CÁC NGHI THỨC Nghi Thức Tụng Niệm

Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới Tại Gia

NGHI THỨC TỤNG TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI

(Đại chúng vân tập chánh điện, người thọ giới trước đứng trước, đứng thứ lớp trang nghiêm).

NIỆM HƯƠNG

(Vị Duy na cầm ba cây hương quỳ trước bàn Phật niệm hương).

Nam Mô Thập-Phương Thường-Trụ Tam-Bảo Tác Đại Chứng Minh (3 lần)

Hôm nay nhân ngày Bố-Tát tụng giới

Đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền

Thành tâm hiến hương cúng dường Tam-Bảo

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam-Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ-Đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bến giác.

Nam-Mô Thanh-Tịnh Pháp-Thân Tỳ-Lô Giá-Na Phật.

Nam-Mô Đương-Lai Hạ-Sanh Di-Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh.

(Xá 3 xá  rồi cắm hương lên lư, tất cả cùng đứng dậy, chắp tay ngay ngực.  Vị Duy na xuớng, đại chúng tụng theo tiếng khánh).

TÁN PHẬT

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy ỵ

LỄ PHẬT

– Chí tâm đảnh lễ:  Nam-mô tận hư-không biến pháp-giới quá hiện vị-lai thập phương chư Phật, tôn-Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam-Bảo. (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-Bà Giáo-chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, Đại -Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát, Hộ-Pháp chư tôn Bồ-Tát, Linh-Sơn hội thượng Phật Bồ-Tát. (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:  Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ Đại-Bi A-Di-Đà Phật, Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Đại Nguyện Địa-Tạng Vương Bồ-Tát Thanh-Tịnh đại hải chúng Bồ-Tát (1 lạy)

KỆ TÁN HƯƠNG

(Đại chúng đồng tụng theo tiếng mõ)

Lư hương vừa ngún chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.

Nam-Mô Phạm-Võng Giáo-Chủ Lô-Giá-Na Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện rõ Như-Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam-Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)

(Đại chúng Bồ-Tát giới ngồi đối diện thành hai hàng.  Vị Duy na chắp tay cung kính tụng )

Nam-Mô Thanh-Tịnh Pháp-Thân Tỳ-Lô Giá-Na-Phật (3 lần)

Chúng thọ Bồ-Tát giới lắng nghe!

Quy-mạng Lô-Xá-Na,

Mười phương Kim-Cương Phật.

Đảnh lễ đức Di-Lặc,

Sẽ hạ sanh thành Phật.

Nay tụng ba tựu giới,

Bồ-Tát đều cùng nghe.

Giới như đèn sáng lớn,

Soi sáng đêm tối tăm.

Giới như gương báu sáng,

Chiếu rõ tất cả pháp.

Giới như châu Ma-Ni,

Rưới của giúp kẻ nghèo.

Thoát khổ mau thành Phật,

Chỉ giới này hơn cả.

Vì thế nên Bồ-Tát,

Phải tinh tấn giữ gìn.

Chư Đại Chúng! Nay phần mùa (Xuân, Hạ, Đông) có trăng nữa tháng (một tháng) Bố-Tát tụng giới một lần.

Chư Đại Chúng hãy nên cẩn trọng:  Ngày tháng trôi qua mau như nước dốc, mạng sống cũng theo đó giảm dần, già chết gần kề, nhằm thời mạt pháp, nhơn lúc còn mạnh khoẻ, hãy nên chuyên cần nhẫn nhục tinh tấn tu các pháp lành.  Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhứt tâm cần cầu tinh tiến siêng tu trì giới, nên chứng được quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.  Các vị noi gương theo đó, chớ nên chần chờ.  Ngũ dục thế gian hăm hở cuốn lôi, không khéo bỏ mất cơ hội thiện duyên Bồ-Đề.  Ngày nay đã qua.  Mạng sống giảm dần. Như cá cạn nước.  Nào có vui chi!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HỎI: Chúng nhóm chưa ? (Vị Duy na hỏi)

ĐÁP: Chúng đã nhóm (Vị đại diện Đại Chúng đáp)

HỎI: Hòa hợp không ?

