Cách Đánh Chuông Cách Thỉnh Chuông, Mõ, Trống Sinh hoạt

VĂN THỈNH CHUÔNG

CHUONG

  1. Niệm Phật 3 lần: Nếu như thỉnh chuông vào lúc:
  • Buổi sáng niệm: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  • Buổi tối niệm: Nam mô A Di Đà Phật.
  1. Tiếp theo câu niệm Phật, xá một cái.
  2. Khai Chuông: thỉnh 7 tiếng chuông nhỏ liên tục để thức chuông hoặc báo chúng. Ngừng khoảng một giây đồng hồ, rồi thỉnh tiếp theo 3 tiếng chuông lớn, chậm, rời ra.
  3. Xướng kệ:

Ba nghiệp lắng thanh tịnh,
Gởi lòng theo tiếng chuông. ©
Nguyện người nghe tỉnh thức,
Vượt thoát nẻo đau buồn. ©

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe.
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. ©

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới,
Khắp nơi u tối mọi loài nghe. ©
Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử,
Giác ngộ tâm tư một hướng về. ©

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới,
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe. ©
Những ai lạc bước mau dừng lại,
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. ©

Nghe chuông phiền não tan mây khói,
Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười. ©
Hơi thở nương chuông về chánh niệm,
Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. ©

Nghe tiếng chuông, Lòng nhẹ buông,
Tâm tĩnh lặng, Hết sầu thương, ©
Tập buông thả, Thôi vấn vương.
Lắng nghe thấu, Tận nguồn cơn.
Học nhìn lại, Hiểu và thương. ©

Chuông đại hồng mới vọng,
Tiếng kệ xướng đã vang. ©
Trên vọng tới thiên đường,
Dưới thông về địa phủ. ©

Án già ra đế da ta bà ha. (3 lần) ©

Nam Mô Pháp Thân Thanh Tịnh, Tỳ Lô Giá Na Phật. ©
Nam Mô Báo Thân Viên Mãn, Lô Xá Na Phật. ©

Nam Mô Hóa Thân ngàn muôn ức, Thích Ca Mâu Ni Phật. ©
Nam Mô Cõi nước Tịnh Ðộ A Di Ðà Phật. ©
Nam Mô Hạ sanh trong tương lai, Di Lặc Phật.©
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Phật. ©
Nam Mô Cõi nước Diệu Hỷ, Bất Ðộng Phật. ©
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. ©
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. ©
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. ©
Nam Mô Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. ©

 

Đánh máy, trình bày: Cư sĩ Quảng Chánh Tâm

Post: By Admin

sen st 4

Post Comment