Lịch sinh hoạt Sinh hoạt

Chương Trình Sinh Hoạt Trong Tuần và Khóa Tu Trong Tháng

Chương trình sinh hoạt – CHÙA ĐẠI BI

Tối Thứ Ba & Thứ Sáu: Đạo Tràng Niệm Phật
7:30 pm: Đảnh Lễ Phật và Trì Chú Đại Bi

8:00 pm – 8:15 pm: Tọa Thiền

8:15 pm – 9:00 pm: Niệm Phật Kinh Hành

9:00 pm – 9:15 pm: Pháp Đàm

Thứ Bảy: Lễ Sám Chú Đại Bi Xuất Tượng
6:15 am: Thỉnh Chuông

6:30 am: Đảnh Lễ Phật và Trì 7 biến Chú Đại Bi

7:00 am – 8:00 am: Đảnh Lễ Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Xuất Tượng

Chủ Nhật: Khóa Lễ Hàng Tuần
10:00 am: Học Sinh Lớp Việt Ngữ Đảnh Lễ Phật

10:30 am: Thuyết Pháp

11:30 am: Tụng Kinh và Cúng Ngọ

1:00 pm: Cúng Tiến Hương Linh

1:30 pm: Phật Tử dùng cơm chay thân mật

Thứ 2 – Thứ 6: Công Phu Sáng và Chiều
6:15 am: Thỉnh Chuông

6:30 am – 7:30 am: Tụng Kinh Lăng Nghiêm

7:30 pm – 8:30pm: Tịnh Độ

Mỗi tháng vào ngày 14 và ngày 30 âm lịch (ngày 29 nếu là tháng thiếu):
7:30pm: Tụng kinh và lạy sám hối Hồng Danh

Mỗi tháng vào Chủ Nhật đầu tiên, từ 7:30AM – 6:00PM:
Tu Bát Quan Trai/ Trì tụng 108 biến Thần Chú Đại Bi

chaptay

Post Comment