ĐÁP: Hòa hợp.

HỎI: Chúng nhóm để làm gì ?

ĐÁP: Để tụng giới bố tát.

HỎI: Người chưa thọ giới Bố-Tát và người không thanh tịnh ra chưa ?

ĐÁP: Trong đây không có người chưa thọ giới Bồ -Tát và người không thanh tịnh. (Nếu có thì bảo ra ngoài xong, rồi đáp rằng: -Người chưa thọ giới Bồ-Tát và người không thanh tịnh đã ra)

HỎI: Có bao nhiêu vị Bồ-Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh ?

ĐÁP: Trong đây không có Bồ -Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh.

(Nếu có khiếm diện thuyết dục thì vị lãnh dục ra trước đại chúng lạy một lạy, quỳ thưa: – Chư Đại chúng lóng nghe cho.  Tôi là Bồ Tát (xưng pháp danh mình) có lãnh giữ dục của Bồ-Tát… những việc làm đúng phép của tăng, Bồ -Tát… giữ dục và thanh tịnh ). 

(lạy 1 lạy, trở về chỗ cũ) 

Vị Duy na đọc:

Chư Đại Chúng! Hãy chắp tay lắng nghe! Nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp đại thừa của chư Phật.  Đại chúng lẳng lặng lắng nghe.  Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối.  Sám hối thì được an vui.  Nếu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thì yên lặng. Vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh.

Chư Đại Chúng lắng nghe! Sau khi đức Phật diệt độ, trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba-La-Đề-Mộc-Xoa.  Ba-La-Đề-Mộc-Xoa chính là giới pháp nầỵ  Người trì giới này như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như nghèo được châu báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà.  Các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc Thầy sáng suốt của đại chúng, không khác đức Phật còn ở đời.

Nếu không có lòng sợ tội, thì tâm lành khó nẩy sanh.  Cho nên trong kinh có lời dạy:  Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội, giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy cả chum lớn.  Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thì muôn đời khó được lại thân.

Sắc trẻ chuyển biến không dừng, dường như ngựa chạy.  Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc.  Ngày nay dầu còn, khó bảo đảm được ngày mai.  Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn.  Chớ biếng nhác trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ.  Ban đêm phải nhất tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian nhàn không luống qua vô ích, mà sau này phải ăn năn không kịp.

Đại Chúng! Mỗi người nên nhiếp tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành, chuyên cần học tập.

Chư Đại Chúng! Nay là ngày thứ mười lăm ( Nếu tháng thiếu thì nói là: Ngày thứ mười bốn) có trăng, làm phép bố tát tụng Bồ-Tát giới.  Đại chúng nên nhất tâm nghe kỷ.

Ai có tội thời phát lồ.  Người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ-Tát.

Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ-Tát rồi.

Nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không ? (Hỏi 3 lần)

Thưa Đại Chúng! Trong đây thanh tịnh, vì yên lặng.  Việc này xin nhận biết như thế.

Nam-Mô Phạm-Võng Hội-Thượng Phật Bồ-Tát (3 lần)

ĐỨC PHẬT KIẾT BỒ TÁT GIỚI

Thuở ấy, đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ-Đề, Ngài bắt đầu kiết “Bồ -Tát giới”.  Ngài dạy rằng:

Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, Tam-Bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới,  cũng gọi là cấm giới.

Liền đó, từ nơi kim khẩu của Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng.  Bây giờ có đến trăm vạn ức đại chúng, các Bồ-Tát, mười tám Phạm-Thiên, sáu cõi trời Dục, mười sáu Đại Quốc-Vương đồng chấp tay chí tâm nghe đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật.

