Quyển Thứ Tám

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.

Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Tám

Thân Phật chói rực như núi vàng

Thanh-Tịnh riêng lạ không sánh bằng

Cũng như Diệu Cao Công-Ðức đày

Nên tôi cúi đầu Phật núi chúa.

Nam-mô Oai Ðức Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Quyết-Ðịnh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Oai Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Kinh Bố Phật.

Nam-mô Kinh Bố-Ý Phật.

Nam-mô Kinh Bố Tuệ Phật.

Nam-mô Kinh Bố Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Kinh Bố Diện Phật.

Nam-mô Kinh Bố Khởi Phật.

Nam-mô Oai Ðức Quyết Ðịnh Tất Cánh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Thiên Phật.

Nam-mô Kinh Bố Thật Phật.

Nam-mô Kiến Kinh Bố Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Nguyệt-Thắng Phật.

Nam-mô Thâm-Thinh Phật.

Nam-mô Vô Biên Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Thinh Phật.

Nam-mô Trụ Trì Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Mục Phật.

Nam-mô Thiện Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Xưng Nhãn Phật.

Nam-mô Nhãn Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Nhãn Phật.

Nam-mô Ðiều Nhu-Ngữ Phật.

Nam-mô Ðiều Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Ðiều Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Diệu Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Bộ Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Thiên Tịch Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hữu Chúng Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Ðại Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Chúng Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Phóng Diệu Hương Phật.

Nam-mô Pháp Phương Phật.

Nam-mô Pháp Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Phật.

Nam-mô Pháp Lực Phật.

Nam-mô Pháp Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Lạc Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô trong một kiếp thật quyết định, tám mươi ức đồng danh Phật quyết định. Trong kiếp thứ hai tám mươi ức cũng đồng tên Phật quyết định. Qua Phật quyết định, tên Phật thắng thành tựu, cũng nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Thiện Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Ðầu-Ðà La-Tra Phật.

Nam-mô Tỳ-Lưu Bác-Xoa Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Giải Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Diệu Khứ Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Ðộ Phật.

Nam-mô Diệt Ác Phật.

Nam-mô Ma Lê Chi Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Tịnh Danh Phật.

Nam-mô Tịnh Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Trụ Phật.

Nam-mô Hỷ Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Khởi Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Pháp Diệu Phật.

Nam-mô Cao Tu Phật.

Nam-mô Xưng Diệu Phật.

Nam-mô Thứ Thắng Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Kiết Sa Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân như ý, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu …

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Phật lại bảo Xá-Lợi-Phất ! Hiện tại hướng Ðông, trong thế giới Khả-Lạc, tên Phật A Sơ hãy nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Tác Phật.

Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Long Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Sơn Thành Phật.

Nam-mô Phổ Diệu Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Xưng Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hành Pháp Hạnh Xưng Phật.

Nam-mô Sơ Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Quang Minh Phật.

Nam-mô Sanh Thắng Phật.

Nam-mô Di Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Trí Hải Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Cao Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Trí Pháp Giới Phật.

Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thành Tựu Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Vô Ngại Vương Phật.

Nam-mô Ðịa Lực Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Trụ Trì Phật.

Nam-mô Lực Vương Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Bất Ðoạn Diệm Phật.

Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Trí Tề Phật.

Nam-mô Vô Chướng Lực Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Sư Tử Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Giới Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tận Trí Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Diện Thắng Phật.

Nam-mô Trí Ba Bà Phật.

Nam-mô Quyết Ðịnh Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quan Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật.

Nam-mô Tác Quang Minh Phật.

Nam-mô Cao Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thành Tựu Pháp Luân Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam-mô Ðại Danh Thinh Ðức Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trí Lực Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại An-Ổn Phật.

Nam-mô Tịch Môn Phật.

Nam-mô Phước-Ðức Lực Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Trí Y-Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Phương An-Ổn Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Ðại Lực Di-Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Quán Công Ðức Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Chướng Bất Mê Phật.

Nam-mô Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Tập Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tề Ðể Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hộ Thinh Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Quá Nhất Thiết Tu-Di-Sơn Vương Phật.

Nam-mô Bảo Di-Lưu Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Pháp Phật.

Nam-mô Kiên Cố Cái Vương Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Ta-La Di-Lưu Phật.

Nam-mô Tụ Tập Trí Thinh Phật.

Nam-mô Trí Diệm Hoa Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ưu Ðàm Mạt Hoa Vương Phật.

Nam-mô Chơn Kim Sắc Vương Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Pháp Tràng Vương Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Ba-La Quang Phật.

Nam-mô Trụ Pháp Công-Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Kiên Cố Ý Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Nhiên Trần Ðăng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Bộ Phật.

Nam-mô Vô Biên Kiên Cố Tràng Phật.

Nam-mô Tối Pháp Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ðại Chúng Phật.

Nam-mô Hữu Quang Diệm Hoa Cao Sơn Phật.

Nam-mô Trí Thắng Chiếu Phật.

Nam-mô Tài Oai Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Tránh Vô Úy Phật.

Nam-mô Trí Hóa Thinh Phật.

Nam-mô Nhị Luân Thành Tựu Phật.

Nam-mô Diệu Thân Cái Phật.

Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Tòa Thiện Tọa Phật.

Nam-mô Phóng Nguyệt Quang Hoa Vương Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay rõ thẳng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu …

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát o o o

Trên đây sáu ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Lại kế Xá-Lợi-Phất ! Hiện Phật hướng Nam, ông hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam-mô Pháp Tự Tại Hống Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Hương Tự Tại Sa La Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Tự Tại Tạng, Di Lưu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Tinh Tấn Tự Tại Tập Công Ðức Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Tạng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phương Tiện Xưng Phật.

Nam-mô Công Ðức Lực Ta La Vương Phật.

Nam-mô Ðại Ý Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Hống Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Ðắc Nhứt Thiết Chúng Sanh Ý Phật.

Nam-mô Bảo Ðịa Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Vân Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Ba-Ðầu-Ma Tinh Tấn Vương Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhân Duyên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Quang Ba-Bà Tra Phật.

Nam-mô Công Ðức Tích Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Minh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Quan Pháp Phật.

Nam-mô Ðại Lực Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Thông Phật.

Nam-mô Kỉnh Pháp Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Hạnh Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tự Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Di-Lưu Quang Phật.

Nam-mô Công Ðức A-Ni-La Phật.

Nam-mô Tịnh Tướng Phật.

Nam-mô Quán Trí Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tác Phật.

Nam-mô Bất Phá Quảng Tuệ Phật.

