CÁC NGHI THỨC Nghe Kinh, Niệm Phật

Bát Nhã Tâm Kinh Hán Văn (Thầy Thích Trí Thoát tụng)

quanam 1

Quan am 1Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Thầy Thích Trí Thoát tụng

—oOo—

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa  thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc Thọ Tưởng Hành Thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô Sắc, vô Thọ Tưởng Hành Thức, vô Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý, vô Sắc Thinh Hương Vị Xúc Pháp; vô Nhãn giới, nãi chí vô ý-thức giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão-tử, diệc vô lão-tử tận; vô Khổ Tập Diệt Đạo; vô Trí diệc vô Dắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã  Ba-la-mật đa  cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã  Ba-la-mật đa  cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha(3 lần)

 

Post Comment