Đức Phật nói với các vị Bồ -Tát rằng:

Nay ta cứ mỗi nữa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật.  Tất cả hàng Bồ-Tát sơ phát tâm, nhẫn đến các Bồ-Tát Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa cũng tụng giới ấy.  Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra. Phóng ra là vì có nguyên do, chớ chẳng phải vô cớ.  Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen; chẳng phải sắc pháp cũng chẳng phải tâm pháp; chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhơn, pháp quả.  Nó chính là bổn nguyện của chư Phật, là căn bổn của chúng phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này.

Chúng Phật tử hãy lóng nghe!  Nếu là người thọ giới Bồ-Tát này, không luận là Quốc-vương, Thái-tử, các Quan chức hay Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo-Ni, không luận là chư Thiên cõi sắc, cõi Dục;  không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô tỳ; cũng không luận là tám bộ quỷ thần, Thần Kim Cương, hay loài súc sanh, nhẫn đến kẻ biến hóa, hễ ai hiểu được lời truyền giới của Pháp-Sư thì đều thọ được giới, và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất.

SÁU GIỚI TRỌNG CỦA TẠI GIA BỒ TÁT

Đức Phật bảo các Phật tử rằng: Tại gia Bồ-Tát có sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh.  Nếu người đã phát tâm thọ giới Bồ-Tát mà không trì tụng những giới này thì người ấy không phải là Bồ-Tát, không phải là Phật tử.  Tất cả tại gia Bồ-Tát đã học, sẽ học và đang học cũng tụng như thế.  Vậy tất cả tại gia Bồ-Tát phải hết lòng cung kính tôn trọng phụng trì.

Đức Phật dạy sáu giới trọng của Bồ-Tát tại gia là:

1. GIỚI SÁT SANH

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ tại gia Bồ-Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, đối với sinh vật dù nhỏ nhít như loài trùng kiến cũng không được tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, tùy hỷ nhơn giết, duyên  giết, cách thức giết.  Tất cả loài hữu tình không được cố ý giết.  Là Phật tử Bồ-Tát phải luôn luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh.  Người thọ Bồ-Tát giới rồi mà tự mình giết, hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ-Tát, noãn vị còn không thể đạt được huống nữa là tứ quả Thanh-Văn, Tư -Đà-Hoàn, tư-Đà-Hàm v.v…  Người ấy gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

2.  GIỚI TRỘM CẮP

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ giới Bồ-Tát rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp, cũng không được bảo người trộm cắp, phương tiện trộm cắp, nhơn trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp.  Tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần, hoặc của kẻ giặc cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không đuợc dối, gạt, lén lấy.  Là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi bô thí, hiếu thuận, giúp người an vui.  Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ-Tát. Noãn vị còn không được, huống nữa là tứ quả Thanh-Văn.  Người ấy gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não,sẽ bị đoạ.

3.  GIỚI VỌNG NGỮ

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tự mình nói dối, bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo.  Cho đến hoặc nhơn nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối.  Là Phật tử Bồ-Tát nên nghĩ rằng:  Ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt đến quả vị A-Na-Hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến và cũng làm cho chúng sanh chánh ngữ chánh kiến.  Nếu phá giới này, người ấy liền bị mất hết các giới.  Noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả Thanh-Văn.  Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đoạ.

4.  GIỚI TÀ DÂM

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tà dâm, cho đến với súc sanh, quỷ thần, tiên thiên.   Là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, giữ thân tâm chơn chánh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người.  Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới.  Noãn pháp còn không đạt được huống nữa là quả Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm.  Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đoạ.