Nam-mô Lực Tuệ Phật.

Nam-mô Ưu Ðầu Bát Phật.

Nam-mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Kiên Cố Ý Tự Tại Phật.

Nam-mô Phát Xả Thành Tựu Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Tu-Di-Sơn Diện Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Tự Tại Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô Thắng Nghiệp Thanh Tịnh Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Khoái Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Vô Trước Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.

Nam-mô Quảng Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thành Như Ý Thông Phật.

Nam-mô Như Quan Pháp Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Tu Phật.

Nam-mô Kính Trọng Giới Vương Phật.

Nam-mô Bảo Danh Phật.

Nam-mô Long Vương Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Trí Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô Cô Ðộc Công Ðức Phật.

Nam-mô A La Ma Phật.

Nam-mô Bất Diệt Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tịnh Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự Tại Tướng Hảo Trang Nghiêm Xưng Phật.

Nam-mô Hạnh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Di Lưu Phật.

Nam-mô Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam-mô Ðại Xả Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thiên Pháp Vô Úy Phật.

Nam-mô Hữu Tự Tại Thành Tựu Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tịch Vương Phật.

Nam-mô Giải Thoát Vương Phật.

Nam-mô Kiên Di Lưu Phật.

Nam-mô Như Ý Lực Ðiển Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Vương Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Bảo Tinh Tú Vân Vương Phật.

Nam-mô A Tư Ða Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðịa Dõng Danh Phật.

Nam-mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Sanh Phật.

Nam-mô Danh Trí Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Thiên Quang Tịnh Trụ Vương Phật.

Nam-mô Danh Thọ Ca-Na-Già Vương Phật.

Nam-mô Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Thông Trực Tâm Phật.

Nam-mô Danh Chiếu Quan Phật Vương Phật.

Nam-mô Danh Khoái Chiếu Quang-Minh Tinh Tấn Thông Tập Phật.

Nam-mô Danh Trí Tận Thiên Phật.

Nam-mô Danh Bất Trước Ác Thắng Phật.

Nam-mô Danh Thắng Diệu Pháp Phật.

Nam-mô Danh Ðại Trí Thinh Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Danh Kiến Nhứt Thiết Thế Gian Bất Úy Phật.

Nam-mô Danh Kiến Vô Úy Phật.

Nam-mô Danh Thinh Khứ Phật.

Nam-mô Như Lai Hạnh Vô Lượng Vương Phật.

Lại kế Xá Lợi Phất ! Hiện tại Phật hướng Tây, ông hãy nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam-mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Tu Hạnh Hống Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Trí Xưng Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Tác Phi Tác Tâm Hoa Quang Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Nhiên Ðăng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay dài mầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu …

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Phật.

Nam-mô Trí Hống Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Hoan Hỷ Hống Phật.

Nam-mô Thiên Nhãn Phật.

Nam-mô Hải Hương Diệm Phật.

Nam-mô Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Tốc Lạc Hạnh Phật.

Nam-mô Thân Hiền Viễn Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật.

Nam-mô Thập Lực Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Trí Lai Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Thắng Diện Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Thành Tựu Pháp Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Bất Khả Tận Sắc Phật.

Nam-mô Quán Pháp Trí Phật.

Nam-mô Vô Phương Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Ðức Phật.

Nam-mô Trí Sát Pháp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thiện Căn Bồ-Ðề Thông Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công Ðức Phật.

Nam-mô Trí Hương Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thắng Kiến Thi Khí Vương Phật.

Nam-mô Diệu Công Ðức Trí Phật.

Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Lai Phật.

Nam-mô Bất Ưu Pháp Hoa Hống Vương Phật.

Nam-mô Thắng Thượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Khai Pháp Môn Tạng Phật.

Nam-mô Chiếu Pháp Ðồng Vương Phật.

Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Thiện Trạch Lực Ðức Phật.

Nam-mô Vô Biên Môn Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Tợ Kiến Phật.

Nam-mô Ly Sân Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Ly Trần Ức Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Lực Bát Nhã Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Pháp Cảnh Tượng Phật.

Nam-mô Kiên Xoa Lợi Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Trí Công Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Bất Lạc Xuất Công Ðức Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Gian Tự Tại Kiều Lương Thắng Phật.

Nam-mô Thị Hiện Tận Ðức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Giới Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðộc Vương Phật.

Nam-mô Ðắc Ðại Thông Nguyện Lực Phật.

Nam-mô Hống Thinh Tốc Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Thân La Diên Trí Phật.

Nam-mô Na La Diên Phật.

Nam-mô Bảo Quang A Ni La Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hải Viêm Phật.

Nam-mô Ðại Hải Di Lưu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật.

Nam-mô Bất Trụ Sanh Giới Thắng Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Hư Không Lạc Thuyết Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Tạng Xưng Phật.

Nam-mô Thiên Tự Tại Phạm Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Kiến Vương Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Hạnh Vương Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Trụ Hoa Phật.

Nam-mô Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thiện Quyết Pháp Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Nguyện Quang Phật.

Nam-mô Pháp Trang-Nghiêm Quan Lạc Thuyết Xưng Phật.

Nam-mô Tam-Bảo Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Ma-Ha Tư-Duy Tạng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Vương Phật.

Nam-mô Tự-Tại Ý Phật.

Nam-mô Sư Tử Hung Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự-Tại Căn Phật.

Nam-mô Ly-Thinh Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Phật.

Nam-mô Bất Thân Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Quảng Giới Vương Phật.

Nam-mô Tâm Thiện Hạnh Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Như Ý Thông Quán Tạng Phật.

Nam-mô Nhiên Tham Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Thế-Gian Ý Thành-Tựu Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Phước-Ðức Thắng Ðiền Phật.

Nam-mô Thiện Quan Phật.

Lại nữa Xá-Lợi-Phất ! Hiện tại Phật hướng Bắc, ông hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam-mô Sơ Thắng Tạng Sơn Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Long Hoa Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Long Phấn Tấn Dõng Mãnh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay chẳng dứt, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu …

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát o o o

 

Trên đây sáu ngàn chín trăm vị Phật.

 

*******************************

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Ma Phật.

Nam-mô Pháp Thế-Gian Cảnh Tượng Phật.

Nam-mô Phước-Ðức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thắng Bà Ta Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Lai Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trang-Nghiêm Thọ Hạnh Thắng Phật.

Nam-mô Phật Hóa Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bảo Tích Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thành-Tựu Xưng Phật.

