Quyển Thứ Năm

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.

Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Năm

Bốn tám tướng đoan trang nghiêm mầu nhiệm

Tăng kỳ ba kiếp lớn tu ra.

Mặt như trăng đầy mắt như sen.

Trên trời trong người đều cung kính.

Nam-mô Thiên Ðức Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Tín Phật.

Nam-mô Quyết Ðịnh Sắc Phật.

Nam-mô Phương Tiện Tâm Phật.

Nam-mô Trí Vị Phật.

Nam-mô Công Ðức Tín Phật.

Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Cái Phật.

Nam-mô Thế Kiều Phật.

Nam-mô Tín Cúng Dường Phật.

Nam-mô Lạc Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Cái Phật.

Nam-mô Tàm Húy Hiền Phật.

Nam-mô Năng Quan Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Hạnh Phật.

Nam-mô Phổ Tín Phật.

Nam-mô Khí Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Ái Phật.

Nam-mô Phổ Hạnh Phật.

Nam-mô Phổ Trí Phật.

Nam-mô Ðại Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Kiên Hạnh Phật.

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Năng Kinh Bố Phật.

Nam-mô Thắng Xưng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Công Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Cố Phật.

Nam-mô Thiên Cam Lồ Quang Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Cao Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Lực Phật.

Nam-mô Ðại Tận Phật.

Nam-mô Tín Cam Lồ Phật.

Nam-mô Ðại Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Tư-Duy Phật.

Nam-mô Hạnh Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Cao Quang Phật.

Nam-mô Hi Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Chủng Chủng Thinh Phật.

Nam-mô Ái Nghĩa Phật.

Nam-mô Tu-Hạnh Tín Phật.

Nam-mô Ly Ái Phật.

Nam-mô Thiện Sanh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Tín Công Ðức Phật.

Nam-mô Thinh Xưng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Nghi Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thánh Vương Phật.

Nam-mô Lâm Hoa Phật.

Nam-mô Công Ðức Hoa Phật.

Nam-mô Xả Tránh Phật.

Nam-mô Quảng Ðại Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Hư Không Ái Phật.

Nam-mô Cam Lồ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Nhựt Tụ Phật.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Tràng Phật.

Nam-mô Dữ Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Năng Nhựt Phật.

Nam-mô Khoái Khả Kiến Phật.

Nam-mô Kiên Ý Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Úy Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Căn Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Ái Phật.

Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Di Lưu Quang Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tư Duy Phật.

Nam-mô Vũ Cam Lồ Phật.

Nam-mô Phá Oán Phật.

Nam-mô Cam Lồ Thành Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô An Ổn Ân Phật.

Nam-mô Ðạo Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Ðộ Nê Phật.

Nam-mô Ly Hữu Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Khả Lạc Quang Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Kiên Ái Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, móng như màu đồng đỏ, mỏng mà nhuyễn láng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát o o o

Trên đây bốn ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Quang Minh Ái Phật.

Nam-mô Hỷ Thân Phật.

Nam-mô Ðại Thí Ðức Phật.

Nam-mô Thật Bộ Phật.

Nam-mô Vô Trệ Ngại Trí Phật.

Nam-mô Ðắc Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðắc Lạc Tự Tại Phật.

Nam-mô Diệu Quang Minh Phật.

Nam-mô Tịch Quang Minh Phật.

Nam-mô Ly Nghi Phật.

Nam-mô Vô Quá Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Thành Tựu Hạnh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật.

Nam-mô Vô Úy Ái Phật.

Nam-mô Xưng Hống Phật.

Nam-mô Ðại Hống Phật.

Nam-mô Thiện Tư Phật.

Nam-mô Ðại Tư Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Sắc Phật.

Nam-mô Ðại Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Lạc Nhãn Phật.

Nam-mô Mạng Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Hạnh Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Ðông Phương Mãn Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nam Phương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tây Phương Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Bắc Phương Kim-Cang Vương Phật.

Nam-mô Ðông Nam Phương Sư Tử Âm Phật.

Nam-mô Tây Nam Phương Hương Tượng Du Hí Phật.

Nam-mô Tây Bắc Phương Tu-Di Tướng Phật.