5.  GIỚI NÓI LỖI CỦA TỨ CHÚNG

Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được nói tội lỗi của tứ chúng:  Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo-Ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di.  Cũng không nên khen mình chê người.  Là Phật tử Bồ-Tát lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, nhận xấu nhường tốt.  Nếu người phá giới này thì liền mất hết tất cả giới, sẽ không đạt được Noãn pháp huống nữa là quả vị Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm.  Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

6.   GIỚI BÁN RỰỢU

Phàm người Phật tử đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi, dù vì thân mạng và cuộc sống cũng không được bán rượu.  Tất cả rượu đều không được bán.  Tự mình hoặc bảo người, hoặc làm nhơn duyên phương tiện, hoặc tuỳ hỷ cho người bán đều phạm tội.  Là Phật tử lẽ ra phải làm cho chúng sanh được giống trí huệ.  Trái lại đem rượu là giống si mê điên đảo cho người uống, nên liền phạm tội, các giới khác cũng theo đó mà mất hết.  Người phạm tội như thế sẽ không đạt được Noãn pháp, huống nữa là quả Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm.  Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não, sẽ bị đọa.

HAI MƯƠI TÁM GIỚI KHINH

Tiếp theo đây là hai mươi tám giới khinh.

Đức Phật bảo các tại gia Bồ-Tát rằng: 

Này các Phật tử!  Trên đây là sáu giới trọng của Bồ-Tát tại gia, ta đã lược nói, các vị cần phải ngày đêm hết lòng gìn giữ tôn trọng phụng trì chớ để trái phạm, như thế thì sẽ được pháp vị lành thiện hiện đời và đời sau.

Này các tại gia Bồ -Tát! Tiếp theo đây, ta sẽ nói hai mươi tám giới khinh.  Các vị hãy thành tâm thanh tịnh lắng lòng nghe cho kỹ mà phụng trì.

1.  GIỚI KHÔNG CÚNG DƯỜNG CHA MẸ VÀ SƯ TRƯỞNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh thì được tất cả quỷ thần hộ trì, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt được Bồ-Tát đạo.  Khi đã thọ giới rồi, nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính cung dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng dù phải hy sinh thân mạng, cho hết tài sản cũng không lẫn tiếc.  Nếu ích kỷ, kiêu mạng, sân hận, lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ, sư trưởng, thì tại gia Bồ -Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

2.  GIỚI KHÔNG UỐNG RƯỢU

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần ái hộ, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt thành quả vị Bồ -Tát.  Khi đã thọ Bồ-Tát giới rồi mà lại còn đam mê uống rượu, hoặc đưa rượu cho người uống, thì tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý sẽ bị đọa lạc.  Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí huệ.  Nếu phạm giới này mà không khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

3.  GIỚI KHÔNG CHĂM SÓC BỆNH NHƠN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ -Tát hạnh, lại vì lòng ích kỷ hờn giận, hận thù, nhờm gớm không khởi lòng từ bi chăm sóc bệnh nhơn.  Nhẫn đến cha mẹ sư trưởng cũng không kính thương chăm sóc, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý. Chăm sóc bệnh nhơn là phước điền thứ nhất trong tám món phước điền.  Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đoạ.

4.  GIỚI TÙY NGHI BỐ THÍ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, thấy người nghèo khổ, sa cơ thất thế đến xin mà không chịu tùy nghi hỷ xả bố thí cho ít nhiều.  Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý.  Lại cũng không biết khởi tâm tàm quý sám hối, thì phạm tội, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

5.  GIỚI KHÔNG KÍNH CHÀO BẬC TÔN TÚC THIỆN TRÍ THỨC

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Đại-đức; Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, bạn đồng học, đồng hành, cho đến các bậc tôn túc, thiện tri thức mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lạy, tiếp rước.  Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thi` tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

6.  GIỚI THẤY NGƯỜI PHÁ GIỚI CHẲNG NÊN KHINH MẠN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính.  Đằng này thấy tứ chúng phạm giới lại sanh tâm kiêu mạn, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao khinh mạn.  Như thế tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm tàm quí sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đoạ.