Nam-mô Tam Thế Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Oai Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Nguyện Quang Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất Thối Bá Thắng Quang Phật.

Nam-mô Phân Xà La Thắng Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt-Thiết Tà Kiến Phật.

Nam-mô Ðắc Phật Nhãn Luân Phật.

Nam-mô Ðắc Nhứt-Thiết Phật Trí Phật.

Nam-mô Ðại Từ Bi Cứu Hộ Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Trí Kiều Lương Phật.

Nam-mô Trụ Thật Tế Vương Phật.

Nam-mô Chư Thiện Căn Phước Ðức Pháp Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Ðại Vô Cấu Trí Phật.

Nam-mô Trí Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phật Pháp Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Hưng Nhứt-Thiết Tướng Phật.

Nam-mô Tùy Nhứt-Thiết Ý Pháp Vân Phật.

Nam-mô Ðại Tỳ Lưu Trà Phật.

Nam-mô Mãn Túc Tinh-Tấn Thật Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Pháp Trí Quang Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Vân Vương Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Ba-Ðầu-Ma Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Tăng Thượng Thinh Phật.

Nam-mô Tuyển Trạch Pháp Vô Ngại Hoa Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Kiếp Phật.

Nam-mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Nghi Phật.

Nam-mô Quảng Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phấn Tấn Vô Ngại Tâm Phật.

Nam-mô Dục Pháp Ðạo Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Sinh Trí Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Kiên Cố Ý Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Bảo Vương Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Kiến Lợi Ích Nhứt Thiết Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Bộ Nhựt Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Pháp Vương Phật.

Nam-mô Thinh Vân Diệu Bảo Hống Phật.

Nam-mô Bất Thối Tinh Tấn Thị Hiện Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Phật Quốc Ðộ Vương Phật.

Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Phật.

Nam-mô Bất Xưng Niết Bàn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Long Ma-Ni Tạng Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðắc Pháp Tướng Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Công Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Ðại Pháp Vương Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Di Lưu Thiện Phật.

Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật.

Nam-mô Trí Lực Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thinh Trí Phật.

Nam-mô Vô Biên Phật Thinh Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Bất Tận Xưng Phật.

Nam-mô Tâm Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.

Nam-mô Chánh Kiến Phật.

Nam-mô Ngữ Kiến Phật.

Nam-mô Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Sơn Vô Ngại Vương Phật.

Nam-mô Long Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Tự Tại Ta La Vương Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Thủy Trụ Trì Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Giác Nhứt-Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Trí Bảo Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tự-Tại Ý Pháp Tạng Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tự-Tại Ý Pháp Tạng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Sơn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tu Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Di Lưu Lực Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Diệm Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Thinh Phân Diệu Giác Hống Thinh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tự-Tại Di Lưu Tịch Tự-Tại Phật.

Nam-mô Kiên Vô Úy Công-Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Dõng Mãnh Bảo Phật.

Nam-mô Kiên Mãnh Tịch-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ám Di Lưu Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thắng Trượng Phu Phân Ðà Lê Phật.

Nam-mô Thánh Thinh Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phân Ðà Lợi Phật.

Nam-mô Pháp Bình Ðẳng Pháp Thân Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nan Khả Ý Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sinh ác tâm thấy liền hòa vui, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát o o o

Trên đây bảy ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Ta-La Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Pháp Giới Phật.

Nam-mô Dược Thọ Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Giác Thượng Phật.

Nam-mô Thọ Ký Phật.

Nam-mô Ái Tác Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Hoa Bảo Chiên-Ðàn Phật.

Nam-mô Long Công-Ðức Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Vô Phiền Não Phật.

Nam-mô Thiện Lai Phật.

Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật.

Nam-mô Vô Căn Bổn Phật.

Nam-mô Tu Di Ðăng Phật.

Nam-mô Khả Lạc Kiến Quang Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang Phật.

Nam-mô Vô Nhứt-Thiết Trược Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Thiện Tịnh Phật.

Nam-mô Giải Thoát Phật.

Nam-mô Hoa Thọ Phật.

Nam-mô Pháp Tánh Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Thinh Phật.

Nam-mô Ðắc Ý Phật.

Nam-mô Ðoạn Ái Phật.

Nam-mô Nội Ngoại Phật.

Nam-mô Phá Tha-Quân Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Ðức Nan-Tư Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Ðại Thần Thông Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Phiền Não Phật.

Nam-mô Ly Bố Phật.

Nam-mô Ly Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Nhị Túc Tôn Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Chủng Trí Phật.

Nam-mô Tướng Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Ngôn Phật.

Nam-mô Bất Úy Ngôn Phật.

Nam-mô Thường Tương Ứng Ngôn Phật.

Nam-mô Phạm Chúng Tương Ứng Phật.

Nam-mô Tam-Thập Tam-Thiên Chúng Tương Ứng Phật.

Nam-mô Tự Kim Sắc Phật.

Nam-mô Thường Hỷ Lạc Phật.

Nam-mô Xả Kiết Phật.

Nam-mô Ta-La-Hoa Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Câu Mâu Ðầu Tướng Phật.

Nam-mô Ðảnh Tướng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thông Trí Phật.

Nam-mô Bất Khả Tướng Phật.

Nam-mô Ðắc Nhứt-Thiết Pháp Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Tướng Phật.

Nam-mô Diệu Tịch Phật.

Nam-mô Xả Phù La Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Lạc Nhựt Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Thường Hương Phật.

Nam-mô Tất Cánh Ðại Bi Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Kiên Phật.

Nam-mô Thường Vi Tiếu Phật.

Nam-mô Ly Trược Phật.

Nam-mô Bá-Tướng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Bát Nhã Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Bát-Nhã Tất Cánh Phật.

Nam-mô Mãn Túc Ý Phật.

Nam-mô Quán Thế Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Thắng Công-Ðức Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Nội Bảo Phật.

Nam-mô Tam Bồ-Ðề Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Ðăng Phật.

Nam-mô Thiện-Trạch Nguyện-Khởi Thắng Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Ám Phật.

Nam-mô Vô Úy Quán Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang-Nghiêm Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt rộng đẹp tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu …

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê Ðâu Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Hoa Trang-Nghiêm Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Vô Úy Trí Quán Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn-Tấn Tề Phật.

Nam-mô Viễn Ly Nhứt-Thiết Kinh-Bố Mao Thụ Ðẳng Xưng Quang Phật.

Nam-mô Dà-Na-Dà Vương Quang-Minh Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Quan Thế Âm Phật.