Nam-mô Ðông Bắc Phương Bảo Tối Cao Ðức Phật.

Nam-mô Hạ Phương Bảo Ưu Bát Hoa Phật.

Nam-mô Thượng Phương Quảng Chúng Ðức Phật.

Nam-mô Ly Nhiệt Trí Phật.

Nam-mô Ứng Kiều Phật.

Nam-mô Thiện Tập Trí Phật.

Nam-mô Phổ Tín Phật.

Nam-mô Thiết Thi Oai Ðức Phật.

Nam-mô Bất Tử Thành Phật.

Nam-mô Bất Hộ Thinh Phật.

Nam-mô Hóa Nhựt Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.

Nam-mô Cao Tín Phật.

Nam-mô Tu-Ma-Na Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quang Minh Lực Phật.

Nam-mô Công Ðức Hi Phật.

Nam-mô Pháp Cu-Tô-Ma Phật.

Nam-mô Tịnh Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Thiên Sắc Tâm Phật.

Nam-mô Lực Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quán Phật.

Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật.

Nam-mô Thánh Hoa Phật.

Nam-mô Hư Không Phật.

Nam-mô Hàng Phục Uất Di Phật.

Nam-mô Vô Thí Trí Phật.

Nam-mô Hàng Phục Thích Phật.

Nam-mô Hàng Phục Thành Phật.

Nam-mô Ưng-Ái Phật.

Nam-mô Giới Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bình-Ðẳng Vật Tư Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Tâm Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tín Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Văn Trí Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tâm Thinh Phật.

Nam-mô Vô Úy Quang Phật.

Nam-mô Cam Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Nhựt Phật.

Nam-mô Thắng Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Khả Tu Kỉnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Hộ Căn Phật.

Nam-mô Thiền Giải Thoát Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Kiến Tín Phật.

Nam-mô Diệu Kiều Lương Phật.

Nam-mô Khả Quán Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Trí Phật.

Nam-mô Thiên Nhựt Oai Ðức Phật.

Nam-mô Xã Trọng Ðảm Phật.

Nam-mô Xưng Tín Phật.

Nam-mô Chư Phương Văn Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tín Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Giải Thoát Hạnh Phật.

Nam-mô Khả Lạc Kiến Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Ứng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Phước Ðức Oai Ðức Tích Phật.

Nam-mô Tín Tướng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xương đầu gối cứng dính tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bốn ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ðại Viêm Phật.

Nam-mô Ưng Tín Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.

Nam-mô Tu-Ðề Ðà Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Thuyết Ðề Ðà Phật.

Nam-mô Diệm Nhãn Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thân Phật.

Nam-mô Xưng Thân Quang Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Hi Lạc Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Oai Ðức Cúng Dường Phật.

Nam-mô Mao Quang Phật.

Nam-mô Thế Gian Tôn Phật.

Nam-mô Thiện-Hạnh-Tịnh Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Ðà Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ưng Nhãn Phật.

Nam-mô Ðại Bộ Phật.

Nam-mô Thành Nghĩa Phật.

Nam-mô An Ổn Ái Phật.

Nam-mô Thiên Ma Kỳ Ða Phật.

Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật.

Nam-mô Xả Bảo Phật.

Nam-mô Trí Mãn Phật.

Nam-mô Kiều Ðộ Phật.

Nam-mô Giải Thoát Hiền Phật.

Nam-mô Chúng Bộ Phật.

Nam-mô Quang Minh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Từ Lực Phật.

Nam-mô Tịch Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Xa Thi La Thinh Phật.

Nam-mô Bất Tử Sắc Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phật.

Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thinh Phật.

Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bất Tử Hoa Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Kiến Phật.

Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam-mô Công Ðức Vị Phật.

Nam-mô Thập Quang Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Công Ðức Bộ Phật.

Nam-mô Tư Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Liễu Thinh Phật.

Nam-mô Viễn Ly Ác Xứ Phật.

Nam-mô Thiên Hoa Phật.

Nam-mô Khoái Nhãn Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Ly Si Hạnh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Hi Phật.

Nam-mô Xả Tà Phật.

Nam-mô Tướng Hoa Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Nguyệt Diệu Phật.

