Quyển Thứ Sáu

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.

Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Sáu

 

Môn từ thanh tịnh số bụi cõi

Chúng sinh một tướng mầu Như-Lai

Mỗi mỗi các tướng không chẳng vậy

Thế nên người thấy không đủ nhàm.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Trí Diệm Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bất Khả Thành-Tựu Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thinh Quang Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thinh Xuất Thinh Thắng Phật.

Nam-mô Tự-Tại Công Ðức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Tự-Tại Ý Phật.

Nam-mô Phương Thiên Phật.

Nam-mô Bất Diện Xã Phật.

Nam-mô Chúng Sanh Tâm Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Thân Phật.

Nam-mô Thân Hành Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Thắng Phật.

Nam-mô Tự Tại Tánh Phật.

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Tín Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Hương Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô An Ổn Phật.

Nam-mô Năng Dữ Y Chỉ Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Năng Thánh Thành Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Công Ðức Thắng Tích Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Ma-Ni Tích Vương Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An-Ổn Phật.

Nam-mô Ẩm Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Ly Oán Phật.

Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô Trần Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Phật.

Nam-mô Cao Trụ Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Hải Trí Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Tác Phật.

Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.

Nam-mô Kiên Thành Phật.

Nam-mô Kiến Tế Phật.

Nam-mô Vô Úy Ðức Phật.

Nam-mô Sanh Vương Phật.

Nam-mô Thật Ngữ Phật.

Nam-mô Xưng Thượng Phật.

Nam-mô Trạch Trí Phật.

Nam-mô Bất Hạnh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhân Hoa Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Lục Thập Bảo Tác Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Hàng Phục Vương Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Ðại Trạch Phật.

Nam-mô Diệu Vô Úy Phật.

Nam-mô Ðại Từ Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Vương Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Pháp Thượng Phật.

Nam-mô Thắng Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Cao Hạnh Phật.

Nam-mô Cao Xưng Phật.

Nam-mô Thắng Thánh Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Thức Phật.

Nam-mô Văn Danh Phật.

Nam-mô Ðại Bi Thuyết Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Vô Biên Cái Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Lực Tam-Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Chúng Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân tự kềm chẳng uốn éo, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kiên Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam-mô Di-Lâu-Tụ Phật.

Nam-mô Thiện-Nhãn Phật.

Nam-mô Thành Tựu Tụ Phật.

Nam-mô Ly Ngu Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Nan-Thắng Phật.

Nam-mô Lạc-Thuyết Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Hương Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Công-Ðức Bảo Trang Nghiêm Oai-Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bảo-Thắng Oai-Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Nhứt-Thiết-Pháp Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên-Lạc-Thuyết Tướng Phật.

Nam-mô Thiên-Vân Hống Thinh Vương Phật.

Nam-mô Kim-Thượng Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Oai-Ðức Vương Quang-Minh-Thắng Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Kim-Hư-Không-Hống Trang-Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Hạnh Oai Ðức Phấn Tấn Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðông-Phương Vô-Biên Công-Ðức Bảo Phước Ðức Trang-Nghiêm Quảng Thế Giới,

Vô-Cấu Thanh-Tịnh Quang-Minh Bồ-Ðề Phân-Cu-Tô-Ma-Bất-Ðoạn-Tuyệt Quang Minh

Trang-Nghiêm Quang Phật.

Nam-mô Nam-Phương Lạc Thuyết Phật Thế Giới, Vô Biên Công-Ðức Bảo Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Tây Phương Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Phật.

Nam-mô Bắc Phương Nhứt Thiết Bảo Chủng Chủng Trang Nghiêm Thế Giới Vô Biên Bảo

Công Ðức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ðông-Nam-Phương Vô Ưu Thế Giới, Ly Nhứt Thiết U Ám Phật.

Nam-mô Tây-Nam-Phương Thiện Khả Kiến Thế Giới, Ðại Bi Quán Nhứt-Thiết Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Ðông-Bắc-Phương Trụ Thanh-Tịnh Vô Cấu Thế Giới, Hư Không Vô Cấu Phật.

Nam-mô Tây-Bắc-Phương Viễn Ly Ám Thế Giới, Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Hạ Phương Lô Xá Na Quang Minh Thế Giới, Bảo Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Phương Trang Nghiêm Thế Giới, Xưng Danh Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Kiếp, Vô-Cấu Thế Giới, Vô-Cấu Quang Như-Lai Sơ Thành Phật.

Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam-mô Vô-Cấu Quảng Thế-Giới, Danh Thành Tựu Thiện Kiếp, Thắng Hộ Như-Lai Sơ Thành

Phật, Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam-mô Ðông Phương A-Sơ Phật.

Nam-mô Ðại Bất Mê Phật.

Nam-mô Hương Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Phật.

Nam-mô Nam-Phương Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Bảo Thành Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Ðông-Nam-Phương Ðại-Di-Lưu Phật.

Nam-mô Di-Lưu Sơn Phật.

Nam-mô Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tích Phật.

Nam-mô Thiện Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Tiền Hậu Thượng Phật.

Nam-mô Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Kê Trung Tràng Vương Phật.

Nam-mô Ðại Kê Trung Phật.

Nam-mô Tây Phương A-Di-Ðà Phật.

Nam-mô A-Di Tràng Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Thinh Phật.

Nam-mô A-Di Xưng Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Hống Phật.

Nam-mô A-Di Tích Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Thắng Thượng Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Sư Tử Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Trụ Trì Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Thắng Phật.

Nam-mô Tây-Nam-Phương Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.

Nam-mô Phật Trí Thanh-Tịnh Nghiệp Phật.

Nam-mô Tận Tác Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Ðại-Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thinh Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Bắc Phương Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Vương Phật.

Nam-mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam-mô Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Úy Ưu Phật.

Nam-mô Nhựt Thiệt Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Mạn Ðà Hương Phật.

Nam-mô Tràng Cái Phật.

Nam-mô Tây Bắc Phương Thượng Thủ Thắng Tích Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Tích Phật.

Nam-mô Hải Thắng Tích Phật.

Nam-mô Nhựt Thượng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Trí Tràng Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình thân tướng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Quang Phật.

Nam-mô Hóa Ðức Phật.

Nam-mô Quang Minh Thượng Phật.

Nam-mô Thượng Phương Sư Tử Phật.

Nam-mô Sư Tử Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Thượng Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Tích Phật.

Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam-mô Tiên Vương Phật.

Nam-mô Tiên Thủ Phật.

Nam-mô Tiên Quang Phật.

Nam-mô Tiên Xả Kỉnh Phật.

Nam-mô Tiên Giác Phật.

Nam-mô Ðại Ðăng Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.

Nam-mô Ðăng Thí Dụ Phật.

Nam-mô Ðối Trị Tiên Phật.

Nam-mô Giác Tịnh Phật.

Nam-mô Ðối Trị Phật.

Nam-mô Ðối Trị Hận Phật.

Nam-mô Ðối Trị Sơn Phật.

Nam-mô Ái Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Y Chỉ Phật.

Nam-mô Ðông Phương A Sơ Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Di-Lưu Phật.

Nam-mô Di-Lưu Quang Phật.

Nam-mô Chơn Thinh Phật.

Nam-mô Nam-Phương Nhựt Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Hỏa Tụ Phật.

Nam-mô Xưng Quang Phật.

Nam-mô Di-Lưu Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Tây Phương A-Di-Ðà Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Tràng Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Cao Phật.

Nam-mô Ðại Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Hương Tụ Phật.

Nam-mô Thượng Phương Ðại Quang-Minh Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Hỏa Thinh Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam-mô La Võng Quang Phật.

Nam-mô Hạ Phương Sư-Tử Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Ðảnh Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật.

Nam-mô Ðông Phương Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Kiên Vương Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Thinh Hống Phật.

Nam-mô Trí Tự-Tại Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Quang Tự-Tại Phật.

Nam-mô Kiên Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thinh Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn-Tấn Tu Phật.

Nam-mô Tu-Di Sơn Nhiên-Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Tầm Quang Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Vô Tâm Quang Minh Phật.

Nam-mô Tỳ Lưu-La Phật.

Nam-mô Liên Hoa Phật.

Nam-mô Hỷ Tụ Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Kinh Bố Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Tu Hạnh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Ta La Tập Phật.

Nam-mô Ðại Ta La Tập Phật.

Nam-mô Tràng Tướng Phật.

Nam-mô Tịnh Mạng Phật.

Nam-mô Kim Ðài Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật.

Nam-mô Tu-Ma-Na Quang Phật.

Nam-mô Diệu Liên Hoa Kiếp, Ức Na-Do-Tha Bá Thiên Vạn Phật, Ðồng Danh Nhứt Thiết

Bồ-Ðề Hoa Phật.

