mô Bất Phú Tàng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Ðại Ý Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật.

Nam-mô Ða Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ly Sân-Hận Vô-Nhiệt Phật.

Nam-mô Thiện Xưng Phật.

Nam-mô Nghĩa Tuệ Phật.

Nam-mô Ly Trần Phật.

Nam-mô Xưng Ðức Phật.

Nam-mô Cu-Tô Ma Ðức Phật.

Nam-mô Nhân Ðức Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam-mô Ðại Ðức Phật.

Nam-mô Tịch Tuệ Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Thượng Kiên Phật.

Nam-mô An-Lạc Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Lôi Vương Phật.

Nam-mô Ðiển Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng cạnh hàm như sư tử, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát.

Trên đây hai ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Hộ Trí Phật.

Nam-mô Nhựt Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ứng Xưng Phật.

Nam-mô Trí-Bộ Phật.

Nam-mô Ly Mạn Phật.

Nam-mô Căn-Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quốc-Ðộ Phật.

Nam-mô Cao Xưng Phật.

Nam-mô Thị-Hữu Phật.

Nam-mô Nguyệt Phật.

Nam-mô Ða-Công Ðức Phật.

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Lạc Tư Duy Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Lạc Công-Ðức Phật.

Nam-mô Ứng Cúng Xưng Phật.

Nam-mô Hoa-Tướng Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Lạc-Thuyết Xưng Phật.

Nam-mô Ma-Ni Kim-Cang Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Ma-Ni Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðại Tự-Tại Công-Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Cao-Sơn Xưng Phật.

Nam-mô Bá Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Long Bộ Phật.

Nam-mô Ý Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật.

Nam-mô Tịch-Diệt Phật.

Nam-mô Nhiên Cự Vương Minh Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Hoan- Hỷ Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bảo Kế Phật.

Nam-mô Viễn Ly Úy Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ái Thiên Phật.

Nam-mô La Hầu Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Diêm Phật.

Nam-mô Bảo Ái Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Bộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Hoa Phật.

Nam-mô Cao Tu Phật.

Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhân Tuệ Phật.

Nam-mô Chiếu Thế Gian Phật.

Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Tướng Phật.

Nam-mô Thừa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kiều Lương Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Vô Tâm Tuệ Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Kiên Khải Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ma-Ni Khải Phật.

Nam-mô Hiền Kiếp Phật.

Nam-mô Thiện Hương Nguyệt Phật.

Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật.

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Thắng Luân Phật.

Nam-mô Thắng Thân Phật.

Nam-mô Bảo Danh Phật.

Nam-mô Ðại Hạnh Phật.

Nam-mô Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðiện Ðức Phật.

Nam-mô Thiệt Tác Phật.

Nam-mô Mạng Phật.

Nam-mô Thiện Diệm Phật.

Nam-mô Thiện Thủ Phật.

Nam-mô Quyết Ðịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Ly Hữu Phật.

Nam-mô Ma Ni Hương Phật.

Nam-mô Thắng Hỷ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ-Chiếu Phật.

Nam-mô Xưng-Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Ma-Ni Nguyệt Phật.

Nam-mô Cao-Quang Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Hạnh Phật.

Nam-mô Hỏa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng trong cổ nước miếng đặng thượng vị trong vị, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Trên đây hai ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ma-Ni-Luân Phật.

Nam-mô Thế Tôn Phật.

Nam-mô Sư Tử Tượng Phật.

Nam-mô Nguyệt Mãn Phật.

Nam-mô Bảo Diêm Phật.

Nam-mô La Hầu Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Hi Giác Phật.

Nam-mô Ðồng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam-mô An-Ổn Thế-Gian Phật.

Nam-mô Vô Não Phật.

Nam-mô Thập Hạnh Phật.

Nam-mô Lực Hỷ Phật.

Nam-mô Ðại Thể Thắng Phật.

Nam-mô Chí Ðại Thể Phật.

Nam-mô Ðắc Ðại Thế Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Thiệt Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam-mô Thọ-Ðề Phật.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhựt-Quang Phật.

Nam-mô Quảng-Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Ma-Ni Hương Phật.