7.  GIỚI KHÔNG GIỮ NGÀY TRAI CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ -Tát hạnh, mà trong mỗi tháng không tu Bát quan trai, không giữ được mười ngày chay, không cúng dường Tam-Bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn cần cầu tinh tấn.  Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì bị tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

8.  GIỚI KHÔNG ĐI NGHE PHÁP

Là Phật tử khi phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng bốn mươi dặm có bậc chơn tăng thạc học thuyết pháp giảng kinh, mà không thiết tha tinh tấn đến cầu nghe học hỏi. Như thế, tại gia Bồ -Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

9.   GIỚI THỌ NHẬN VẬT DỤNG CỦA TĂNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì Tam-Bảo, chớ nên xen tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng, hoặc của thường trụ như: Ngọa cụ, giường ghế, chiếu mền các vật dụng. Nếu cố tâm tham lam thọ nhận, thì tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

10.   GIỚI UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sanh.  Trái lại, nghi nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống.  Như thế tại gia Bồ-Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

11.  GIỚI KHÔNG ĐI MỘT MÌNH TRONG CHỖ HIỂM NẠN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành, chớ nên đi một mình trong chỗ hiểm nạn, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình.  Như thế tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

12.  GIỚI MỘT MÌNH NGỦ ĐÊM CHÙA NI

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện chỉ một tăng hoặc một ni.  Nếu phạm, tại gia Bồ-Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thễ, sẽ bị đọa.

13.  GIỚI VÌ CỦA ĐÁNH NGƯỜI

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ -Tát hạnh, đáng lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả, trái lại vì tiền của mà đánh mắng tôi tớ, bà con, người ngoài.  Như thế, tại gia Bồ -Tát này thiếu tâm từ bi hỷ xả, phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm tàm quí sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đoạ.

14.  GIỚI CÚNG CHO TỨ CHÚNG ĐỒ THỪA DỞ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ -Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng.  Đằng này lại đem thức ăn thừa cúng cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di.  Còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt.  Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

15.  GIỚI NUÔI MÈO CHỒN

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, thì phải một lòng hộ mạng tất cả chúng sanh, không nên nuôi mèo chồn. Nếu không như vậy, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý. Nếu không biết khởi tâm sám hối, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

16.  GIỚI NUÔI SÚC VẬT

Là Phật tử khi đã thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, tất cả loài gia súc, mà không làm phép tịnh thí để lại cho những người chưa thọ giới, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

17.  GIỚI KHÔNG CHỨA PHÁP CỤ CÚNG DƯỜNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh mà không lưu tâm sắm sẳn y, bát, tích trượng để cúng dường cho các bậc xuất gia.  Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

18.  GIỚI GIEO TRỒNG KHÔNG LỰA CHỖ ĐẤT TỐT

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, vì sự sống cần phải canh tác, mà không chịu tìm chỗ nước sạch, đất ruộng tốt.  Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý. Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đoạ.

19.  GIỚI BUÔN BÁN CHÂN CHÁNH

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán.  Lẽ ra, cân, đong, phải đầy đủ; khi đã nói giá không nên rút lời. Trái lại, trước bằng lòng bán, sau lại cân thiếu nói là đủ; đồ xấu nói là đồ tốt; bỏ người nghèo bán cho người giàu; cân lường, lời nói trước sau bất nhứt.  Không chân chánh như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý.  Nếu không biết khởi tâm tàm quí sám hối, thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

20.  GIỚI HÀNH DÂM PHI THỜI XỨ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải biết ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, quán thân bất tịnh, tiết dực cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tự viện và trong những ngày chay lạc.  Nếu không cẩn trọng để phạm, thì tại gia Bồ-Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm tàm quí sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

21.  GIỚI BUÔN BÁN TRỐN THUẾ

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, nếu vì kế sanh nhai mà phải hành nghề thương mại mậu dịch buôn bán, thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc trốn thuế dối đò.  Nếu không như vậy, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

22. GIỚI PHẠM LUẬT NƯỚC

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm, lợi ích cho đời, không phạm luật pháp quốc gia.  Nếu tác hại làng nước, thì tại gia Bồ- Tát này phạm tội vô ý; không biết khởi tâm sám hối cầu tiến, thì ô uế giới thể, sẽ bị đoạ.