Nam-mô Ni Di Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tấn Nhựt Nguyệt Quang-Minh Trang-Nghiêm Oai Ðức Hiệt Thinh

Vương Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhứt Thiết Nghi Tức Ðoạn Phiền-Não Phật.

Nam-mô Ðoạn Ám Tam-Muội Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Ðại Tụ Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Hư-Không Bình-Ðẳng Phật.

Nam-mô Lễ Bái Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Tác Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Ly Úy Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Nhứt-Thiết Phật.

Nam-mô Văn Thinh Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tý Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Thiện Giải Phật.

Nam-mô Nguyệt Cao Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Chiếu Hiền Thủ Thắng Phật.

Nam-mô Ðắc Thánh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Sự Phật.

Nam-mô Sơn Phong Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Cái Hỷ Phật.

Nam-mô Chiếu Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Nhựt Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhứt-Thiết Nguyện Oai-Ðức Thắng Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Hương Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Phật.

Xá Lợi Phất ! tóm lại mà nói, chư Phật hiện tại, nói chẳng thể hết. Xá Lợi Phất ! Ví như hướng đông hằng sa thế giới, hướng nam hằng sa thế giới, hướng tây hằng sa thế giới, hướng bắc hằng sa thế giới, trên dưới bốn góc hằng sa thế giới, tất cả thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ, Xá Lợi Phất ! Nơi ý ông thế nào ? bụi nhỏ như thế có thể biết số không ? Xá Lợi Phất thưa : Bạch không, Thế Tôn ! Phật bảo Xá Lợi Phất !

Như thế Phật đồng tên Thích-Ca Mâu-Ni hiện ở đời ấy, tôi hiện tiền thấy chư Phật ấy, mẹ đồng tên Ma-Ha-Ma-Da, cha đồng tên vua Du-Ðầu-Ðàn, thành đồng tên Ca-Tì-La, đệ tử Thinh-Văn thứ nhất chư Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A-Nan-Ðà, huống chi những vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên.

Xá Lợi Phất ! Bao nhiêu thế giới ấy, người kia nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh. Xá Lợi Phất ! Lại có người thứ hai, lấy bụi nhỏ ấy, qua số bao nhiêu bụi nhỏ, bấy nhiêu đất nước Phật A-tăng-kỳ, ức trăm ngàn muôn na-do-tha thế giới, qua bao nhiêu thế giới ấy làm một bước. Xá Lợi Phất ! Người ấy lại qua bấy nhiêu số bụi nhỏ thế giới làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Xá Lợi Phất ! Như thế bao nhiêu thế giới hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, đầy trong bụi nhỏ. Lại đặt thêm mười phương thế giới.

Xá Lợi Phất ! Lại qua thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, các thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất ! Lại có người thứ ba, lấy bao nhiêu bụi nhỏ ấy, qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy làm một bước, người ấy bao nhiêu trăm ngàn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp đi, mới đặng xuống một bụi, như thế hết các bụi nhỏ. Lại có người thứ tư lấy bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và giới chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất ! Nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ? Xá Lợi Phất thưa : ‘Bạch không, Thế Tôn !’ Phật bảo Xá Lợi Phất ! Bao nhiêu bụi nhỏ ấy có thể biết số nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên kia, mẹ đồng tên Ma-Ha Ma-Da, cha đồng tên vua Du-Ðầu-Ðàn, thành đồng tên Ca-Tì-La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A-Na-Ðà, Phật ấy chẳng thể biết số. Xá-Lợi-Phất ! Như thế, người thứ năm, thứ sáu, thứ bẩy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Xá Lợi Phất ! lại có người thứ mười một, người ấy trong bao nhiêu bụi nhỏ kia, lấy một bụi nhỏ, phá làm mười phần, số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần, như thế bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Xá-Lợi-Phất ! Nơi ý thế nào ? Phần bụi nhỏ ấy có thể có thể biết số không ? Xá Lợi Phất thưa : ‘Bạch không, Thế Tôn’.

Phật bảo Xá-Lợi-Phất ! Lại có người bao nhiêu phần bụi nhỏ đất nước Phật, là qua một bước, như thế mau lẹ thần thông, đi thế giới phương Ðông vô lượng vô biên kiếp, đặt xuống một bụi nhỏ, hướng Ðông hết bụi nhỏ như thế, hoặc đặt bụi nhỏ, và cõi chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Như thế phương Nam, cho đến mười phương, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh đầy trong bụi nhỏ. Xá-Lợi Phất ! Nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ? Xá-Lợi-Phất thưa : ‘Bạch không, Thế Tôn !’

Phật bảo Xá-Lợi-Phất ! Bao nhiêu phần bụi nhỏ ấy có thể biết số, song hiện nay Phật đồng danh Thích-Ca Mâu-Ni ở đời, mẹ đồng danh tên Ma-Ha Ma-Da, cha đồng danh tên vua Du-Ðầu-Ðàn, thành đồng danh tên Ca-Tì-La, đệ tử thứ nhứt đồng danh tên Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên, đệ tử thị giả đồng tên A-Nan-Ðà, chẳng khá đếm biết. Huống chi những vị Phật khác tên, mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên, Xá-Lợi-Phất !

Tôi nêu bấy nhiêu số bụi nhỏ kiếp trụ đời nói đồng tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni chẳng khá cùng tận, như thế đồng tên Phật Nhiên-Ðăng, đồng tên Phật Ðề-Bà-Diên, đồng tên Phật Ðăng Quang Minh, đồng tên Phật Nhất Thiết Thắng, đồng tên Phật Tỳ-Bà-Thi, đồng tên Phật Thi Khí, đồng tên Phật Tỳ-Xá-Phù, đồng tên Phật Câu Lưu Tôn, đồng tên Phật Câu Na Hàm, đồng tên Phật Ca Diếp như thế cả thẩy, mẹ khác tên cho đến thị giả khác tên, hiện tại ở đời, tôi nay biết cả. Ông hãy nhất tâm kính lễ.

Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất ! Nếu thiện Nam tử, thiện nữ nhơn cầu A-nậu-đa-la-tam-miệu tam Bồ-Ðề, phải trước sám hối tất cả các tội. Hoặc Tỳ-Khưu phạm bốn tội trọng. Tỳ-Khưu Ni phạm tám tội trọng. Thức Xoa-Ma-Na, Sa-Di, Sa-Di Ni phạm tội căn bổn xuất gia, hoặc Ưu Bà-Tắc phạm giới trọng Ưu Bà-Tắc, Ưu Bà-Di phạm giới trọng Ưu Bà-Di, muốn sám hối ấy, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới sạch, chẳng ăn huân tân, phải ở chỗ vắng, tu sửa trong thất, dùng các phướn hoa trang-nghiêm đạo tràng, hồ thơm tô vẽ, treo 49 lá phướn, trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật đốt các thứ hương : Chiên đàn, trầm thủy huân lục, đa-dà-la, tô kiền đà, các thứ hương bột, hương thoa, đốt như thế cả thẩy các thứ hương mầu, rải các thứ hoa, dấy từ bi lớn, nguyện cứu chúng sinh khổ, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết Bàn khiến đặng Niết Bàn, ngày đêm nghĩ ngợi Như Lai gốc làm khổ hạnh, nơi vô lượng kiếp, chịu các khổ não, chẳng sinh mỏi nhàm, vỉ cầu vô thượng Bồ-Ðề, nên nơi tất cả chúng sinh, tự sinh lòng thấp, như lòng tôi tớ. Nếu Tỳ-Khưu sám bốn tội trọng, như thế, ngày đêm 49 ngày, hãy đối tám Tỳ-Khưu Thanh-Tịnh, phát tội lỗi chỗ phạm bẩy ngày một lần đối phát lồ, chí tâm ân trọng, hối tiếc chỗ làm, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy phần, như thế chí tâm mãn 49 ngày, tội ắt trừ diệt. Người ấy lúc đặng thanh tịnh sẽ có tướng hiện, hoặc trong khi thức, hoặc trong chiêm bao, thấy chư Phật mười phương thọ ký biệt cho, hoặc thấy Bồ-Tát thọ ký biệt cho, đem đến đạo tràng, cùng làm bạn mình, hoặc cùng rờ đầu, bày tướng dứt tội. Hoặc tự thấy thân vào trong đại hội, ở thứ lớp chúng. Hoặc thấy thân mình giữa chúng nói pháp, hoặc thấy các sư, Sa-môn tịnh hạnh, đem đến đạo tràng chỉ cho chư Phật. Xá Lợi Phất ! Nếu Tỳ-Khưu khi sám tội, hoặc thấy tướng như vậy, phải biết người ấy tội nhơ chẳn dứt, trừ chẳng trí tâm. Nếu Tỳ-Khưu Ni sám hối tám tội trọng, hãy như pháp Tỳ-Khưu, đầy đủ 49 ngày, sẽ đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Thức-Xoa Ma-Na, Sa-Di, Sa-Di-Ni, sám-hối tội trọng căn bổn, hãy đối bốn Tỳ-Khưu, Tỳ-Khưu-Ni Thanh-Tịnh như pháp trên mãn 21 ngày sẽ biết thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di sám hối tội giới trọng, hãy nên chí tâm cung kỉnh Tam-Bảo, nếu thấy Sa-Môn, cung kỉnh lễ bái, sinh tưởng khó gặp, phải thỉnh đến đạo tràng, sắm các món cúng dường, phải thỉnh một Tỳ-Khưu, vị nào tâm kính trọng, tới đó phát lồ các tội chỗ phạm chí tâm sám hối, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, như thế đầy đủ bảy ngày, ắt đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm.

Bấy giờ Thế Tôn mới nói kệ rằng :

Ðặng thành Bồ-Ðề hàng phục ma.

Tự-Tại kinh hành dưới cây đạo.

Chứng mắt và thân không chướng ngại.

Pháp giới bình đẳng như hư không.

Số bụi nhỏ mười ức cõi nước.

Chúng Bồ-Tát đệ tử vây quanh.

Ðặng tâm nơi tất cả tịch tịnh.

Khéo trụ trong các hạnh Phổ Hiền.

Thân Phật tướng tốt mầu trang nghiêm.

Phóng ra những thứ vô lượng quang.

Khắp chiếu mười phương các đất nước.

Chư Phật sức chẳng thể nghĩ bàn.

Thấy đất nước Phật đều không nhơ.

Không lường sắc mầu trong sạch đầy.

Chư Phật bao nhiêu việc thắng diệu.

Thừa sức thần Phật, thấy đại-chúng.

Hướng đông thế giới tên Bảo Tràng.

Xa lìa các nhơ mầu trang nghiêm.

Chỗ ấy Phật Tự Tại Bảo Ðăng.

Hôm nay hiện ở thế giới đó.

– Nam-mô Ðông Phương Tự-Tại Bảo Ðăng Phật.

Hướng nam, đất nước Pha-Lê Ðăng. (đèn pha lê)

Trong sạch sắc mầu khắp nghiêm tịnh.

Như Lai Ma-Ni Thanh-Tịnh Vân.

Hiện nay ở đời nói pháp mầu.

Nam-mô Nam Phương Ma-Ni Thanh Tịnh Vân Phật.

Hướng tây, đất thanh tịnh không nhơ.

Tên là thế giới An Lạc Diệu.

Phật Tự Tại ấy : Vô Lượng Thọ.

Bồ-Tát đệ tử hiện vây quanh.

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật.

Hướng Bắc, thế giới tên Hương Ðăng.

Ðất nước trong sạch rất nghiêm giồi.

Phật Vô-Nhiễm Quang-Tràng giáo hóa.

Hiện nay tự-tại cây đạo-tràng.

Nam-mô Bắc Phương, Vô-Nhiễm Quang Tràng Phật.

Lưu Ly sáng chói chân sắc mầu.

Ðất nước thanh tịnh tốt trang nghiêm.

Phật Vô-Ngại Quang-Vân Như Lai.

Hôm nay hiện ở hướng Ðông Bắc.

Nam-mô Ðông Bắc Phương, Vô-Ngại Quang Vân Phật.

Trong thế giới Quang Minh Chiếu Tràng.

Hiện thấy đầy đủ chư Bồ-Tát.

Phật Tự-Tại Hống Thinh Chỗ ấy.

Hiện nay ở nơi hướng Ðông Nam.

Nam-mô Ðông Nam Phương, Tự-Tại Hống Thinh Phật.

Thế giới Phật Chủng Chủng Lạc Lạc.

Ma-ni Trang-Nghiêm Mầu không nhơ.

Thắng diệu trí nguyệt như Tu-Di.

Hiện thấy ở nơi hướng Tây Nam.