Nam-mô Thất Bá Ðồng Danh Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tam Bá Ðồng Danh Ðại Tràng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung khẳm đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thập Thiên Ðồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Thiện Phát Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Luân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Cái Phật.

Nam-mô Tam-Muội Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Túc Bộ Phật.

Nam-mô Thiện-Hương Hương Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trạch-Ðịch Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Chí Quang Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Ni-Di Phật.

Nam-mô Bất Khả Tận Thế-Giới Nhứt-Thiết Sắc Phật.

Nam-mô Ca-Sa-Tràng Thế-Giới Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Kiên Tràng Thế-Giới Trí Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hương Cử Thế-Giới Thắng Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Ma-Ni Thế-Giới Kim Cang Tạng Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Thế-Giới Trí Tràng Phật.

Nam-mô Ý Vị Thế Giới Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thủ Thế-Giới Phật Thắng Phật.

Nam-mô Cảnh Luân Thế Giới Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực Thế-Giới Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô An-Lạc Thế-Giới Tối Thắng Lực Phật.

Nam-mô A Sơ Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Cu-Tô-Ma Công Ðức Hải Lưu Ly Ca Na Già Sơn Chân Kim Quang Minh

Thắng Phật.

Nam-mô Kiên Cam-Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam-mô Oai Ðức Trụ Trì Phật.

Nam-mô Sanh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Kim-Tác Cái Sơn Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Quang Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu Na Hàm Phật.

Nam-mô Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Tam-Muội Thủ Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ-Tát.

Nếu Thiện-nam-tử Thiện-nữ-nhân thọ trì danh Phật Bồ-Tát này, siêu vượt thế gian 3o kiếp.

Nam-mô Nhựt Luân Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt-Quang Minh Bồ-Tát.

Nếu người thọ trì tên Phật Bồ-Tát này, siêu việt thế gian ngàn kiếp.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, siêu vượt thế gian bốn đại kiếp, thường hiện sinh trước chư Phật Bồ Tát, chẳng còn làm tội năm nghịch.

Nam-mô Tam-Muội Thắng Phấn-Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, đặng ngàn tam-muội, siêu vượt thế gian vô lượng ngàn kiếp, đồng công đức Di-Lặc Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Cu-Tô Ma Thân Quang-Minh Thắng Phật.

Nếu người thọ trì đọc tụng danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian chẳng thể đếm kiếp.

Nam-mô Tối Thắng Ba-Ðầu-Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nếu người thọ trì danh Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Vô Lượng Hương Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian vô lượng kiếp, thường đặng túc mạng ( biết đời trước ).

Nam-mô Bảo-Hoa Phấn Tấn Như-Lai.

Nếu người thọ trì đọc tụng danh Phật này, đặng ngàn tam muội, các chúng sinh qui mạng người ấy, được

chư Phật Như Lai khen ngợi, người ấy siêu vượt thế gian ngàn kiếp, chẳng lâu chuyển pháp luân.

Nam-mô Ðại Quang Minh Như Lai.

Nếu thiện nam tử thọ trì tên Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì tên hiệu Phật này, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì tên Phật này, nếu có người xả bẩy báu như núi Tu-Di để dùng bố thí đến hằng sa

thế giới, nếu có người thọ trì đọc tụng danh hiệu Phật này, phước ấy hơn kia.

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân-Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tham Nhân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Si Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hận Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Siểm Khúc Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hí Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Thanh-Tịnh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Như-Ý Thông Thanh-Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Thi Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khởi Trì Giới Thanh-Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Nhẫn-Nhục Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khởi Tinh-Tấn Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Thiền Thành-Tựu Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khởi Bát Nhã Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Thi Tư-Duy Ðắc Danh Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Giới Tư-Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Tư-Duy Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tư-Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Thiền Tư-Duy Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bát Nhã Tư-Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Bất Khả Tư-Nghị Ðắc Danh Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Bất Khả Tư-Nghị Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Khởi Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Ðà La-Ni Tánh Thanh Tịnh Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Ðà La-Ni Xưng Thanh-Tịnh Ðắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Ðà La-Ni Thi Thanh-Tịnh Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Không Hạnh Ðắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Không Vô Ngã Ðắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhãn Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Nhĩ Quang-Minh Nhơn Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tỷ Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Thiệt Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thân Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Tâm Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Sắc Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Thinh Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hương Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Vị Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Xúc Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung đày đặn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Diệm Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Tán Thán Quang-Minh Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hỏa Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Quang-Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Sự Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thế Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Bạt Khổ Tự-Tại Phật.