Nam-mô Lạc Ðức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Hiền Quang Phật.

Nam-mô Kiên Cố Hoa Phật.

Nam-mô Quang Minh Ý Phật.

Nam-mô Phước Ðức Ðức Phật.

Nam-mô Ý Thành Tựu Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật.

Nam-mô Ðiều Oán Phật.

Nam-mô Bất Khứ Xả Phật.

Nam-mô Cam Lồ Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.

Nam-mô Lạc Thinh Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Khoái Tu Hành Phật.

Nam-mô Diệu Cao Quang Phật.

Nam-mô Tập Công Ðức Phật.

Nam-mô Khả Lạc Phật.

Nam-mô Ðại Tâm Phật.

Nam-mô Thiên-Tín Phật.

Nam-mô Tư-Duy Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Hiệt Huệ Phật.

Nam-mô Thắng Ðăng Phật.

Nam-mô Kiên Ý Phật.

Nam-mô Lực Bộ Phật.

Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Quang Minh Phật.

Nam-mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam-mô Lục Thông Thinh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Nhơn Xưng Phật.

Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật.

Nam-mô Ðại Kế Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, màu thân trong sạch, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bốn ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bất Tùy Tha Phật.

Nam-mô Vô Úy Hạnh Phật.

Nam-mô Bất Pháp Nhược Phật.

Nam-mô Ly Ưu Ám Phật.

Nam-mô Quá Triều Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Tâm Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật.

Nam-mô Bất Thủ Xả Phật.

Nam-mô Chiêm Bặc Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Hỏa Phật.

Nam-mô Thiện Tư Ý Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật.

Nam-mô Tín Thế Gian Phật.

Nam-mô Diệu Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Hỷ Tín Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Nhơn Hoa Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam-mô Cao Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Công Ðức Phật.

Nam-mô Thiên Tín Phật.

Nam-mô Khả Kỉnh Kiều Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Ðại Tụ Phật.

Nam-mô Tối Lực Phật.

Nam-mô Trí Ðịa Phật.

Nam-mô Cao Ý Phật.

Nam-mô Sơn Vương Trí Phật.

Nam-mô Khoái Thăng Phật.

Nam-mô Diệu Thăng Phật.

Nam-mô Thắng Thân Phật.

Nam-mô Ly Nghi Phật.

Nam-mô Ưng Hạnh Phật.

Nam-mô Thắng Hương Phật.

Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật.

Nam-mô Tu Hành Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Tâm Phật.

Nam-mô Nhiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhiếp Bộ Phật.

Nam-mô Tu-Hành Thâm-Tâm Phật.

Nam-mô Hương Hi Phật.

Nam-mô Hương Thủ Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Diệu Tâm Phật.

Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tăng-Thượng Hạnh Phật.

Nam-mô Trí Ý Phật.

Nam-mô Công Ðức Sơn Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Nhiếp Tập Phật.

Nam-mô Diệu Tín Phật.

Nam-mô Nguyệt Kiến Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Bất Khả Lực Phật.

Nam-mô Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Nhiếp Chư Căn Phật.

Nam-mô Thượng Khứ Phật.

Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tâm Phật.

Nam-mô Chư Chúng Sanh Thượng Phật.

Nam-mô Tịnh Kế Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Tín Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Cam Lồ Nhựt Phật.

Nam-mô Thắng Ðăng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Tối Thắng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Hoàn Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Tự-Tại Luân Pháp Vương Phật.

Nam-mô Thiên Thế Tự-Tại Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Thiện Vô Cấu Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiên Ly Vô Úy Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiên Vô Cấu Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Nhựt Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Lạc Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt Long Hoan- Hỷ Phật.

Nam-mô Ly Úy Xưng Vương Phật.

Nam-mô Diệu-Quang Tràng Phật.

Nam-mô Ly Quang Thinh Phật.

Nam-mô Xưng Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Pháp Xưng Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Xưng Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Phật.

Nam-mô Bảo-Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Tự Tại Phật.

Nam-mô Thánh Trí Tự Tại Tràng Dõng Mãnh Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư-Lượng Phật.

Nam-mô Trí Tạng Phật.

Nam-mô Trí Cao Tràng Phật.

