CÁC NGHI THỨC Nghe Kinh, Niệm Phật Phật Pháp

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Nhứt

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

-Đệ Nhứt-

Nam mô tát đa tha, tô già đa da a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà-tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam.

Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ.

Nam mô tát đa nẩm. Tam miệu tam bồ đà, cu tri nẩm. Ta xá ra bà, ca tăng già nẩm.

Nam mô Lô kê A-la-hán đa nẩm.

Nam mô tô lô đa ba na nẩm.

Nam mô ta yết rị đà già di nẩm.

Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm. Tam miệu già bà ra để ba đa na nẩm.

Nam mô đề bà ly sắc nỏa.

Nam mô tát đà da tỳ địa da đà ra ly sắc nỏa. Xá ba noa yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm.

Nam mô bạt ra ha ma ni.

Nam mô nhơn đà ra da.

Nam mô bà già bà đế. Lô đà ra da. Ô ma bát đế, Ta hê dạ da.

Nam mô bà già bà đế. Na ra dả noa da. Bàn giá ma-ha tam mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da.

Nam mô bà già bà đế. Ma ha ca ra da. Địa rị bác lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na, nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị đa da.

Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa câu ra da.

Nam mô bát đầu ma câu ra da.

Nam mô bạc xà ra câu ra da.

Nam mô ma ni câu ra da.

Nam mô già xà câu ra gia,

Nam mô bà già bà đế. Đế rị trà du ra tây na, Ba ra ha ra noa ra xà da, Đa tha già đa da.

Nam mô bà già bà đế. Nam mô A di đa bà da,

Đa tha già đa da, A ra ha đế, Tam miệu tam-bồ-đà da.

Nam mô bà già bà đế. A sô bệ da,

Đa tha già đa da, A ra ha đế, Tam miệu tam-bồ-đà da.

Nam mô bà già bà đế. Bệ xa xà da, câu lô phệ trụ rị da, Bát ra bà ra xà da, Đa tha già đa da.

Nam mô bà già bà đế. Tam bổ sư bí đa, Tát lân nại ra lặc xà da,

Đa tha già đa da, A ra ha đế, Tam miệu tam-bồ-đà da.

Nam mô bà già bà đế. Xá kê dã mẫu na duệ,

Đa tha già đa da, A ra ha đế, Tam miệu tam-bồ-đà da.

Nam mô bà già bà đế. Lặc đát na kê đô ra xà da,

Đa tha già đa da, A ra ha đế, Tam miệu tam-bồ-đà da.

Đế biều,

Nam mô tát yết rị đa, Ế đàm bà giá bà đa, Tát đác tha già đô sắc ni sam, Tát đác đa bát đác lam.

Nam mô a bà ra thị đam, Bác ra đế dương kỳ ra, Tát ra bà bộ đa yết ra ha, Ni yết ra ha yết ca ra ha ni, Bạt ra bí địa da sất đà nể, A ca ra mật rị trụ, Bát rị đát ra da nảnh yết rị,

Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni,

Tát ra bà đột sắc tra.

Đột tất phạp bát na nể. Phạt ra ni, Giả đô ra thất đế nẫm, Yết ra ha. Ta ha tát ra nhã xà, Tỳ đa băng ta na yết rị,

A sắc tra băng xá đế nẩm, Na xoa sát đác ra nhã xà, Ba ra tát đà na yết rị,

A sắc tra nẩm, Ma ha yết ra ha nhã xà, Tỳ đa băng tát na yết rị,

Tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, Hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni, Bí sa xá tất đác ra, A kiết ni ô đà ca ra nhã xà, A bát ra thị đa câu ra.

Ma ha bác ra chiến trì,

Ma ha điệp đa,

Ma ha đế xà,

Ma ha thuế đa xà bà ra,

Ma ha bạt ra bàn đà ra, Bà tất nể, A rị da đa ra, Tỳ rị câu tri, Thệ bà tỳ xà da,

Bạt xà ra ma lễ để, Tỳ xá lô đa, Bột đằng dõng ca,

Bạt xà ra chế hắc na a giá, Ma ra chế bà bát ra chất đa,

Bạt xà ra thiện trì, Tỳ xá ra giá, Phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, Tô ma lô ba, Ma ha thuế đa, A rị da đa ra, Ma ha bà ra a bác ra,

Bạt xà ra thương yết ra chế bà,

Bạt xà ra câu ma rị, Câu lam đà rị,

Bạt xà ra hắt tát đa giá, Tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, Khuất tô mẫu bà yết ra đá na, Bệ lô giá na câu rị da, Dạ ra thố sắc ni sam, Tỳ chiếc lam bà ma ni giá,

Bạt xà ra ca na ca ba ra bà, Lô xà na.

Bạt xà ra đốn trỉ giá, Thuế đa giá ca ma ra Sát xa thi ba ra bà, Ế đế di đế, Mẫu đà ra, Yết noa, Ta bệ ra sám, Quật phạm đô, Ấn thố na mạ mạ tỏa.

*******

Đọc tụng: Giọng quý Thầy miền trung tụng

Đánh máy & trình bày: Bông Nguyễn

Nguồn: vuonhoaphatgiao

Post: Admin

Post Comment