Nam-mô Âm Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Giới Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bất Nhị Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Sanh Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thinh Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Ðịa-Hoa Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Man Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Hương Cái Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Y Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Quan Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Ni Di Phật.

Nam-mô Diệm Di Lưu Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Sơ Xuất Nhựt Nhiên Ðăng Nguyệt Hoa Bảo Ba-Ðầu-Ma Kim Quang-Minh Thân

Lô-Xá-Na Phóng Vô Ngại Bảo Quang-Minh Chiếu Thập Phương Thế-Giới Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Long Phật.

Nam-mô Thiện Ðiều Tâm Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Hỏa Tụ Phật.

Nam-mô Diệm Tích Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Vô Biên Tư-Duy Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Thiện Hương Hương Phật.

Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Lậu Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Hiền Thân Phật.

Nam-mô Hiền Tướng Phật.

Nam-mô Biến Kiến Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tâm Bình Ðẳng Phật.

Nam-mô Kiên An-Ổn Phật.

Nam-mô Ta La Phật.

Nam-mô Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Liên Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Ðịch Ðối Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Thế Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðệ Nhứt Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Ðại Phấn-Tấn Trí Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðiển Quang Phật.

Nam-mô Chiếu Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Ba-Ðầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Cầu Danh Phát Thinh Tu Hành Phật.

Nam-mô Ðế Thích Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Bảo Ma-Ni Vương Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Diệm Xưng Thành Tựu Vương Phật.

Nam-mô Hương Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam-mô Thiện Trí Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Nguyệt Âm Phật.

Nam-mô Từ Hạnh Phật.

Nam-mô Diêm Phù Ðàn Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðiển Chiếu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chủng Chiếu Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Công-Ðức Hải Phật.

Nam-mô Cụ Túc Công-Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, trụ ở an không ai động được, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thượng Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tràng Phật.

Nam-mô Ðế Thích Tràng Phật.

Nam-mô Hỏa Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Vân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Nhựt Ðăng Phật.

Nam-mô Tối Thượng Phật.

Nam-mô Thiện Sanh Phật.

Nam-mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Diệu Khứ Phật.

Nam-mô Nguyệt Khởi Phật.

Nam-mô Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Thân Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Bất Ðịnh Quang Minh Ba-Ðầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiêm Bặc Sắc Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Quang Minh Ba-Ðầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Xuất Tu-Di-Sơn Ba-Ðầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Kiếp Nhị Vạn Ðồng Danh Quang Tác Phật.

Nam-mô Nhị Vạn Ðồng Danh Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Nhị Vạn Ðồng Danh Thích Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Ðồng Danh Ðế Thích Nhựt Thái Bạch Tinh-Tú Vô Lượng Bá Thiên Vạn Kiếp

Bất Khả Số Phật.

Thiện nam tử! Hãy qui mạng chư Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Nam-mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Bồ Tát.

Nam-mô Ðịa Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Thế Chí Bồ-Tát.

Nam-mô Hương Tượng Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Hương Tượng Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Giải-Thoát Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát.

Nam-mô Phấn Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Sở Phát Bồ-Tát.

Nam-mô Ðà-La-Ni Tự-Tại Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Kiên Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Nhựt Tạng Bồ-Tát.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên Bồ-Tát.

Nam-mô Ðông Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Phạm Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Nam-Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Bất Lân Ðà La Bồ-Tát.

Nam-mô Tây Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Ðại Công Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Bắc Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Ðại-Dược Vương Bồ-Tát.

Qui mạng như thế cả thảy mười phương thế giới vô lượng vô biên Bồ-Tát.

Lại tiếp, hãy xưng hiệu Bích Chi Phật.

Nam-mô A-Lợi Ða-Bích-Chi Phật.

Nam-mô Ba-Lợi Ða-Bích-Chi Phật.

Nam-mô Ða Già Lâu Bích Chi Phật.

Nam-mô Xưng Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiến Bích Chi Phật.

Nam-mô Ái Kiến Bích Chi Phật.

Nam-mô Giác Bích Chi Phật.

Nam-mô Càn-Ðà-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Vọng Bích Chi Phật.

Nam-mô Lê Sa Bà Bích Chi Phật.

Nam-mô Văn Bích Chi Phật.

