CÁC NGHI THỨC Nghe Kinh, Niệm Phật

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – Đệ Nhị

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

-Đệ Nhị-

Ô hồng, Rị sắc yết noa, Bác lặc xá tất đa, Tát đác tha già đô sắc ni sam.

Hổ hồng, Đô lô ung, Chiêm bà na.

Hổ hồng, Đô lô ung, Tất đam bà na.

Hổ hồng, Đô lô ung, Ba ra sắc địa da, Tam bác xá, Noa yết ra.

Hổ hồng, Đô lô ung, Tát bà dược xoa, Hắt ra sát ta, Yết ra ha nhã xà, Tỳ đằng băng tát na yết ra.

Hổ hồng, Đô lô ung, Giả đô ra, Thi đế nẫm, Yết ra ha, Ta ha tát ra nẩm, Tỳ đằng băng tát na ra.

Hổ hồng, Đô lô ung, Ra xoa, Bà già phạm Tát đác tha, Già đô sắc ni sam, Ba ra điểm, Xà kiết rị,

Ma ha ta ha tát ra,

Bột thọ ta ha tát ra,

Thất rị sa, Câu tri ta ha tát nê, Đế lệ a tệ đề thị bà rị đa, Tra tra anh ca, Ma ha bạt xà lô đà ra, Đế rị bồ bà na, Man trà ra,

Ô hồng, Ta tất đế, Bạt bà đô, Mạ mạ, Ấn thố na mạ mạ tỏa.

*******

Đọc tụng: Giọng quý Thầy miền trung tụng

Đánh máy & trình bày: Bông Nguyễn

Nguồn: vuonhoaphatgiao

Post: Admin

Post Comment