Nam-mô Trí Hải Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, da mình mềm nhuyễn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bốn ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ðại Tinh-Tấn Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Di Lưu Thắng Kiếp Phật.

Nam-mô Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Công Ðức Hải Vương Phật.

Nam-mô Trí Thành-Tựu Lực-Vương Phật.

Nam-mô Thắng Ðạo Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thắng Ám Tích Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Tích Trí Phật.

Nam-mô Kim Cang Sư Tử Phật.

Nam-mô Giới Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật.

Nam-mô Vô Tận Trí Tích Phật.

Nam-mô Bảo Hạnh Phật.

Nam-mô Trí Ba La Bà Phật.

Nam-mô Sư Tử Xưng Phật.

Nam-mô Trí Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang Phật.

Nam-mô Cao Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Diệu Vương Vô Cấu Phật.

Nam-mô Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam-mô Tập Ðại Vô Ngại Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.

Nam-mô Tự Trí Phước Ðức Lực Phật.

Nam-mô Trí Y Phật.

Nam-mô Tự Tại Tâm Phật.

Nam-mô Vô Lượng An Ổn Phật.

Nam-mô Trí Tập Phật.

Nam-mô Ðại Di Lưu Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Tác Công-Ðức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Ly Công Ðức Ám Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Công Ðức Bảo Vương Phật.

Nam-mô Tự Hộ Phật.

Nam-mô Kim Cang Mật Tích Phật.

Nam-mô Bảo Tự Tại Phật.

Nam-mô Diệu Tràng Phật.

Nam-mô Sơn Kiếp Phật.

Nam-mô Lạc Vân Phật.

Nam-mô Pháp Tác Phật.

Nam-mô Ta La Vương Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Chí Phật.

Nam-mô Tràng Thắng Ðăng Phật.

Nam-mô Trí Bộ Phật.

Nam-mô Kiên Tràng Phật.

Nam-mô Tán Pháp Xưng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.

Nam-mô Công Ðức Viêm Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Trí Thinh Tràng Nhiếp Phật.

Nam-mô Kim Cang Ðăng Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Thắng Số Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.

Nam-mô Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Thứ Ðệ Hàng Phục Vương Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Tập Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Tạng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật.

Nam-mô Công Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Phạm Phật.

Nam-mô Kiên Cố Ðộ Phật.

Nam-mô Thiên Hương Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Quang Luân Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Hương Ba-Ðầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Tích Vô Biên Công Ðức Hải Trí Vương Phật.

Nam-mô Diêm Phù Ảnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Long Hống Phật.

Nam-mô Hoa Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Thiện Hương Chủng Tử Phật.

Nam-mô Vô Ngã Cam Lồ Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Phục Hữu Bát Thiên Ðồng Danh Vô Ngã Cam Lồ

Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Pháp Trí Phật.

Nam-mô Long Tự Tại Giải Thoát Phật.

Nam-mô Kim Cang Hoa Phật.

Nam-mô Long Hống Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Hoa Chiếu Phật.

Nam-mô Hỏa Hương Phật.

Nam-mô Tu Ma Na Hoa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân chẳng nghiêng cong, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bốn ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thế Nhãn Phật.

Nam-mô Tịnh Thượng Phật.

Nam-mô Diêm Phù Ảnh Phật.

Nam-mô Căn Bổn Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Hải Tạng Phật.

Nam-mô Kiên Lực Phật.

Nam-mô Vô Thượng Thánh Phật.

Nam-mô Tự Tại Thánh Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Trí Tràng Phật.

Nam-mô Phật Văn Thinh Phật.

Nam-mô Quảng Thắng Phật.

Nam-mô An Ổn Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Ðại Tự Tại Phật.

Nam-mô Tịch Thế Phật.

Nam-mô Thủ Hỷ Phật.

Nam-mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam-mô Kim Nhãn Phật.

Nam-mô Cúng Dường Phật.

Nam-mô Nhựt Hỷ Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Cao Tịnh Phật.

Nam-mô Tịnh Thánh Phật.

Nam-mô Hống Thinh Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Xưng Hỷ Phật.

Nam-mô Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Khả Hỷ Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Tật Hạnh Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Tu-Nghĩa Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Diệu Tuệ Phật.