Nam-mô Tây Nam Phương, Thắng Diệu Trí Nguyệt Phật.

Hiện thấy Như Lai hướng Tây Bắc.

Cõi Di-Lưu Quang-Minh Bình-Ðẳng.

Xứ ấy Phật Ðại Thánh Tự-Tại.

Ðệ tử chúng Bồ-Tát vây quanh.

Nam-mô Tây Bắc Phương, Ðại Thánh Tự-Tại Phật.

Hướng dưới, thế giới Tự-Tại Quang.

Ðất nước Thanh Tịnh kho báu chói.

Quang-Minh Diệu Luân Bất Không Kiến.

Phật nay ở đất nước mầu ấy.

Nam-mô Hạ Phương, Quang-Minh Diệu Luân Bất Không Kiến Phật.

Hướng trên, thế giới kho lửa sáng.

Thế giới đó tên Tịnh Vô Cấu.

Phổ Nhãn Công Ðức Quang Minh Vân.

Hiện thấy ngồi dưới cây Bồ-Ðề.

Nam-mô Thượng Phương, Phổ Nhãn Công Ðức Quang Minh Vân Phật.

Bấy giờ Xá Lợi Phất cả thảy đại chúng, thừa sức thần của Phật, thấy mười phương chư Phật, quá khứ vị lai hiện tại vô lượng vô biên. Bấy giờ Xá Lợi Phất ở giữa đại chúng buồn khóc rơi lệ, bạch Phật rằng : ‘Ít có, Thế Tôn ! Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn chẳng phát tâm A-nậu đa-la tam miệu tam Bồ-Ðề, chẳng đặng thành Phật. Chúng con xưa nay đường như cỏ mục, tuy trải nắng xuân, không mong trái thu. Bấy giờ Tuệ mạng Xá Lợi Phất từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, chắp tay bạch Phật rằng : ‘Thế Tôn ! Nguyện rộng nói lại bao nhiêu danh hiệu chư Phật mười phương, chúng con muốn nghe !’ Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Phất ! Ông hãy chí tâm lắng nghe, tôi vì ông nói, đặng nghe Phật ấy, một lòng kính lễ. Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông qua trăm ngàn ức thế giới, có thế giới Phật, tên Nhiên Ðăng, đất nước ấy có Phật hiệu Bảo Tập, A-La-Ha, tam miệu tam Phật đà, hiện nay nói pháp.

Nam-mô Bảo Tập Phật.

Xá Lợi Phất ! Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn đặng tên Phật ấy chí tâm thọ trì nhớ nghĩ, Thiện nam tử Thiện nữ nhơn ấy rốt ráo đặng tam muội bảy giác phần, đặng chẳng thối chuyển tâm A-nậu đa-la-tam-miệu tam Bồ-Ðề, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp. Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ tụng rằng : Hướng Ðông giới Nhiên Ðăng có Phật tên Bảo Tập. Nếu người nghe tên ấy siêu đời sáu mươi kiếp.

Xá Lợi Phất ! Hướng Ðông có thế giới tên Bảo Tập, thế giới ấy có Phật hiệu Bảo Thắng, A-la-ha, tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm thọ trì, nhớ niệm đọc tụng, chắp tay lễ bái. Nếu lại có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn đem trân châu báu đầy đủ Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới bố thí, như thế ngày ngày bố thí đầy đủ một trăm năm. Phước đức bố thí như thế, so công đức chí tâm lễ bái trước, trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng bằng một.

Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ tụng rằng :

Thế giới Bảo Tập có Phật Bảo Thắng.

Nếu người nghe danh thí chẳng bằng một.

Xá Lợi Phất ! Từ hướng đông này qua tám trăm thế giới, có thế giới Phật tên Hương Tích, thế giới đó có Phật tên Thành Tựu Lô-Xá-Na, a-la-ha, tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp.

Nếu người nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, nhớ niệm lễ bái, siêu vượt thế gian năm trăm kiếp.

Nam-mô Thành-Tựu Lô-Xá-Na Phật.

Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông, qua ngàn thế giới, tên Thọ Ðề Bạt Ðề, thế giới đó có Phật tên Lô-Xá-Na kính tượng, A-la-ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp.

Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe hiệu Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm nhớ niệm, cung kính lễ bái, đặng thoát ba đường dữ.

Nam-mô Lô-Xá-Na Kính Tượng Phật.

Xá Lợi Phất ! Từ hướng đông này qua hai ngàn thế giới, có đất nước Phật tên Vô Lượng Quang Minh Công Ðức đó có Phật tên Lô Xá Na Quang Minh A-la-ha tam-miệu tam Phật Ðà. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, năm thể gieo đất, lòng sâu kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy siêu việt thế gian ba mươi kiếp.

Nam-mô Lô-Xá-Na Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên Khả Lạc, Phật ấy tên Bất Ðộng, ứng-cúng, chánh biến tri. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy rốt ráo chẳng lui A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề, tất cả các ma chẳng thể động đặng.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua ngàn thế giới có đất nước Phật, tên chẳng khá lường, xứ đó có Phật tên Ðại Quang Minh, A-La-Ha, Tam miệu tam Phật Ðà, hiện đang nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật Quang Minh ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy thường chẳng lìa tất cả chư Phật Bồ-Tát, rốt ráo đặng chẳng thối chuyển tâm A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông qua sáu mươi ngàn thế giới, có đất nước tên Nhiên Ðăng. Phật tên chẳng khá Lường Tiếng A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật chẳng khá lường Tiếng ấy, ba lần nói, người ấy rốt ráo chẳng đọa ba đường dữ, định đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Như Lai. ( 3 lần )

Xá Lợi Phất ! Lại qua thế giới ấy, qua ngàn đất nước Phật, có thế giới ấy tên Không Bụi ( Vô Trần ) đó có Phật tên A-Di-Ðà Cù-Sa, A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, lòng sâu kỉnh trọng, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy siêu việt thế gian ba mươi hai kiếp.

Nam-mô A-Di-Ðà Cù-Sa Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua hai chục ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Nan Thắng, xứ ấy có Phật tên Ðại Xưng, A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Ðà. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ Nhơn nghe tên Phật ấy chắp tay nói như vầy :

Nam-mô Ðại Xưng Như Lai.

