CÁC NGHI THỨC Nghe Kinh, Niệm Phật

Phổ Am Thần Chú

chu pho amPhổ Am Thần Chú

HT. Thích Từ Phượng tụng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Phổ Am Sư Bồ Tát
Nam Mô Bách Vạn Hỏa Thủ Kim Cang
 1. Án, Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá Dá Thần Giả – Tra Tra Tra Đát Na – Đa Đa Đa Đàn Na.
 2. Ba Ba Ba Phạm Ma – Ma Phạm Ba Ba Ba – Na Đàn Đa Đa Đa-Na Đát Tra Tra Tra – Giả Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.
 3. Ca Ca Ca Nghiên Giới – Ca Ca Kê Kê Cu Cu Kê – Cu Kê Cu – Nghiễm Nghiêu Nghê – Nghiêu Nghê Nghiễm – Giới Nghiên Ca Ca Ca .
 4. Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá Chi Chi Châu Châu Chi – Châu Chi Châu – Chiêm Chiêu Chi – Chiêu Chi Chiêm – Giả Thần Dá Dá Dá.
 5. Dá Dá Dá Thần Giả – Tra Tra Tri Tri Đô Đô Tri – Đô Tri Đô -Đảm Đa Tri – Đa Tri Đảm – Na Đát Tra Tra Tra.
 6. Tra Tra Tra Đát Na – Đa Đa Đế Đế Đa Đa Đế-Đa Đế Đa – Đàm Đa Đế – Đa Đế Đàm – Na Đát Đa Đa Đa.
 7. Đa Đa Đa Đàn Na – Ba Ba Bi Bi Ba Ba Bi – Ba Bi Ba – Phạm Ba Bi – Ba Bi Phạm – Ma Phạm Ba Ba Ba.
 8. Ba Ba Ba Phạm Ma – Ma Phạm Ba Ba Ba – Na Đàn Đa Đa Đa – Na Đát Tra Tra Tra – Giả Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.
 9. Ca Ca Ca Nghiên Giới – Ca Ca Kê Kê Cu Cu Kê Kiêu Kiệm – Kiệm Kiệm Kiệm Kiệm Kiệm – Nghiễm Nghiêu Nghê – Nghiêu Nghê Nghiễm – Giới Nghiên Ca Ca Ca .
 10. Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá Chi Chi Châu Châu Chi Chiêu Chiệm – Chiệm Chiệm Chiệm Chiệm Chiệm – Nghiễm Nghiêu Nghê – Nghiêu Nghê Nghiễm – Giả Thần Dá Dá Dá.
 11. Dá Dá Dá Thần Giả – Tra Tra Tri Tri Đô Đô Tri Đa Đảm – Đảm Đảm Đảm Đảm Đảm – Nẫm Na Ni – Na Ni Nẫm – Na Đát Tra Tra Tra.
 12. Tra Tra Tra Đát Na – Đa Đa Đế Đế Đa Đa Đế Đa Đàm – Đàm Đàm Đàm Đàm Đàm – Nẫm Na Nê – Na Nê Nẫm – Na Đàn Đa Đa Đa.
 13. Đa Đa Đa Đàn Na – Ba Ba Bi Bi Ba Ba Bi Ba Phạm – Phạm Phạm Phạm Phạm Phạm – Phạm Ma Mễ – Ma Mễ Phạm – Mạ Phạm Ba Ba Ba.
 14. Ba Ba Ba Phạm Ma – Ma Phạm Ba Ba Ba – Na Đàn Đa Đa Đa – Na Đát Tra Tra Tra – Giả Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.
 15. Ca Ca Ca Nghiên Giới – Ca Ca Kê Kê Cu Cu Dè – Dụ Du – Dụ Du – Dụ Dụ Dụ Dụ Dụ – Giới Nghiên Ca Ca Ca.
 16. Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá Chi Chi Châu Châu Dè – Dụ Du – Dụ Du – Dụ Dụ Dụ Dụ Dụ – Giả Thần Dá Dá Dá.
 17. Dá Dá Dá Thần Giả – Tra Tra Tri Tri Đô Đô Dè – Nộ Nô – Nộ Nô – Nộ Nộ Nộ Nộ Nộ – Na Đát Tra Tra Tra.
 18. Tra Tra Tra Đát Na – Đa Đa Đê Đê Đa Đa Dè – Nộ Nô – Nộ Nô – Nộ Nộ Nộ Nộ Nộ – Nạ Đàn Đa Đa Đa.
 19. Đa Đa Đa Đàn Na – Ba Ba Bi Bi Ba Ba Dè – Mẫu Mâu – Mẫu Mâu – Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu – Ma Phạm Ba Ba Ba.
 20. Ba Ba Ba Phạm Ma – Ma Phạm Ba Ba Ba – Na Đàn Đa Đa Đa – Na Đát Tra Tra Tra – Giả Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.
 21. Ca Ca Ca Nghiên Giới – Án – Ba Đa Tra- Dá Ca Da – Dạ Lan Ha – A Sắc Tra – Trác Hải Tra – Lậu Lô Lậu Lô Tra – Da Ca Da Tóa Ha.
 22. Vô Số Thiên long Bát Bộ – Bách Vạn Hỏa Thủ Kim Cang – Tạc Nhật Phương Ngung – Kim Nhật Phật Địa – Phổ Am Đáo Thử – Bách Vô Cấm Kỵ.

—————————————–

Tài liệu: Anh Bông Nguyễn cung cấp

Posted by: Admin Daibitemple

Post Comment