23.  GIỚI KHÔNG ĂN TRƯỚC KHI CÚNG TAM BẢO

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, phải nuôi dưỡng lòng tôn kính Tam-Bảo.  Đối với thực phẩm như gạo, trái cây, dưa, rau, đậu, tương v.v… không được dùng trước khi dâng cúng Tam-Bảo.  Nếu không như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý; lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

24.  GIỚI THUYẾT PHÁP NÊN THỈNH Ý TĂNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ -Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi.  Trái lại, khinh tâm chê dở tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư tăng.  Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý. Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

25.  GIỚI KHÔNG ĐƯỢC ĐI TRƯỚC NĂM CHÚNG

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ -Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, không nên lấn lướt đi trước Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na.  Nếu không như vậy, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đoạ.

26.  GIỚI CÚNG DƯỜNG TĂNG KHÔNG PHÂN BIỆT

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, đối với chư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính.  Không nên lựa thức ăn ngon, phẩm vật tốt, dành phần về thầy mình.  Nếu không như thế tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý; mà không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

27.  GIỚI KHÔNG NUÔI TẰM

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sanh.  Không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tằm.  Cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi.  Nếu không như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý; không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

28.  GIỚI ĐI ĐƯỜNG GẶP BỆNH NHƠN CHĂM SÓC GỞI GẮM

Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng.  Khi đi đường gặp người bệnh hoạn, nên khởi tâm thương xót lân mẫn tìm phương săn sóc giúp đở, hoặc tìm cách gởi gắm lại cho người địa phương giúp hộ, chớ nên làm ngơ bỏ đi.  Nếu không như thế, tại gia Bồ -Tát này phạm tội vô ý, không khởi tâm tàm quí sám hối, thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa.

TỔNG KẾT

Đức Phật dạy:  Đó là hai mươi tám giới khinh mà mỗi tại gia Bồ -Tát cần phải cầu học, hết lòng tôn trọng phụng trì. Các vị hãy lắng lòng nghe cho kỷ!  Sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh nầy là chuổi anh lạc, là hương trang nghiêm, vô cùng vi  diệu, thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ các điều ác, sanh trưởng các pháp lành.  Giới Bồ-Tát này là nước cam lồ có năng lực làm tắt lửa phiền não, gội sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bực thánh thiện, tiến đến đạo quả Niết-Bàn.  Các Bồ-Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do trì giới pháp nầy mà được thành tựu đạo quả.  Nay các Bồ-Tát tại gia chí tâm phụng trì giới pháp nầy chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị tịch tịnh giải thoát.

Chư Đại Chúng!  Bồ-Tát có hai hạng.  Ấy là xuất gia Bồ-Tát và tại gia Bồ -Tát.  Xuất gia Bồ -Tát thọ trì giới pháp chẳng khó.  Tại gia Bồ-Tát phụng hành giới pháp khó hơn.  Vì người tại gia Bồ Tát có nhiều nhơn duyên trói buộc, nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trượng phu trong cõi nhơn gian, đời sau là bạn hiền của Bồ-Tát.

KỆ KHEN NGỢI GIỚI PHÁP

Người trí nhiều phước duyên

Chuyên trì giới pháp nầy

Khi chưa thành Phật quả

Đã được năm điều lợi:

Một là Thập Phương Phật,

Thương tưởng hộ trì luôn.

Hai là lúc lâm chung,

Chánh niệm lòng an vui.

Ba là sanh chỗ nào,

Làm bạn cùng Bồ-Tát.

Bốn là những công đức,

Nhờ giới đều thành tựu.

Năm, đời này và đời sau

Đủ giới đức phước huệ

Vì thế nên Phật tử

Phải phát tâm dõng mãnh

Nghiêm trì giới của Phật

Tròn sạch như minh châu

Là nhịp cầu giải thoát

Là đường đến quả Phật.