Nếu lại có người đem bảy báu bằng núi Tu-Di, ngày ngày bố thí, mãn một trăm năm, sánh công-đức nghe danh Phật này lễ bái, trăm phần chẳng kịp một, nhẫn đến số toán, cũng chẳng kịp một. Xá Lợi Phất ! Lại qua tam thiên thế giới, có đất nước tên Quang Minh, Phật hiệu Bảo Quang Minh,A-La-ha, tam-miệu tam Phật-Ðà, nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật ấy, siêu việt thế gian một trăm kiếp, đặng chẳng lui nhứt A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề. Nếu người chẳng tin nghe danh đặng phưóc, người ấy quyết định đọa địa ngục A-Tì, đầy đủ một trăm kiếp.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang-Minh-Chiếu, xứ ấy có Phật hiệu Ðắc Ðại Vô Úy, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy rốt ráo đặng không sợ lo, nhiếp lấy vô lượng vô biên nhóm công đức.

Nam-mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Xá Lợi Phất ! Qua ngàn đất nước Phật thứ bảy, có thế giới tên Ma-Ni Quang-Minh, xứ đó có Phật hiệu Nhiên-Ðăng-Hỏa, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm cung kính lễ bái, thọ trì đọc tụng, người ấy nhiếp đặng mười Lực của Như Lai.

Nam-mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua tám ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Chân Thật, trong thế giới đó có Phật hiệu Thật Thinh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy rốt ráo đặng bốn Thánh-Ðế, rốt ráo đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.

Nam-mô Thật Thinh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua hai mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang Minh, Phật hiệu Vô Biên Vô Cấu, A-la-ha, tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm sinh tin, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, nếu lại có người đem bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới bố thí, so công đức nghe hiệu Phật vô cấu, thọ trì đọc tụng, ngàn muôn phần chẳng bằng một, nhẫn đến số toán không thể bằng kịp. Vì cớ sao ? Nếu chúng sinh gốc tội sâu dày chẳng đặng nghe danh Phật Vô Cấu.

Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Như Lai ấy, người ấy chẳng phải ở nơi chỗ một đức Phật trồng các căn lành, người ấy chính là ở chỗ trăm ngàn muôn đức Phật trồng các căn lành, người ấy siêu vượt thế gian bốn mươi tám kiếp.

Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua chín ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Diệu Thinh, Phật hiệu Nguyệt Thinh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy sẽ đặng tất cả công đức, phép trắng đầy đủ , như trăng đầy, rốt ráo đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua mười ngàn đất nước Phật có thế giới tên Vô Úy, Phật hiệu Vô Biên Xưng, A-la-ha, tam-miệu tam Phật-Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, hồ quì chắp tay, gối hữu đặt đất, ba lần nói như vầy :

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn. ( 3 lần )

Người ấy mau thành A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề.

Xá Lợi Phất ! Lại qua ba mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Vô Cấu, Phật hiệu Vô Cấu Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật-Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn, Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, hoặc ngưòi chẳng phải người nghe danh hiệu Phật ấy, rốt ráo chẳng lui A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề chẳng vào đường dữ.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Bách Quang Minh, Phật hiệu Thanh Tịnh Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu Trời, Rồng, Dạ Xoa, người chẳng phải người, nghe danh Phật ấy, ắt đặng thân người, xa lìa tham sân si phiền não. Nếu người nghe chẳng tin, sáu mươi ngàn kiếp, đọa địa ngục lớn.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại quá trăm đất nước Phật, có thế giới tên Thiện Ðức, Phật hiệu Nhật Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người rốt ráo tâm thanh tịnh, nói danh Phật này, chỗ đặng công đức đầy đủ như vầng mặt nhật, rốt ráo hay hàng phục tất cả các ma ngoại đạo, siêu việt thế gian ba mươi kiếp.

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua sáu mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Trụ Thất Giác Phần, Phật hiệu Vô Biên Bảo, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người nghe danh Phật ấy, người ấy đầy đủ đặng bảy giác phần, hay để chúng sinh đặt trong báu thắng, rốt ráo thành tựu nhóm vô lượng công đức.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua trăm ngàn ức đất nước Phật có thế giới tên Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não, Phật hiệu Diệu Thân, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người nghe tên Phật ấy, chí tâm kỉnh lễ, đọc tụng thọ trì, người ấy quyết định xa lìa tất cả các chướng, chẳng vào đường dữ siêu vượt thế gian vô lượng kiếp.

Nam-mô Diệu Thân Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua na-do-tha đất nước Phật có thế giới tên Bình Ðẳng, xứ ấy có Phật hiệu Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói Pháp. Nếu người đặng nghe danh Như Lai ấy, thọ trì chẳng quên, mãi lìa ba đường dữ.

Nam-mô Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật.

Xá Lợi Phất ! nếu Tỳ-Khưu Tỳ-Khưu-Ni Ưu bà tắc Ưu bà di, muốn sám hối các tội, phải tắm rửa sạch, mặc áo sạch mới, sạch sửa trong thất, trải đặt tòa cao, an để tượng Phật, treo 25 lá phan, các thứ hoa hương cúng dường, tụng niệm danh 25 Phật này, ngày đêm sáu thời sám hối, đầy 25 ngày, diệt các tội 4 trọng 8 cấm v.v.. Thức xoa-ma-na Sa-Di, Sa-Di-Ni cũng như thế.

Bấy giờ Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng : ‘Thế Tôn ! Cúi xin Như Lai diễn nói họ tên mạng sống dài vắn, bảy Phật quá khứ, chúng con khát ngưỡng muốn nghe !’

Phật bảo Xá Lợi Phất ! Lắng nghe lắng nghe nay vì ông mà nói.