Nam-mô Kim Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiên-Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Thâu Ðầu Ðàn Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Tỳ-Lưu La Tràng Phật.

Nam-mô Tỳ Lầu Bác Xoa Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Ma-Ni Bạt Ðà Phật.

Nam-mô Ma-Lê Chỉ Phật.

Nam-mô Ðại Ma Lê Chỉ Phật.

Nam-mô Năng Thánh Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Phật.

Nam-mô Tán Thán Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thắng Thành Tựu Hoa Phật.

Nam-mô Câu-Tô-Ma Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Lạc Thinh Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Kim Cang Quang Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Hổ Vương Phật.

Nam-mô Cao Quang Phật.

Nam-mô Phát Hạnh Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hương Tự Tại Phật.

Nam-mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Tạng Phật.

Nam-mô Phá Cấu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Phật.

Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiệt Căn Quảng Nhãn Phật.

Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thinh Phật.

Nam-mô Phu Hoa Lô-Xá Na Phật.

Nam-mô Hương Ba-Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Vô Cấu Công Ðức Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Lạc Tự-Tại Thinh-Hỏa Phật.

Nam-mô Trí Nhựt Phật.

Nam-mô Tịnh Tín Tạng Phật.

Nam-mô Long Hống Phật.

Nam-mô Kim Cang Xỉ Phật.

Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam-mô Thắng Tự Tại Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.

Nam-mô Hỏa Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Hỷ Tràng Phật.

Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam-mô Kiến Di Lưu Phật.

Nam-mô Trí Tượng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ngón tay dài nhọn tròn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bốn ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Hống Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Na La Diên Phật.

Nam-mô Thiện Trạch Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Tập Phật.

Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hỏa Tạng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Xưng Phật.

Nam-mô Công Ðức Kiên Cố Lực Vương Phật.

Nam-mô Diệu Hống Thinh Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Ta La Thắng Hiệt Vương Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Quang Minh Phật.

Nam-mô Diệu Hống Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Chưởng Long Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Ðẳng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Diệu Quang Tạng Phật.

Nam-mô Sư Tử Ða-La Xưng Phật.

Nam-mô Phổ Tạng Phật.

Nam-mô Tịnh Hoa Phật.

Nam-mô Ca-La Tỳ-La Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Tật Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Ðẳng Thượng Di Lưu Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Phạm Ðế Thích Thinh Phật.

Nam-mô Viễn Ly Bức Não Phật.

Nam-mô Tỳ Sa Môn Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Phá Ma Vương Cung Phật.

Nam-mô Ta La Vương Phật.

Nam-mô Ðại Phấn Tấn Quang Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Câu-La-Dà Kiên-Cố Thọ-Ðề Phật.

Nam-mô Trí Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Nhị Vạn-Ðồng-Danh Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Quang Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Bộ Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Diêm Phù-Ðàn Kim-Quang Phật.

Nam-mô Ða Ma-La Bạt Diệp Chiên-Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Ðại-Thông Trí Thắng Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Di Lưu Sơn Phật.

Nam-mô Sư Tử Hống Phật.

Nam-mô Sư Tử Chủng Phật.

Nam-mô Trụ Hư Không Phật.

Nam-mô Thường Nhập Niết Bàn Phật.

Nam-mô Ðế Thích Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Thiện Ðộ Phật.

Nam-mô Ða Ma La Bạt-Diệp Chiên-Ðàn Hương-Thông Phật.

Nam-mô Di-Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Vân-Ðăng Phật.

Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Gian Cao Phật.

Nam-mô Năng Phá Chư Úy Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Hải Trụ-Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Thất Bảo Ba-Ðầu Ma Bộ Phật.

Nam-mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Ða Bảo Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Ái-Kiến Phật.

Nam-mô Bá-Thiên Quang Minh Mãn Túc Tràng Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Thiên Kinh Bố Hống Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Bá Nhựt-Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Bá Diệu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Bá Vân Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Oai Ðức Cao Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Nhựt Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Liên-Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật.

Nam-mô Vân-Diệu Cổ-Thinh Vương Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Thủy Hống Thinh Phật.