Người gìn giữ giới nầy

Phước đức nhiều vô lượng

Hồi hướng cho chúng sanh

Đồng chứng nhứt thiết trí

Nguyện ai nghe pháp nầy

Đều được thành Phật đạo.

KỆ HỖI HƯỚNG

Trên đài Liên-Hoa-Tạng

Đức Phật Xá-Na-Tôn

Lược giảng Tâm-Địa pháp môn

Truyền lại chư Thế -Tôn

Khinh, trọng phân rành rõ

Tất cả được nhờ ơn.

Nam-Mô Phạm-Võng Giáo-Chủ Lô-Giá-Na Phật Biến-Pháp-Giới Tam Bảo (3 lần)

KỆ KIẾT THÍNH GIỚI

Trời, A-Tu-La, Dạ-Xoa thảy

Ai đến nghe pháp phải hết lòng

Ủng hộ Phật-Pháp cho thường còn

Mọi người siêng tu lời Phật dạy.

Bao nhiêu thính-giả đến chỗ này

Hoặc ở cõi đất hoặc trên không

Nương theo chánh-pháp ngày đêm tu

Xót thương người đời luôn cứu-hộ

Cầu cho Thế-giới thường an ổn

Pháp-trí vô biên lợi quần-sanh

Tất cả tội -nghiệp đều tiêu trừ

Dứt hẳn quả khổ vào viên-tịch.

Thường dùng giới-hương thoa vóc sáng

Luôn gìn định-phục mặc che thân

Hoa mầu trí-giác khắp trang-nghiêm

Khắp xứ, khắp nơi thường an-lạc.

Nam-Mô Hộ-Pháp Chư-Tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lần)

(Tụng xong, người tụng giới đứng dậy chắp tay ngay ngực thưa:  Kính bạch chư Đại chúng, nay tôi là……….vâng lệnh Đại chúng tụng giới, vì ba nghiệp không siêng năng, biếng lâu chậm trể, khiến Đại chúng ngồi lâu sanh phiền, nếu có điều chi sai sót, xin Đại chúng từ bi hoan hỷ cho )

– Tất cả Đại chúng đồng chắp tay niệm:  Nam Mô-A-Di-Đà Phật ( 1 lần )

BÁT NHÃ TÂM KINH

(Đại chúng đứng dậy đồng tụng)

MA HA BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Quán -Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa thời chiếu kiến ngũ -uẩn giai không độ nhứt -thiết khổ ách.

Xá -Lợi -Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng! Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành thức; vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô-nhãn-giới nãy chí vô ý-thức-giới; vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận; nãy chi vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập diệt, đạo; vô trí, diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ -Đề Tát -Đỏa y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, tâm vô quái -ngại, vô quái -ngại cố, vô hữu khủng-Bố, viễn-ly điên -đảo mộng-tưởng cứu cánh Niết-Bàn.

Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam -miệu tam -bồ -đề.

Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú.

Tức thuyết chú viết:  “Yết -đế, yết-đế, ba la yết -đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-Đề tát-bà-ha (3 lần)

TÁN PHẬT

Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly

Trí Phật sáng ngời như trăng sáng

Phật ở thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi.

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (10 lần)

Nam-Mô A-Di-Đà Phật (10 lần)

Nam-Mô Đương-Lai Hạ-Sanh Di -Lặc-Tôn Phật (10 lần)

Nam-Mô Quán -Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam-Mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát (3 lần)

Nam-Mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát (3 lần)

Nam-Mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát (3 lần)

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh không số lượng,

Thệ nguyện đều độ khắp.

Phiền não không cùng tận,

Thệ nguyện đều dứt sạch.

Pháp môn không kể xiết,

Thệ nguyện đều tu học.

Phật đạo không gì hơn,

Thệ nguyện được viên thành

HỒI HƯỚNG

Thính giới công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật-sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung

Cửu phẩm liên-hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo

TAM TỰ QUY Y

Tự quy-y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

eng_pag1e


 Tài liệu: Anh Bong Nguyen cung cấp

 

 

Post Comment