Nam-mô Tác Nghiệp Phật.

Nam-mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Hải Phật.

Nam-mô Trụ Trì Phật.

Nam-mô Nghĩa Trí Phật.

Nam-mô Thiện-Tư-Duy Tuệ Phật.

Nam-mô Ðại-Chúng Luân Phật.

Nam-mô Bảo-Ðại Phật.

Nam-mô Tu-Hành Nghĩa Phật.

Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật.

Nam-mô Hoa Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Oai-Ðức Ðức Phật.

Nam-mô Phước-Ðức Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Tín Chúng Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.

Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Chúng Phật.

Nam-mô Thiện Kiên Phật.

Nam-mô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thành Phật.

Nam-mô Khải Tuệ Phật.

Nam-mô Phong Hành Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Xưng Phật.

Nam-mô Khoái Nhiên Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tụ Phật.

Nam-mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam-mô Nghĩa Khứ Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Từ Tuệ Phật.

Nam-mô Trụ Phân Biệt Phật.

Nam-mô Thiện Báo Phật.

Nam-mô Ma-Ni-Túc Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Thiện-Tật Bình-Ðẳng Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thiên Phật.

Nam-mô Thiệt Thinh Phật.

Nam-mô Trí Lực Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Hoa Cao Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Hoa Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Thiệt Xưng Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.

Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam-mô Tịnh Nhật Phật.

Nam-mô Chư Thiên Phật.

Nam-mô Khả Ái Phật.

Nam-mô Bảo Thiên Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Thanh Bạch Phật.

Nam-mô Viễn Hành Phật.

Nam-mô Chư Thiên Lưu-Bố Phật.

Nam-mô Dõng-Mãnh Lực Phật.

Nam-mô Thiên-Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Thánh Phật.

Nam-mô Hỷ Khứ Phật.

Nam-mô Vô-Ưu Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Diêm-Tụ Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lưỡi mỏng che mặt đến mớ tóc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát…

Trên đây hai ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Hỷ Thượng Phật.

Nam-mô Thiện Thủ Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Ái Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tha Chúng Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Thành Tựu Phật.

Nam-mô Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thiện Tý Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Phật.

Nam-mô Xưng Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Tôn Phật.

Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Thành Tựu Phật.

Nam-mô Sư Tử Lực Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam-mô Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh-Trí Phật.

Nam-mô Trí Bộ Phật.

Nam-mô Cao Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam-mô Sai Biệt Oai Ðức Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Tỷ Cam-Lồ Bát Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Ðiển-Ðức Phật.

Nam-mô Tịch Diệt An Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Ða Xưng Phật.

Nam-mô Công Ðức Pháp Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Vô Úy Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Ða Diêm Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thiện Hiền Phật.

Nam-mô Bảo Diệu Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Hiền Ðức Phật.

Nam-mô Phạm Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Cái Phật.

Nam-mô La Võng Diệm Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Phật

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Danh Tướng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Quang-Minh Phật.

Nam-mô Xưng Danh Thinh Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Ðiển Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tú Quang Phật.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Danh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam-mô Nhãn Mãn Phật.

Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam-mô Cao Oai Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Trí Phật.

Nam-mô La-Hầu Thiên Phật.

Nam-mô Trí Tụ Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô La Hầu Phật.

Nam-mô Hỏa Dược Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Phước Ðức Thủ Phật.

Nam-mô Xưng Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Tạng Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Công Ðức Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam-mô Nhãn Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Long Hống Thinh Phật.

Nam-mô Tướng Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tụ Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Tịnh Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Khoái Nhãn Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng tiếng Phạm sâu xa như tiếng ca-lăng tần-dà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát…

Trên đây hai ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam-mô Thật Tướng Phật.

Nam-mô Thinh Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Vương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Phật.

Nam-mô Trí Sắc Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tụ Phật.

Nam-mô Hoa Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Hoa Tích Phật.

Nam-mô Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Chân Báo Phật.

Nam-mô Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Tinh Tú Sắc Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Phật.

Nam-mô Thiện Tuệ Nhãn Phật.

Nam-mô Hỷ Thân Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Thượng Phật.

Nam-mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Hữu Trí Phật.