Nam-mô Diệu-Thinh Tinh-Tú Vương Câu Tô Ma Thông Phật.

Nam-mô Ta La Thọ Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Phật.

Nam-mô Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Lâm Phật.

Nam-mô Vân Vương Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Tác Phật.

Nam-mô Bảo Tích Thị Hiện Phật.

Nam-mô Lạc Kiên Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Ý Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam-mô A Sơ Phật.

Nam-mô Hương Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn ngón tay ẩn dấu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bốn ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bảo-Tác Phật.

Nam-mô Tu-Hạnh Pháp Phật.

Nam-mô Cái-Vương Phật.

Nam-mô Ma-Ni Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt-Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Thinh Thân Vương Phật.

Nam-mô Thiện Giác Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Năng Thánh Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bất-Ðộng Phật.

Nam-mô Phổ Mãn Phật.

Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Cung Kỉnh Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật.

Nam-mô Vân Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Cao Sơn Vương Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Thân Thượng Phật.

Nam-mô Ða Bảo Diệu Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật.

Nam-mô Ý Dõng Mãnh Tiên Hạnh Thắng Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tạng Phật.

Nam-mô Diệm Cổ Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Duy Bảo Cái Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật.

Nam-mô Năng Hạnh Thành Tựu Thánh Phật.

Nam-mô Kiến Giả Sanh Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật.

Nam-mô Cửu Thiên Pháp Trang Nghiêm Pháp Phật.

Nam-mô Ma-Ni Kim Cái Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật.

Nam-mô Cao Sơn Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Phần Hoa Thân Phật.

Nam-mô Năng Tu Hạnh Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Như Bảo Phật.

Nam-mô Cao Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Lai Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô A-Sơ Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Chiếu Phật.

Nam-mô Ðắc-Ðại Vô Úy Phật.

Nam-mô Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Vô Biên Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Thân Thắng Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Vương Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Phật.

Nam-mô Kim Sắc Tác Phật.

Nam-mô Long Mục ( Tự ) Tại Vương Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Hương Tự-Tại-Vương Phật.

Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Kiên Cố Dõng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Ma-Ni Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Chí Ðại Thế Tinh Tấn Tu-Hành Tất Cánh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Trí Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Diệu Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Thế Gian Ðăng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Bảo Luân Phật.

Nam-mô Vô Cấu Trí Phật.

Nam-mô Thường Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Tu-Di Sơn Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Tập Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Bất Thối Luân Bảo Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Ðức Phổ Lô Xá Na Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Di Lưu Phật.

Nam-mô Ðại Di Lưu Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Hương Diện Phật.

Nam-mô Thành Tựu Hương Phật.

Nam-mô Di Lưu Hương Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Pháp Thượng Phật.

Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mạch sâu chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu….

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát. o o o

Trên đây bốn ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ðại Ma-Ni Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðăng Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam-mô Tập Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Tác Phật.

Nam-mô Ða Bảo Phật.

Nam-mô Sư Tử Hống Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Hỷ Phật.

Nam-mô Hộ Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Ly Chư Nghi Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Quyến Thuộc Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Tốc Lực Phật.

Nam-mô Diệu Hỷ Phật.

Nam-mô Tự Tại Tác Phật.

Nam-mô Vô Biên Thinh Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Tác Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Phật.

Nam-mô Trạch Thuyết Phật.

Nam-mô Trạch Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Tàng Tích Hống Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Kiên Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Kim-Bảo Quang Phật.

Nam-mô Hi Hỷ Khoái Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thệ Vương Phật.

Nam-mô Thánh Tự Tại Thủ Phật.

Nam-mô Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật.

Nam-mô Bất Không Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam-mô Hư-Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Vô Cấu Nhàn ( Thố ) Thác Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Thắng Phật.

Nam-mô Trí Công-Ðức Thanh-Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Thuyết Thanh-Tịnh Tràng Phật.

Nam-mô Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Công-Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Công-Ðức Bảo Trụ Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thanh-Tịnh Tâm Thắng Phật.

Nam-mô Kim Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ðiển Quang Tràng Vương Phật.

Nam-mô Ðiển Quang Minh Cao Vương Phật.

Nam-mô Ða La Vương Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Công Ðức Phật.