Xá Lợi Phất ! Quá khứ chín mươi mốt kiếp có Phật tên Tỳ-Bà-Thi Như Lai, quá khứ ba mươi kiếp có Phật tên Thi-Khí Như-Lai, trong kiếp đó lại có Tỳ-Xá-Phù Như Lai. Từ đấy đến sau vô lượng vô số kiếp luống qua không có Phật. Ðến trong kiếp Hiền có bốn Phật : Câu-Lưu-Tôn, Phật Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni, Phật Ca-Diếp, tôi Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

Phật Tỳ-Bà-Thi mạng sống tám mươi ngàn kiếp. Phật Thi-Khí mạng sống sáu mươi ngàn kiếp. Phật Tỳ-Xá-Phù mạng sống hai ngàn kiếp. Phật Câu-Lưu-Tôn mạng sống mười bốn tiểu kiếp. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni mạng sống ba mươi tiểu kiếp, Phật Ca-Diếp mạng sống hai mươi tiểu kiếp. Tôi hiện tại rất ít mạng sống một trăm năm. Phật Tỳ-Bà-Thi, Phật Thi-Khí, Phật Tỳ-Xá-Phu, sinh nhà sát lợi, Phật Câu-Lưu-Tôn, Phật Câu-Na-Hàm, Phật Ca-Diếp, sinh nhà Bà-La-Môn. Xá Lợi Phất ! Tôi Phật Thích-Ca Mâu-Ni sinh nhà Sát Lợi. Phật Tỳ-Bà-Thi, Phật Thi-Khí, Phật Tỳ-Xá-Phù, họ Câu Lân. Phật Câu-Lưu-Tôn, Phật Câu-Na-Hàm, Phật Ca-Diếp họ Ca-Diếp. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni họ Cù-Ðàm. Phật Tỳ-Bà-Thi dưới cây Ba-Tra-La đặng A-nậu đa-la tam-muội tam Bồ-Ðề, Phật Thi-Khí dưới cây Phân-Ðà-Lợi đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề. Phật Tỳ-Xá-Phù dưới cây Ta-La đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề. Phật Câu-Lưu-Tôn dưới cây Ưu-Ðầu-Bạt-Ðề đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni dưới cây Thi-Lợi-Sa đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề. Phật Ca-Diếp dưới cây Câu-Ni-Luật đặng A-nậu đa-la tam-muội tam Bồ-Ðề. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni dưới cây A-Thuyết-Tha đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề. Phật Tỳ-Bà-Thi ba nhóm Thinh-Văn, Phật Thi Khí ba nhóm Thinh-Văn, Phật Tỳ-Xá-Phù tái (hai) nhóm Thinh-Văn, Phật Câu-Lưu-Tôn một nhóm Thinh-Văn, Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni một nhóm Thinh-Văn. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni một nhóm Thinh-Văn, Phật Tỳ-Bà-Thi đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Kiết Sa, 2 tên Khán Trà. Phật Thi Khí đệ tử Thinh-Văn thứ nhất 1 tên Thắng, 2 tên Tự-Tại. Phật Tỳ-Xá-Phù đệ tử Thinh-Văn thứ nhất, 1 tên Tinh Tú, 2 tên Thượng, Phật Câu-Lưu-Tôn đệ tử Thinh-Văn thứ nhất, 1 tên Tật Mau 2 tên Lực. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Hượt (sống) 2 tên Tỳ-Ðầu-La. Phật Ca-Diếp đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Du-Na, 2 tên Phả-La-Ðọa. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Xá Lợi Phất, 2 tên Mục Kiền Liên như trên, những hai người ấy, người trước trí huệ lớn nhất, người sau thần thông đệ nhất.

Phật Tỳ-Bà-Thi thị giả tên Vô-Ưu, Phật Thi Khí thị giả tên Ly-Úy, Phật Tỳ-Xá-Phù thị giả tên Tịch. Phật Câu-Lưu-Tôn, thị giả tên Trí. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni, thị giả tên Thân (gần). Phật Ca-Diếp, thị giả tên Ca-Thiên. Xá Lợi Phất, tôi Phật Thích-Ca Mâu-Ni, thị giả tên Khánh Hỷ. Phật Tỳ-Bà-Thi, con tên Thành Âm, Phật Thi-Khí con tên Bất Khả Lượng, Phật Tỳ-Xá-Phù, con tên Thiện Trí. Phật Câu-Lưu-Tôn con tên Thượng. Phật Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni con tên Thắng. Phật Ca-Diếp con tên Ðạo Sư. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni, con tên La-Hầu-La.

Phật Tỳ-Bà-Thi, cha tên Bàn-Ðầu-Ý, thành tên Bàn-Ðầu. Phật Thi Khí, cha tên Câu Na, mẹ tên Thắng, thành tên A-lầu-na Bạt-Ðề. Phật Tỳ-Xá-Phù, cha tên A-lầu-na Thiên-Tử, mẹ tên xứng ý, thành tên Tùy Ý. Phật Câu-Lưu-Tôn, cha tên Công-Ðức, mẹ tên Quảng-Bỉ Thiên-Tử, tên Vô Úy, thành cũng tên Vô Úy. Phật Na-Hàm Mâu-Ni cha giòng Bà-la-môn tên Hỏa Ðức, mẹ tên Nan-Thắng Thiên-Tử Trang-Nghiêm, thành cũng tên Trang Nghiêm. Phật Ca-Diếp, cha tên Tịnh-Ðức, mẹ tên Thiện-Tài Thiên-Tử Tri-Sử, thành cũng tên Tri-Sử, thời nay thành Ba-la-nại ấy. Xá Lợi Phất ! Tôi nay cha tên vua Du-Ðầu-Ðàn, mẹ tên Ma-Ha Ma-Da, thành tên Ca-Tì-La.

Xá Lợi Phất ! Hãy nên Kỉnh lễ Bổn sư tôi là Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Xưng Diệu Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Quang Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Phật.

Như thế cả thảy đầu một kiếp a-tăng kỳ lớn, có tám mươi ức Phật. Sau rốt tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Kiếp a-tăng-kỳ thứ hai, ban sơ.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thành Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Trì-Ðề La-Tra Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt sạch như trăng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát o o o

 

Trên đây bảy ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Tám

 

HẾT

———–

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Bất Ðộng Ðịa Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Khắp vì người đọc tụng thọ trì,

Lần lượt lưu thông hồi hướng kệ rằng :

Nguyện đem công đức này,

Tiêu trừ nghiệp ngày trước.

Thêm lớn các phước tuệ.

Tròn nên căn lành thắng.

Bao nhiêu kiếp đao binh,

Và đói khát cả thảy.

Ðều tiêu trừ hết cả,

Người đều tập lễ nhượng.

Kẻ thí tiền tặng bản,

Người đọc tụng lưu thông.

Hiện quyến đều an lạc,

Tiên vong đặng siêu thăng.

Gió mưa thường điều thuận,

Nhân dân thảy khương ninh.

Pháp giới các hàm thức,

Ðồng chứng đạo vô thượng.

 

*******************************

 

Post Comment