Nam-mô Trí Thân Bích Chi Phật.

Nam-mô Tỳ-Da-Ly Bích Chi Phật.

Nam-mô Cu-Tát-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ba-Tẩu-Ðà-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Ðộc Tịnh-Tâm Bích Chi Phật.

Nam-mô Thật Vô Cấu Bích Chi Phật.

Nam-mô Phước Ðức Bích Chi Phật.

Nam-mô Hắc Bích Chi Phật.

Nam-mô Duy Hắc Bích Chi Phật.

Nam-mô Trực Phước-Ðức Bích Chi Phật.

Nam-mô Thức Bích Chi Phật.

Nam-mô Hương Bích Chi Phật.

Nam-mô Hữu Hương Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiến Nhơn Phi Ðằng Bích Chi Phật.

Nam-mô Khả Ba La Bích Chi Phật.

Nam-mô Tần Ma Lợi Bích Chi Phật.

Nam-mô Nguyệt Tịnh Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Trí Bích Chi Phật.

Nam-mô Tu-Ðà-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưng Cầu Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiềm Cầu Bích Chi Phật.

Nam-mô Ðại Thế Bích Chi Phật.

Nam-mô Tu Hành Bất Trước Bích Chi Phật.

Nam-mô Nan Xả Bích Chi Phật.

Nam-mô Thật Bích Chi Phật.

Nam-mô Bất Khả Tỷ Bích Chi Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Bích Chi Phật.

Nam-mô Hỷ Thượng Bích Chi Phật.

Nam-mô Tùy Hỷ Bích Chi Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, oai rốn tất cả, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thập Nhị Ba La Ðọa Bích Chi Phật.

Nam-mô Thập Ðồng Danh Ba La Bích Chi Phật.

Nam-mô Hỏa Thân Bích Chi Phật.

Nam-mô Ðồng Bồ-Ðề Bích Chi Phật.

Nam-mô Ma-Ha-Nam Bích Chi Phật.

Nam-mô Tâm Thượng Bích Chi Phật.

Nam-mô Phát Tịnh Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Khoái Bích Chi Phật.

Nam-mô Vi Ðà Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiết Sa Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Kiết Sa Bích Chi Phật.

Nam-mô Ðoạn Hữu Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba-Chi-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ðoạn Ái Bích Chi Phật.

Nam-mô Thi Ba-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Chuyển Giác Bích Chi Phật.

Nam-mô Khứ Cấu Bích Chi Phật.

Nam-mô Cao Khứ Bích Chi Phật.

Nam-mô A-Tất-Ða Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Lậu Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Tận Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Thân Bích Chi Phật.

Nam-mô Ðắc Thoát Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Cấu Bích Chi Phật.

Nam-mô Ðộc Bích Chi Phật.

Nam-mô Kê Thơ Bích Chi Phật.

Nam-mô Năng Tác Kiêu Mạn Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Thối Bích Chi Phật.

Nam-mô Bất Thối Khứ Bích Chi Phật.

Nam-mô Tầm Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Kiết Bích Chi Phật.

Nam-mô Bất Khả Tâm Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Cù Ða Bích Chi Phật.

Nam-mô Ðoạn Ái Bích Chi Phật.

Nam-mô Nhĩ Bích Chi Phật.

Nam-mô Tâm Ðắc Giải-Thoát Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Nhĩ Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiết Bích Chi Phật.

Nam-mô Sai Ma Bích Chi Phật.

Nam-mô Giá La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Giá La Bích Chi Phật.

Nam-mô Lê Ba Bà Bích Chi Phật.

Nam-mô Bồ Ta Tha Tịnh Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Hương Ðảm Bích Chi Phật.

Nam-mô A Sa La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Bà Sa-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba-Ðầu Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Hiền Bích Chi Phật.

Nam-mô Hiền Ðức Bích Chi Phật.

Nam-mô Tu-Ma Bích Chi Phật.

Nam-mô Thâu Na Bích Chi Phật.

Nam-mô Lưu Xà Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Lưu Xà Bích Chi Phật.

Nam-mô Phất Xa Bích Chi Phật.

Nam-mô Ngưu Xỉ Bích Chi Phật.

Nam-mô Lậu Tân Bích Chi Phật.

Nam-mô Tối Hậu Thân Bích Chi Phật.