Nam-mô Hiền Cao Tràng Vương Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Nhứt Thiết Bảo Nhàn Thác Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Trang Nghiêm Trí Oai-Ðức Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Ðại Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Phu Hoa Ta La Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Tinh-Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Bỉ Tâm Viêm Phật.

Nam-mô Sơn Công Ðức Tràng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Sơn Phật.

Nam-mô Tu Di Sơn Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sư Tử Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tịch Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Xưng Sơn Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tu-Di Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Thiên Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Ly Hư Không Úy Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Phương Thành Phật.

Nam-mô Trụ Hải Diện Phật.

Nam-mô Bảo Quang Phật.

Nam-mô Vân Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Viêm Phật.

Nam-mô Sơn Công Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Sanh Phật.

Nam-mô Ðại Bi Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Vương Ý Phật.

Nam-mô Vương Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Tâm Nghĩa Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xương mắt cá chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bốn ngàn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thắng Thiên Ý Phật.

Nam-mô Tốc Vương Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Cao Oai Ðức Khứ Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Phật.

Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Thật Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam-mô Hoa Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhãn Mục Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Ma-Ni Tu-Di Thắng Phật.

Nam-mô Càn Thát Bà Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Mạng Phật.

Nam-mô Ma-Ni Tạng Vương Phật.

Nam-mô Sơn Oai Ðức Tuệ Phật.

Nam-mô Tịnh Sắc Khứ Phật.

Nam-mô Diện Báo Phật.

Nam-mô Tịch Quảng Trí Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Hư Không Trọng Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Tướng Quang Minh Phật.

Nam-mô Hạnh Luân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Hạnh Phật.

Nam-mô Tu-Di Thắng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Chuyển Luân Phật.

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Khoái Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thọ Sơn Phật.

Nam-mô Ta La Vương Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Thế Tự-Tại Thân Phật.

Nam-mô Cảnh Quang Phật.

Nam-mô Thật Khởi Phật.

Nam-mô Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Quang Phật.

Nam-mô Thiên Ðịa Oai Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Thân Pháp Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Kiên Hống Ý Phật.

Nam-mô Cao Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Tín Ý Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật.

Nam-mô Chiếu Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Phương Sai Biệt Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Tràng Ý Phật.

Nam-mô Hư-Không Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Bệnh Thắng Phật.

Nam-mô Trí Chiếu Phật.

Nam-mô Tuệ Minh Phật.

Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Bi Vân Thắng Phật.

Nam-mô Lực Quang Minh Ý Phật.

Nam-mô Hiện Nhứt Thiết Chúng Sanh Sắc Phật.

Nam-mô Quá Thắng Phật.

Nam-mô Tu Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam-mô Phong Tật Hành Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Phật.

Nam-mô Diệu Cái Thắng Phật.

Nam-mô Tam-Thế Cảnh Tượng Thắng Phật.

Nam-mô Cảnh Tượng Kiên Phật.

Nam-mô Cảnh Tượng Thắng Phật.

Nam-mô Kim Cang Thắng Phật.

Nam-mô Thân Kiên Trang Nghiêm Tu Di Thắng Phật.

Nam-mô Ly Úy Sư Phật.

Nam-mô Ứng Thiên Phật.

Nam-mô Ðại Ðăng Phật.

Nam-mô Thế Minh Phật.

Nam-mô Diệu Âm Phật.

Nam-mô Trì Thượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô Sư Tử Kiếp ( Giáp ) Phật.

Nam-mô Bảo Giảng Phật.

Nam-mô Diệt Quá Phật.

Nam-mô Kim Tràng Vương Phật.

Nam-mô Thân Pháp Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Nhiên Ðăng Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Trí Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Thế Trí Ý Phật.

Nam-mô Pháp Ấn… Ý Trí Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Tài Phật.

Nam-mô Bảo Tài Phật.

Nam-mô Phước Ðức Công Ðức Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Phật.

Nam-mô Vân Vương Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Ý Phật.

Nam-mô Quang Minh Tốc Tật Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Nguyện Tốc Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, da mình nhuần đượm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Năm

Hết

———–

TÁN

Mười phương thế giới, Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Nan-Thắng Ðịa Bồ-tát ma-ha-tát ( 3 lần ).

*******************************

 

Post Comment