Nam-mô Chân Thinh Phật.

Nam-mô Tôn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Tạng Phật.

Nam-mô Thắng Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tật Trụ-Trì Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Vương Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam-mô Thiên Phật.

Nam-mô Thí Phật.

Nam-mô Khoái Tạng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Tịnh Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Trí Sanh Phật.

Nam-mô Diệu Thiên Phật.

Nam-mô Ðịa Thiên Phật.

Nam-mô Ðắc Giải Thoát Khứ Phật.

Nam-mô Kim Ðảnh Phật.

Nam-mô La-Hầu-La Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Tín Thánh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Kim Quang Phật.

Nam-mô Thiện Tài Phật.

Nam-mô Công Ðức Tự Tại Thiên Phật.

Nam-mô Pháp Cái Phật.

Nam-mô Công Ðức Trí Phật.

Nam-mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Vi Trí Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Oai Ðức Dược Phật.

Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam-mô Bố Úy Phật.

Nam-mô Ly Ác Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Pháp Tích Phật.

Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Khoái Phật.

Nam-mô Diệu Thân Phật.

Nam-mô Diệu Ngữ Phật.

Nam-mô Sư Tử Ái Phật.

Nam-mô Nhân Tự Tại Công Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Kế Phật.

Nam-mô Pháp Tuấn Phật.

Nam-mô An Lạc Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Sắc Oai Ðức Phật.

Nam-mô Năng Giác Vương Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Kiên Cố Nghĩa Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Bệnh Tu Phật.

Nam-mô Hải Giác Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Thiện Bộ Phật.

Nam-mô Hống Xưng Phật.

Nam-mô Giác Thân Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Nhật Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Túc Phật.

Nam-mô Ðịnh Thân Phật.

Nam-mô Oai Ðức Vô Tận Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.

( 1 lạy )

Pháp thân chư Phật, tướng sắc mắt như tinh vàng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát…

Trên đây hai ngàn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Công Ðức Thừa Phật.

Nam-mô Kim Thừa Phật.

Nam-mô Phóng Kiết Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Khứ Phật.

Nam-mô Ly Mạn Phật.

Nam-mô Trí Tạng Phật.

Nam-mô Tịnh Khứ Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật.

Nam-mô Vô Quốc Ðộ Hoa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật.

Nam-mô Thành Tựu Trí Phật.

Nam-mô Tịnh Trụ Phật.

Nam-mô Nhứt Vị Thủ Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Thuyết Phật.

Nam-mô Thắng Thuyết Phật.

Nam-mô Phước Ðức Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhật Phật.

Nam-mô Ðộ Thế Gian Trí Phật.

Nam-mô Ðắc Thành Tựu Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Cầu An Ổn Phật.

Nam-mô Sắc Trí Phật.

Nam-mô Hiệp Chưởng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Sáng Phật.

Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Thiên Phật.

Nam-mô Tự Nhiên Phật.

Nam-mô Thiện Căn Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Ðức Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tu-Ma-Na Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Lạc Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Tích Lực Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Công Ðức Oai Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Giải Thoát Nghĩa Phật.

Nam-mô Tư Duy Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Thân Phật.

Nam-mô Khoái Phật.

Nam-mô Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật.

Nam-mô Thiện Quá Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Hoa Tác Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thường Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Thiện Lượng Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Ly Úy Phật.

Nam-mô Trí Bố Phật.

Nam-mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Ðại Cảnh Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Trí Tuệ Kiều Lương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Công Ðức Lực Phật.

Nam-mô Phục Tâm Phật.

Nam-mô Thọ Vương Phật.

Nam-mô Sô Thinh Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Ái Thánh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Thân Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Vị Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Vân Thinh Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Hiền Trí Phật.

Nam-mô Thành Tựu Công Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Hống Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Hư Không Công Ðức Thinh Phật.

Nam-mô Công Ðức Sai Biệt Phật.

Nam-mô Công Ðức Thinh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Tập Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lông nheo mí mắt như trâu chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát…

Trên đây ba ngàn vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Ba

Hết

 

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô phát quang Ðịa bồ-tát ma-ha-tát ( 3 lần ).

*******************************

 

Post Comment