Qui mạng như thế cả thẩy vô lượng vô biên Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Lực Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xưng Hương Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Huyền Phật.

Nam-mô Phá Nhứt-Thiết Ám Ế Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Trang-Nghiêm Chiếu Tác Phật.

Nam-mô Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Phật.

Nam-mô Vô Biên Hành Công Công-Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Công-Ðức Vân Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Cự Vương Phật.

Nam-mô Tài Thắng Phật.

Nam-mô Phá Nhứt Thiết Chúng Sanh Ám Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Kiến Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Văn Phật.

Nam-mô Sơn Phong Phật.

Nam-mô Kim Thánh Phật.

Nam-mô Ẩm Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Kê Ðầu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tỳ Ni Thắng Vương Phật.

Nam-mô Ðiển Chiếu Quang-Minh La-Võng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Lượng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ðiển Nhựt Nguyệt Tác Quang Phật.

Nam-mô Phổ Cú Tố Ma Thắng Phấn-Tấn Công-Ðức Tích Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang Phật.

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam-mô Quang Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Xa Xả Thi Kê Ðầu Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả vui xem, con và chúng-sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn bẩy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Phước Ðức Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Ma-Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt-Thiết Phiền-Não Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Phá Toái Kim-Cang Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Bảo Sí Phật.

Nam-mô Long Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Ly Cấu Quang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Ðắc Phật.

Nam-mô Tịnh Phật.

Nam-mô Phạm Ðắc Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Lực Sĩ Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Oai Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Cú Tố Ma Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thọ Ðề Phấn-Tấn Dõng Phật.

Nam-mô Tài Thắng Phật.

Nam-mô Niệm Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Kê Ðầu Tràng Phật.

Nam-mô Bộ Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Thiện Trụ Sơn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Hỏa Chúng Sanh Trang-Nghiêm Quang Vương Phật.

Nam-mô Diệu Bình Ðẳng Pháp Giới Trí Khởi Thinh Phật.

Nam-mô Quảng Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Ðại Phấn Tấn La Võng Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Hoa Nhãn Ðiển Quang Phật.

Nam-mô Tối Thắng Ðại Sư Tử Ý Phật.

Nam-mô Ðáo Pháp Giới Thắng Quang Lô Xá Na Vương Phật.

Nam-mô Thường Vô Cấu Công Ðức Biến Chí Xưng Phật.

Nam-mô Nhựt Liên Hoa Thắng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Trí Tràng Phật.

Nam-mô Quảng Hỷ Vô Cấu Oai Ðức Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Căn Bổn Thắng Thiện Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Trí Lực Phật.

Nam-mô Di Lâu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nguyện Thanh-Tịnh Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thinh Quang Phật.

Nam-mô Bảo Công-Ðức Tướng Trang-Nghiêm Tác Quang Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Ðịa Chủ Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Tấn Tịch Khứ Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam-mô Kiến Chúng Sanh Hoan-Hỷ Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Thâm Quang-Minh Lô Xá Na Tập Tuệ Phật.

Nam-mô Phổ Phóng Quang-Minh Bất Khả Tư-Nghị Vương Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Diệu Công-Ðức Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Tinh-Tấn Nhựt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật.

Nam-mô Phổ Môn Chiếu Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Văn Kiến Phật.

Nam-mô Ca Na Ca Vô Cấu Quang-Minh Nhựt Diệm Vân Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Quang-Minh Nghi Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Ðịa Xứ Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Giác Hư-Không Bình-Ðẳng Tướng Phật.

Nam-mô Thập Phương Quảng Ưng Vân Tràng Phật.

Nam-mô Bình-Ðẳng Bất Bình-Ðẳng Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Hại Tâm Bi Giải-Thoát Không Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Nghĩa Tu Di Phật.

Nam-mô Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật.

Nam-mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Công-Ðức Phật.

Nam-mô Ðệ Nhứt Tự-Tại Thông Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Công-Ðức Lô Xá Na Diệu Nguyệt Phật.

Nam-mô Khả Tín Lực Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Thọ Thinh Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Quang Trưởng Thiện Tý Phật.

Nam-mô Bất Thối Công-Ðức Hải Quang Phật.

Nam-mô Phổ Sanh Diệu Nhứt-Thiết Trí Tốc Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang Vô-Lượng Lực Trí Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt-Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật.

Nam-mô Viễn-Ly Nhứt-Thiết Ưu Não Phật.

Nam-mô Tự Tại Diệu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Kim-Cang Hoa Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Quan Pháp Giới Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Nhiên Thọ Khẩn Na La Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Hương Ðăng Phật.

Nam-mô Ưng Vương Phật.

Nam-mô Như-Lai Công-Ðức Phổ Môn Kiến Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Phổ Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Quảng Hóa Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Giới Giải-Thoát Quang-Minh Bất-Khả Tư Nghị Ý Phật.

Nam-mô Như-Lai Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Thế Gian Luân Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tu Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Hỷ Lạc Thành Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Trí Hạnh Cảnh Giới Tuệ Phật.

Nam-mô Quảng Tịch Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Hư-Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt chẳng dài lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Phước-Ðức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật.

Nam-mô Năng Tác Hỷ Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Hống Tràng Phật.

Nam-mô Quan Nhãn Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Vô Tận Trí Kim-Cang Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Nhựt Tạng Chiếu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Trí Phu Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Phước-Ðức Di Lầu Thượng Phật.

Nam-mô Căn Nhựt Oai Ðức Phật.

Nam-mô Mãn Quang-Minh Thân Quang Phật.

Nam-mô Ðịa Ðệ Nhứt Tướng Hoa Phật.

Nam-mô Vân Vô Úy Kiến Phật.

Nam-mô Bình-Ðẳng Ngôn-Ngữ Kê Ðầu Phật.

Nam-mô Thật Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Phấn-Tấn Thành-Tựu Nghĩa Tâm Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Quan Xưng Phật.

Nam-mô Từ Quang-Minh Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Phước-Ðức Xưng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Niệm Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Tu Di Bộ Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Tất Tàm Quý Xưng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Giáo-Hóa Nhứt-Thiết Thế-Gian Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Ưu Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Nan Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Thế-Gian Phật.

Nam-mô Năng Chuyển Thai Phật.

Nam-mô Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam-mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật.

Nam-mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam-mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật.

Nam-mô Thập Phương Quảng Công-Ðức Xưng Vô Tận Lạc Phật.

Nam-mô Ái Ðại Tri Kiến Bất Không Văn Danh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Lực Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phạm Công-Ðức Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Mật Tích Phật.

Nam-mô Thiện Chuyển Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Hóa Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thường Công Ðức Nhiên Ðăng Khứ Tuệ Phật.

Nam-mô Ðáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật.

Nam-mô Ðáo Pháp Giới Vô-Lượng Thinh Tuệ Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Nhựt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Vô Trung Công-Ðức Hải Chuyển Pháp Luân Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt Bất Khả Tư Nghị Tri Kiến Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Công Ðức Diệu Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Cự Phật.

Nam-mô Ðại Long Thinh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Sư-Tử Tọa Phấn Tấn Tề Phật.

Nam-mô Trí Tụ Giác Quang Phật.

Nam-mô Trụ Trì Ðịa Thiện Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Sanh Hỷ Tác Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Diệm Tràng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sanh Hạnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðức Vân Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Ðệ Nhứt Quang Minh Kim Ðình Liệu Phật.

Nam-mô Quán Nhứt Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Hóa Nhựt Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thắng Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật.

Nam-mô Phu Hoa Tâm Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Cu Tô Ma Tác Phật.

Nam-mô Nhơn Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Trí Luân Chiếu Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Long Xưng Vô Lượng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Công Ðức Tu Quang Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Tu Di Sơn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hạnh Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ba La Mật Hải Phật.

Nam-mô Bảo Diệm-Diện-Môn Tràng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nguyện Quang Minh Phật.

Nam-mô Quảng Ðắc Nhứt Thiết Pháp Tề Phật.

Nam-mô Quang Minh La Võng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhứt Thiết Nghĩa Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thông Thủ Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhứt Thiết Pháp Giới Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thắng Tam-Muội Tinh Tấn Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Tu Di Tràng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Phân Cu Tô Ma Tác Vương Phật.

Nam-mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Ðại Hải Phật.

Nam-mô Bảo Sư-Tử Lực Phật.

Nam-mô Phổ Trí Hải Vương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thiện Hóa Tràng Phật.

Nam-mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy…

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chánh dung trắng màu chẳng khuấy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn chín trăm vị Phật.

************************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Sáu

Hết

———–

TÁN

Mười phương thế giới, Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Hiện Tiền Ðịa Bồ-Tát Ma-ha-tát.

*******************************

 

Post Comment